Szwaczka

SZWACZKA


1. Informacje ogólne


   Zadaniem szwaczki jest szycie wykrojonej odzieży z różnych materiałów (włókienniczych, skóropodobnych, skór naturalnych). Szwaczka wykonuje tzw. wyroby lekkie (spódnice, bluzki, sukienki itp.) i ciężkie (płaszcze, kurtki itp.) oraz odzież okazyjną (roboczą, sportową itp.). Praca wykonywana jest ręcznie lub maszynowo (dziurkarki, guzikarki, stębnówki, overlocki, podszywarki, pikówki).
Do obowiązków szwaczki należy:

  • zapoznanie z dokumentacją technologiczną i praca zgodnie z nią
  • ręczne wykonywanie czynności (fastrygowanie, obrzucanie, podszywanie, przyszywanie zdobień, mocowanie zapięć, cięcie, wciąganie i zszywanie gumy itp.)
  • wykonywanie innych czynności według podziału pracy w zespole (wykonywanie szwów, kieszeni, wszywanie, naszywanie, przyszywanie, odszywanie, lamowanie, stębnowanie, obszywanie, wykonywanie dziurek, haftowanie, pikowanie itp.)
  • kontrolowanie własnej pracy
  • obsługa i konserwacja maszyn (zakładanie odpowiednich elementów itp.)
  • dokonywanie zapisów w dokumentacji.

  Zadania szwaczki są ściśle związane z miejscem pracy. W zależności od miejsca pracy ma ona charakter indywidualny lub grupowy. W małych zakładach szwaczka wykonuje wszystkie czynności, w dużych zakładach, w których pracuje się w systemie taśmowym, specjalizuje się w wykonywaniu określonej czynności. W dużym zakładzie pracuje pośród kilkuset osób, a jej praca jest stale nadzorowana przez przełożonego (w mniejszych zakładach pracy nadzór przełożonego zazwyczaj odbywa się okresowo). Ma także regularny kontakt ze współpracownikami z różnych działów.
   Szwaczka pracuje 8 godz. dziennie. Praca odbywa się w stałych godzinach lub jest zmianowa, w zależności od wielkości zakładu. Szwaczka może pracować w rytmie taśmowym lub na akord.
   Charakter wykonywanych czynności także zależy od miejsca pracy. W dużym zakładzie, gdzie pracownik specjalizuje się w konkretnej czynności, praca jest rutynowa, natomiast w małym, gdzie pracownik wykonuje wyrób od początku do końca, praca jest zmienna w zależności od zamówionego produktu.
   Szwaczka jest narażona na hałas, zwiększoną wilgotność powietrza oraz pyły.
   Praca szwaczki jest zaliczana do prac lekkich, fizycznych, manualnych.

 

2. Wymagania

 

   Cechy psychiczne wymagane w zawodzie szwaczki to wytrwałość cierpliwość, dokładność, staranność, sumienność, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, spostrzegawczość, zdolność koncentracji uwagi, zdolność do pracy w szybkim tempie. Wymagane są zmysł estetyczny, poczucie smaku i samodzielność. Ważne są także takie cechy, jak wyczucie proporcji i wyobraźnia przestrzenna. Przydatne są uzdolnienia plastyczne, zwłaszcza w małych zakładach, oraz pamięć wzrokowa, która umożliwia zapamiętywanie np. różnych szczegółów szytych modeli. Szczególnie wymagany w tym zawodzie, bez względu na charakter pracy, jest bardzo dobry wzrok. Niezbędna jest również umiejętność prawidłowego rozpoznawania barw i ich odcieni oraz prawidłowego rozróżniania drobnych szczegółów pracy wzrokowej, a ponadto widzenie stereoskopowe oraz prawidłowe pole widzenia. Szwaczka powinna mieć sprawne kończyny górne oraz zręczne ręce i palce, a także dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Równie ważny jest dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Wymagana jest też sprawność wszystkich układów organizmu, zwłaszcza układu kostno-stawowego, a przede wszystkim kręgosłupa.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia, niewielkiego i znacznego stopnia, sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby niewidome, z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także zaburzeniami w zakresie rozpoznawania barw, widzenia stereoskopowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji kształtów oraz z ograniczonym polem widzenia.

