Rękawicznik

RĘKAWICZNIK


1. Informacje ogólne


   Zadaniem rękawicznika jest wykonywanie rękawiczek z różnego rodzaju materiałów: skóry, materiałów skóropodobnych, tworzyw sztucznych, włókienniczych.
Wykonuje rękawiczki różnego typu: ochronne, robocze, sportowe, galanteryjne, a także rękawice na ręce zniekształcone i protezy. Posługuje się różnymi maszynami (do szycia, pluszowania, nabłyszczania).
Jego praca obejmuje cały proces tworzenia rękawiczki:

  • tworzenie rysunku
  • sporządzanie modeli
  • przygotowanie materiałów, np. nawilżanie i ręczne naciąganie skóry
  • wykrawanie odpowiednich elementów według wzorów
  • dobieranie dodatków, podszewek
  • zszywanie, montowanie dodatkowych elementów, np. zakładanie butonów, zaciąganie depesów
  • prace wykończeniowe (nadawanie połysku, wygładzanie, prasowanie, pluszowanie, oczyszczanie)
  • nadawanie odpowiedniego numeru (według wielkości)
  • reperację i renowację rękawic
  • obsługę i konserwację używanych maszyn.

  Rękawicznik pracujący w małym zakładzie lub będący jednocześnie jego właścicielem może być odpowiedzialny za wybór i zakup odpowiednich materiałów. Obecnie rękawicznicy pracują w małych zakładach. Często są jednocześnie właścicielami zakładu i sprzedawcami swoich wyrobów.
   Rękawicznik zazwyczaj wykonuje czynności samodzielnie. Kontakt z klientami odbywa się w momencie sprzedaży wyrobów. W związku z tym powinien umieć przekonać klienta do zakupu oraz doradzić mu.
  Jeśli jest właścicielem zakładu, sam reguluje swój czas pracy. Dodatkowo musi przeznaczyć czas na zakup potrzebnych materiałów. Uczniowie będący na praktykach w zakładzie nie mogą pracować w dni wolne od pracy. Zazwyczaj zakłady są otwarte 7-10 godzin dziennie. Ponieważ rękawicznik często jest także właścicielem zakładu, musi umieć wydajnie zorganizować swój czas pracy.
   Czynności w tym zawodzie są zrutynizowane, monotonne.
   Rękawicznik jest narażony na uczulenia ze względu na środki chemiczne używane do garbowania skór.
   Praca rękawicznika jest zaliczana do prac lekkich.

 

2. Wymagania

 

   Wymagane w zawodzie rękawicznika cechy psychiczne to: wytrwałość i cierpliwość, dokładność, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, spostrzegawczość, zdolność koncentracji uwagi, zmysł estetyczny oraz pewne umiejętności plastyczne, zdolność do pracy w szybkim tempie.

   Wymagane ważne cechy fizyczne dotyczą głównie sprawności układu ruchu w obszarze kończyn górnych, a w szczególności palców i rąk.

   Niezbędna jest dobra ostrość widzenia, rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Równie istotny jest zmysł dotyku.

   W przypadku wybranych stanowisk, tam gdzie np. niezbędna jest komunikacja werbalna z klientami, istotny może się okazać stan słuchu, który powinien ją umożliwiać.

   Oczekiwana jest podstawowa kierunkowa wiedza i umiejętność praktycznego jej stosowania w pracy.

   Przy pracy we własnym zakładzie ważna jest dyscyplina i umiejętność organizacji własnej pracy.

Rękawicznik, będąc jednocześnie właścicielem zakładu, powinien charakteryzować się takimi cechami, jak umiejętność kontaktu z innymi ludźmi i umiejętność negocjacji.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Pracę w zawodzie utrudniają zaburzenia niewielkiego i znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także zaburzenia zmysłu dotyku i równowagi.

