Zakres danych, definicje podstawowych pojęć i metodyka rejestrowania informacji

 

Zakres danych, definicje podstawowych pojęć i metodyka rejestrowania informacji dotyczących wypadków przy pracy stosowana przez MOP

 

Międzynarodowa Organizacji Pracy gromadzi informacje o wypadkach przy pracy zarejestrowanych w statystykach krajowych 174 państw. Otrzymywane przez MOP dane, dotyczące liczby wypadków przy pracy, rejestrowane w poszczególnych krajach nie mogą być bezpośrednio porównywane, na tej podstawie nie można również obliczyć liczby wypadków przy pracy w skali świata. Składa się na to szereg przyczyn:

  • niepełna zgłaszalność wypadków przy pracy – ocenia się, że za wiarygodne można uznać jedynie informacje dostarczane przez ok. 30% państw,
  • różnice w populacji objętej sprawozdawczością statystyczną – w wielu krajach rejestruje się informacje na temat wypadków przy pracy tylko w części rodzajów działalności gospodarczych i dla ograniczonej części osób czynnych zawodowo,
  • różnice w definicji wypadków przy pracy – różny zakres definicji i klasyfikacji wypadku przy pracy w poszczególnych krajach.

Z tych powodów informacje o występowaniu wypadków przy pracy na świecie gromadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy muszą mieć charakter oszacowań, z których można jedynie wnioskować o ogólnych rozmiarach zjawiska. Podstawą do oszacowania liczby wypadków przy pracy w poszczególnych krajach i na całym świecie są założenia dotyczące stosunku liczby wypadków śmiertelnych do liczby wypadków przy pracy powodujących absencję powyżej 3 dni.