Liczba wypadków według rodzaju działalności gospodarczej (wg PKD 2007)

 

   Porównanie liczby wypadków przy pracy w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczych wykaże, że najwięcej wypadków przy pracy ma miejsce w przetwórstwie przemysłowym. W sekcji tej dochodzi do ponad 30% wszystkich wypadków przy pracy, jednak w dłuższym okresie czasu udział wypadków w sekcji przetwórstwa przemysłowego wśród wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy wykazuje się wyraźną tendencją malejącą. W roku 2007 udział ten wynosił ponad 41%, podczas gdy w 2015 roku już tylko 32% (rys. 10).

 

Udział wypadków przy pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego we wszystkich zarejestrowanych wypadkach przy pracy

Rys. 10. Udział wypadków przy pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego we wszystkich zarejestrowanych wypadkach przy pracy

opracowanie na podstawie danych GUS

 

   Udział wypadków przy pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego we wszystkich zarejestrowanych wypadkach przy pracy maleje w wyniku wzrostu udziału wypadków przy pracy w sektorze usług. W okresie ostatnich dziesięciu lat odsetek wypadków przy pracy w przemyśle i budownictwie wśród wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy zmalał, podczas gdy odsetek wypadków przy pracy w sektorze usług w tym samym okresie wyraźnie wzrósł (rys. 11).

 

Udział wypadków przy pracy według sektorów gospodarki

Rys. 11. Udział wypadków przy pracy według sektorów gospodarki

opracowanie na podstawie danych GUS

 

   W 2015 roku najwięcej, ponad 32% wszystkich zarejestrowanych wypadków przy pracy, miało miejsce w sekcji przetwórstwa przemysłowego. O ponad połowę mniej wypadków przy pracy miało miejsce w sekcji handlu i naprawy pojazdów (14%), a w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna około 1/3 tej liczby (11%). W kolejnych sekcjach działalności gospodarczej transportu, budownictwa i edukacji miało miejsce od 7% do 5% wypadków przy pracy. Pozostałe sekcje działalności miały mniej niż 5% wypadków przy pracy (rys. 12 i 13).

 

Udział wypadków przy pracy według sekcji działalności gospodarczej w 2015 roku (dane wstępne)

Rys. 12. Udział wypadków przy pracy według sekcji działalności gospodarczej w 2015 roku (dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Liczba wypadków przy pracy według sekcji działalności gospodarczej w latach 2013-2015 (rok 2015 - dane wstępne)

Rys. 13. Liczba wypadków przy pracy według sekcji działalności gospodarczej w latach 2013-2015
(rok 2015 - dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Liczba ciężkich wypadków przy pracy

 

   Podobnie jak w przypadku wypadków przy pracy ogółem, również najwięcej ciężkich wypadków przy pracy ma miejsce w sekcji przetwórstwa przemysłowego. Proporcja tego typu wypadków, we wszystkich zarejestrowanych ciężkich wypadkach przy pracy w dłuższym okresie wynosi około 40%, chociaż w latach 2009-2012 zmalała znacznie poniżej tego poziomu i wzrosła ponownie w ostatnich latach (rys. 14-16). W sumie w sektorze przemysłu (suma wypadków w sekcjach: Górnictwo i wydobywanie; Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja) ma miejsce około połowy wszystkich ciężkich wypadków przy pracy, czyli o około 10% więcej niż w przypadku wypadków przy pracy ogółem (rys. 14).

 

 Rys. 14. Udział ciężkich wypadków przy pracy według sektorów gospodarki
(rok 2015 - dane wstępne)
opracowanie na podstawie danych GUS

 

Rys. 15. Liczba ciężkich wypadków przy pracy według sekcji gospodarki (rok 2015 - dane wstępne)
opracowanie na podstawie danych GUS

  

   W porównaniu do wypadków przy pracy ogółem, znacznie więcej ciężkich wypadków przy pracy ma miejsce w przetwórstwie przemysłowym. W 2015 roku niemal 42% wszystkich zarejestrowanych ciężkich wypadków przy pracy miało miejsce w sekcji przetwórstwa przemysłowego, w porównaniu do 32% dla wypadków przy pracy ogółem. Więcej ciężkich wypadków przy pracy, niż wypadków przy pracy ogółem, ma również miejsce w sekcji budownictwa (w 2015 roku 17%, w poprzednich latach nawet 22%, w porównaniu do niecałych 7% dla wypadków przy pracy ogółem), a także w takich sekcjach jak: transport i gospodarka magazynowa; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (rys. 16).

 

 Rys. 16. Udział ciężkich wypadków przy pracy według sekcji działalności gospodarczej w 2015 roku (dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy

  

   Rozkład liczb śmiertelnych wypadków przy pracy według poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej różni się od rozkładów wypadków o innych skutkach. Bardziej nieprzewidywalny charakter śmiertelnych wypadków przy pracy powoduje, że częstość występowania tego typu wypadków w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych jest bardziej wyrównana. Podobnie jak w przypadku wypadków przy pracy ogółem, najwięcej śmiertelnych wypadków przy pracy ma miejsce w sekcji przetwórstwa przemysłowego. Jednak stosunek tego typu wypadków do wszystkich zarejestrowanych śmiertelnych wypadków przy pracy jest znacznie niższy i w długim okresie wynosi średnio nieznacznie ponad 19%. Znacznie częściej natomiast, w porównaniu do wypadków o innych skutkach, do śmiertelnych wypadków przy pracy dochodzi w takich sekcjach działalności jak: Budownictwo; Transport i gospodarka magazynowa; Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; Górnictwo i wydobywanie; Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja; Handel i naprawa pojazdów samochodowych (rys. 17).

Nietypowy i trudny do przewidzenia charakter śmiertelnych wypadków przy pracy powoduje wysoką zmienność liczby i udziału tego typu wypadków w poszczególnych rodzajach działalności. I tak na przykład udział śmiertelnych wypadków przy pracy w sekcji przetwórstwa przemysłowego waha się od 15% wszystkich zarejestrowanych śmiertelnych wypadków przy pracy w 2009 roku do 26% w roku 2015; w sekcji handlu i naprawy pojazdów samochodowych od ponad 11% w 2008 roku do mniej niż 5% w roku 2015 (rys. 17).

 

 Rys. 17. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy według sekcji gospodarki (rok 2015 - dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

   W sumie w sektorze przemysłu (suma wypadków w sekcjach: Górnictwo i wydobywanie; Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja), w dłuższym okresie czasu, ma miejsce średnio około 30% wszystkich zarejestrowanych tego typu wypadków przy pracy. W roku 2015 tego typu wypadków było ponad 37% (rys. 18), co wynika z wysokich wahań liczby i udziału śmiertelnych wypadków przy pracy w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczych (rys. 19).

 

 Rys. 18. Udział śmiertelnych wypadków przy pracy według sekcji działalności gospodarczej w 2015 roku (dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Rys. 19. Udział śmiertelnych wypadków przy pracy według sektorów gospodarki (rok 2015 - dane wstępne)

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

 Dane szczegółowe