   W zawodzie nie mogą też pracować osoby z alergią wziewną i kontaktową (na czynniki materiałowe, barwiące) oraz z chorobami skóry rąk.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim, mają możliwość wykonywania zawodu, bowiem mogą wykonywać pracę w pozycji siedzącej. Warunkiem jest właściwa organizacja pracy, identyfikacja indywidualnych barier oraz racjonalne dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób widzących obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia oraz z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli może być skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, które muszą być wykonywane w hałasie), jeśli będą miały zapewnione odpowiednie pomoce techniczne oraz właściwie przygotowane środowisko i stanowisko pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

W przypadku osób słabosłyszących, od których będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

  Istnieje możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska i stanowiska pracy w zakresie technicznym i organizacyjnym.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie będzie zaburzała ich rytmu dnia i nocy oraz przy zachowaniu zasady równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera mogą wykonywać prace pomocnicze w małych zespołach. Dodatkowo osoby te powinny być przebadane pod kątem chorób układu trawiennego i immunologicznego, ze względu na częste występowanie dodatkowych dolegliwości w obrębie tych układów. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu. Wymuszona pozycja w trakcie pracy i konieczność dużej sprawności fizycznej w ciągu wielu godzin pracy są wymaganiami trudnymi do spełnienia przez osoby z zespołem Aspergera.

 

4.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   Szansę na zatrudnienie w zawodzie mają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mogą one uzyskać odpowiednie kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub po odbyciu szkolenia w zakładzie. Osoby te powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych.

   Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia mogą mieć powierzane zadania trudniejsze i bardziej złożone.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą potrzebowały wsparcia podczas nauki wykonywania konkretnych czynności zawodowych. Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Ze względu na ograniczoną mobilność osób z dysfunkcją kończyn dolnych wymagana jest taka organizacja pracy oraz ograniczenie zakresu zadań, aby większość czynności mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych mogą potrzebować specjalnie zainstalowanych uchwytów i poręczy, które ułatwią wstawanie i podpieranie w czasie stania, czy wysokich stołków umożliwiających wykonywanie niektórych czynności w pozycji siedzącej. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości blatów do indywidualnych potrzeb oraz umieszczanie maszyn i urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Jeżeli pracownik korzysta z siedziska, należy pamiętać o przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb tego pracownika (np.

regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki).

   Praca osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (praca na wybranych stanowiskach pracy) jest związana z likwidacją barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy (toalety, parkingi, chodniki, podjazdy, drzwi wejściowe, podłogi wewnątrz budynku) oraz w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej na stanowisku pracy i zapewnienia dostępności materiałów i urządzeń. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe.

   Należy zapewnić im odpowiednie doświetlenie stanowiska pracy wyeliminować potencjalne źródła olśnienia (matowanie powierzchni).

Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   W przypadku osób pracujących w zespole szczególnie ważne jest, aby aparat słuchowy korygował słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie).

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku i warunków komunikacji werbalnej.

   Zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub sygnalizację z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

   Urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., powinny być, w miarę możliwości, dostosowane do aparatów słuchowych (np. wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub sygnalizację z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (nawet gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie mogą wykonywać czynności pracy w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego, a także wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi. Osoby głuche, a zwłaszcza głuchonieme, powinny pracować na wybranych stanowiskach (włącznie z eliminacją pracy w hałasie), w zespołach, w których nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz.

   W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie się w trakcie pracy. Do zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest dodatkowo zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej ostrzegającej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (drogi komunikacyjne, pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub informującej o stanie urządzeń.

     Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

   Polecane jest zatrudnienie tych osób przy wykonywaniu prac samodzielnych, we współpracy z małym zespołem współpracowników.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

    Osoba podejmująca pracę powinna być w przyjazny sposób zapoznawana ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinna także otrzymać jasne i jednoznaczne informacje i instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj interesowania się członków zespołu pracowniczego sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i brania jej pod uwagę we współpracy. Członkowie zespołu mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego lub, za jego wiedzą i aprobatą, z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trenerem pracy może być współpracownik lub osoba specjalnie w tej roli zatrudniona w firmie. Wsparciem może też służyć pracownik upoważnionej do tego organizacji. Wsparcie trenera pracy powinno dotyczyć wyłącznie sfery emocji i relacji z innymi, nie zaś kompetencji zawodowych, i obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy pracy. Na co dzień pracownik powinien pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

    Ponadto pracownik powinien mieć możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na jego stanowisku może być zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem/zespołem Aspergera powinny podejmować pracę, która nie wymaga długotrwałego wysiłku fizycznego, gdyż nie są w stanie osiągnąć oczekiwanej wydolności w dłuższym okresie. Mogą koncentrować się na czynnościach powtarzalnych, ale niewymagających długotrwałego wysiłku fizycznego. Ewentualnie trzeba rozważyć zapewnienie im niepełnego wymiaru czasu pracy.

   Osoby te powinny pracować w małych zespołach, w miejscu cichym, nienarażone na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, duża przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu. Nie powinna także polegać na zarządzaniu pracą innych ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub na początku po podjęciu pracy potrzebny może być trener pracy lub mentor, od którego osoba z ZA mogłaby zasięgać informacji.

 

5.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   Stanowiska pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną nie wymagają specjalistycznego dostosowywania pod względem architektonicznym i ergonomicznym, wykraczającego poza ogólne zasady odnoszące się do wszystkich pracowników. Jeśli niepełnosprawność intelektualna jest sprzężona z niepełnosprawnością sensoryczną, należy zastosować zasady dostosowywania stanowiska pracy określone dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wybrane osoby, po akceptacji lekarza i psychologa) mogą być zatrudnione w zawodzie pod warunkiem, że dobór zadań i czynności zawodowych będzie odpowiadał ich potencjałowi intelektualnemu. Mogą wykonywać czynności proste, powtarzalne, zadania bardziej odtwórcze niż twórcze, zlecone przez przełożonego.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie poznawczym, będą potrzebowały przede wszystkim dostosowania tempa pracy do ich indywidualnych możliwości oraz jasno zdefiniowanego zakresu obowiązków. Kolejną istotną kwestią jest wyłonienie członka zespołu pracowniczego, który będzie odpowiedzialny za przekazywanie poleceń osobie z niepełnosprawnością intelektualną (zasadą jest, że każdorazowo czyni to ta sama osoba, aby nie dezinformować pracownika).

   Zatrudnione osoby mogą długo przystosowywać się do wykonywania określonych zadań. Zakres ich prac musi być jednorodny i powtarzalny, a praca nadzorowana i kontrolowana możliwie często, zwłaszcza w początkowym okresie. Może też być konieczna pomoc w kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. punktualne przychodzenie do pracy, nieopuszczanie samowolnie stanowiska pracy).

   Wymagane w pracy czynności robocze i miejsca, z których będą korzystały osoby z niepełnosprawnością intelektualną (np. toalety, bufet, ważne działy, takie jak kadry, magazyny itp.), powinny być oznaczone prostymi piktogramami ułatwiającymi zrozumienie oraz identyfikację miejsc.

   W rozmowie z pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną należy używać prostych słów i nieskomplikowanych wyrażeń, a tłumacząc różnego rodzaju kwestie opierać się na przykładach z życia codziennego. Nie należy używać zwrotów anglojęzycznych, a zamiast liczb czy procentów używać słów „mało” czy też „wiele”. Przekazywane informacje powinny być zwięzłe, a zdania krótkie.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.