  W tym zawodzie trudności mogą mieć osoby ze znacznymi dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak: brak widzenia stereoskopowego, zaburzenia w rozróżnianiu barw i ostrości widzenia, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

  Rękawicznik, będący jednocześnie właścicielem zakładu i mający kontakt z klientami, nie może mieć znacznego stopnia dysfunkcji narządu słuchu.

  W zawodzie nie mogą pracować osoby z chorobami skóry rąk oraz alergią kontaktową i wziewną na stosowane farby, kleje i skóry.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Możliwe jest zatrudnienie osób z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niezbędne jest wówczas odpowiednie dostosowanie czynności i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące, których dysfunkcja narządu wzroku może być skorygowana po zastosowaniu pomocy optycznych, mogą wykonywać zawód, pod warunkiem właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy.

   Jest możliwe zatrudnienie w zawodzie osób słabowidzących o ograniczonym zakresie pola widzenia, z niewielkimi zaburzeniami rozróżniania barw, z brakiem widzenia stereoskopowego, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwych na światło oraz osób z ograniczoną ostrością wzroku, jeśli jest skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące, głuche oraz głuchonieme. W takiej sytuacji istotny jest odpowiedni dobór stanowiska pracy, np. osoba głucha z powodu utrudnionego kontaktu z klientami powinna wykonywać czynności, które nie wymagają komunikacji werbalnej.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   Szansę na zatrudnienie w zawodzie mają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mogą one uzyskać odpowiednie kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub w wyniku szkolenia w zakładzie. Osoby te powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych.

   Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia można im powierzać zadania trudniejsze i bardziej złożone.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą potrzebowały wsparcia w nauczeniu się konkretnych czynności zawodowych.   Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania czynności podczas szkolenia praktycznego w zakładzie pracy.

 

4.6. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Wskazane jest ograniczenie zakresu zadań do sytuacji, w których jest możliwy stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a praca wykonywana na stanowisku pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność osób z taką dysfunkcją praca wymaga właściwej organizacji wykonywania niektórych lub wszystkich zadań w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych mogą być potrzebne uchwyty i poręcze ułatwiające wstawanie i podpieranie się podczas stania, korzystania z wysokich stołków. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości położenia blatów do indywidualnych potrzeb oraz umieszczanie materiałów i narzędzi w zasięgu rąk pracownika. Jeżeli pracownik z niepełnosprawnością korzysta z siedziska, należy pamiętać o przystosowaniu go do jego indywidualnych potrzeb, np. przez zapewnienie regulacji wysokości, uchylnego siedziska, regulacji podnóżka, blokady kół, regulowanego lub indywidualnie profilowanego oparcia tylnego, regulowanych i odchylanych podłokietników.

   Poruszanie się na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu pracy oraz w drodze do zakładu pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń odpowiedniej szerokości. W miejscu pracy trzeba powiększyć przestrzeń manewrową stanowiska pracy, dostosować je do indywidualnych potrzeb oraz zapewnić swobodny dostęp do wykorzystywanych materiałów i urządzeń lub regałów. Równie ważne jest posadowienie elementów sterujących lub maszyn w zasięgu rąk, na poziomie umożliwiającym pracę w pozycji siedzącej. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dużej sprawności ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe zapewniające ostrość widzenia umożliwiającą rozróżnianie nawet drobnych szczegółów w pracy wzrokowej. Dla osób słabowidzących, których ostrość wzroku nie może być całkowicie skorygowana szkłami korekcyjnymi, możliwe jest zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania powiększającego, np. lupy powiększającej, monookularu.

   Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

Stanowisko pracy osób nadwrażliwych na światło powinno być odpowiednio oświetlone, aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a stosowane oprawy powinny mieć możliwie najmniejszą jaskrawość.

Na tym stanowisku można zatrudnić również osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak brak widzenia stereoskopowego, dysfunkcje małego stopnia w rozróżnianiu barw i ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia.

