Liczba i wskaźnik wypadków przy pracy na 1000 pracujących

 

   Liczba wypadków przy pracy w danym roku w Polsce waha się, przeplatając lata wzrostu spadkami (rys. 1). Ostatni okres charakteryzuje się spadkiem liczby wypadków przy pracy, szczególnie w porównaniu z latami 1999, 2008 lub 2011, kiedy zarejestrowano relatywnie dużo wypadków. Należy jednak zauważyć, że w poprzednich latach występowały już okresy obniżenia liczby wypadków, np. w roku 2002, 2005 lub 2009, po których jednak następował wyraźny wzrost. Obecny, trwający od czterech lat, spadek wyróżnia się relatywnie trwałą tendencją, w porównaniu do poprzednich wahań, wciąż jednak obecnie rejestrowana liczba wypadków przy pracy jest wyższa niż w latach 2001-2005 i roku 2009 (w 2015 roku liczba wypadków przy pracy w porównaniu z 2002 była wyższa o niemal 9%). Długookresowy trend, wyznaczony dla danych z latach 1999-2015, który notuje coroczny wzrost tylko o około 0,05% wartości początkowej oznacza, że w długim okresie liczba wypadków przy pracy utrzymuje się na niemal stałym poziomie, wynoszącym mniej więcej 91 tys.

 

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy według lat rejestracji

Rys. 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy według lat rejestracji

opracowanie na podstawie danych GUS

 

   Bardziej trafną miarą stanu bezpieczeństwa pracy w Polsce jest wskaźnik częstości wypadków przy pracy, który uwzględnia liczbę pracujących w danym roku. Wskaźnik ten ma bardzo podobny przebieg do liczby wypadków przy pracy i również charakteryzuje się naprzemiennymi okresami wzrostów i spadków. Zupełnie odmienne są jednak długookresowe trendy obu miar. Trend liniowy liczby wypadków przy pracy, obliczony dla danych z lat 1999-2015, charakteryzuje się stagnacją lub nieznacznym wzrostem, podczas gdy, wyznaczony w tym samym okresie, trend wskaźnika częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących wskazuje na spadek wartości. Różnica ta wynika przede wszystkim z częstszych spadków i łagodniejszych wzrostów wskaźnika częstości w porównaniu z liczbą wypadków przy pracy, np. w latach 2006-2008, 2004, 2014 oraz bardziej wyraźną tendencją spadkową w ostatnim okresie (rys. 2). Od 2011 roku wskaźnik częstości wypadków przy pracy maleje i obecnie ma najniższą wartość od 1999 roku, o ponad 19% mniejszą niż w roku 2008. Można zatem powiedzieć, że w okresie od 1999 roku do roku 2011 liczba wypadków przy pracy malała i następnie wzrastała w kolejnych latach niemal o taką samą wartość, w długim okresie utrzymując się mniej więcej na tym samym poziomie. Dopiero w ostatnich latach można odnotować stosunkowo trwały spadek liczby wypadków. Natomiast wskaźnik wypadków przy pracy na 1000 pracujących w okresie od 1999 do 2015 zmalał o większą wartość niż wzrastał, w ostatnich czterech latach notując coroczny spadek i najniższe wartości od 1999 roku.

 

Liczba wypadków przy pracy i wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących

Rys. 2. Liczba wypadków przy pracy i wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących, wraz z długookresowymi liniami trendu

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Dane  szczegółowe