   W przypadku zatrudnienia osób słabowidzących o średnim stopniu upośledzenia widzenia zaleca się wprowadzenie kontrastowej kolorystyki ścian i podłogi pomieszczeń, blatu roboczego względem podłogi i ścian, siedziska krzesła względem podłogi, wyposażenia stanowiska względem blatu, na którym się znajduje, oraz eliminacji potencjalnych źródeł olśnienia.

Pracę usprawnia stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Zatrudnienie mogą uzyskać osoby słabosłyszące, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych – aparatów słuchowych, które powinny korygować słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z klientami i ze współpracownikami (słuch wydolny socjalnie).

   Zaleca się ograniczenie hałasu tła (w tym m.in. przez obudowy dźwiękoizolacyjne maszyn i urządzeń) oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Ponadto zaleca się rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie, w tym związanym z obsługą używanych urządzeń.

 

Osoby niesłyszące i głuchonieme

   Osoby głuche i głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach, niewymagających kontaktu z klientami. Zatrudnienie takich osób wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Może być również konieczne ograniczenie zakresu posługiwania się językiem pisanym (przez osoby używające głównie np. języka migowego). W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń, oraz zainstalowanie napisów, tabliczek, znaków informacyjnych i ostrzegawczych

   Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji (w przypadku osoby głuchoniemej − ze znajomością podstaw języka migowego).

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z taką niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może się wywodzić spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z je chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna być także możliwe okresowe zastąpienie pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowisko pracy nie wymaga specjalistycznego dostosowywania pod względem architektonicznym oraz ergonomicznym, poza spełnieniem ogólnych zasad odnoszących się do wszystkich pracowników. Kiedy niepełnosprawność intelektualna jest sprzężona z niepełnosprawnością sensoryczną, należy zastosować zasady dostosowywania stanowiska pracy określone dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wybrane osoby, po akceptacji lekarza i psychologa) mogą być zatrudnione w tym zawodzie pod warunkiem, że dobór zadań i czynności zawodowych będzie odpowiadał ich potencjałowi intelektualnemu. Mogą wykonywać czynności proste, powtarzalne, zadania bardziej odtwórcze niż twórcze, zlecone przez przełożonego.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze względu na swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie poznawczym, będą potrzebowały przede wszystkim dostosowania tempa pracy do ich indywidualnych możliwości oraz jasno zdefiniowanego zakresu obowiązków. Kolejną istotną kwestią jest wyłonienie z zespołu pracowniczego osoby odpowiedzialnej za przekazywanie poleceń pracownikowi z niepełnosprawnością intelektualną (zasadą jest, że każdorazowo czyni to ta sama osoba, aby nie dezinformować pracownika).

   Zatrudnione osoby mogą potrzebować długotrwałego przystosowania do wykonywania określonych zadań. Zakres prac musi być jednorodny i powtarzalny, a praca nadzorowana i kontrolowana możliwie często, zwłaszcza w początkowym okresie. Może też być konieczna pomoc w kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. punktualne przychodzenie do pracy, nieopuszczanie samowolnie stanowiska pracy).

   Wymagane w pracy czynności robocze i miejsca, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (np. toalety, bufet, ważne działy, takie jak kadry, magazyny itp.), powinny być oznaczone prostymi, zrozumiałymi piktogramami, ułatwiającymi ich identyfikację.

   W rozmowie z pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną należy używać prostych słów, nieskomplikowanych wyrażeń, a tłumacząc różnego rodzaju kwestie, należy posługiwać się przykładami zaczerpniętymi z dnia codziennego. Nie należy używać zwrotów anglojęzycznych, a zamiast liczb trzeba używać słów „mało” czy też „wiele”. Przekazywane informacje powinny być zwięzłe, nieprzeładowane, a zdania krótkie.

 

5.6. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy (bez kontaktu z klejami i maszynami w ruchu), w zespole, a praca powinna być nadzorowana, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Zatrudniona osoba, mimo sygnalizowania napadów, może wykorzystywać fotel z odpowiednimi pasami zabezpieczającymi kończyny górne i dolne, zgodnie z zasadami.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.