Scenograf

SCENOGRAF


1. Informacje ogólne


  Zadaniem scenografa jest stworzenie w porozumieniu z reżyserem oprawy plastycznej w telewizji, teatrze, filmie. Oprawa plastyczna to zarówno kostiumy, dekoracje, jak i rekwizyty.
Do innych czynności scenografa należą:

 • zapoznanie się ze scenariuszem
 • wykonanie lub udział w tworzeniu dokumentacji projektowej
 • współpraca przy opracowywaniu szczegółów planów
 • wspólny z kierownikiem technicznym zakup niezbędnych materiałów (klejów, farb, tkanin)
 • wykonywanie lub nadzorowanie prac z zakresu scenografii
 • wypożyczanie potrzebnych elementów
 • przedstawienie reżyserowi propozycji plenerów
 • współpraca z reżyserem światła, rekwizytorami, krawcami, stolarzami, kierownikiem technicznym
 • stały kontakt z aktorami, choreografem, kompozytorem
 • zadbanie o wykonanie prac zgodnie z harmonogramem i standardem
 • współpraca z grafikami w przypadku scenografii komputerowej.

  Miejsce pracy jest uzależnione od aktualnego zlecenia. Mogą to być np.plenery, hale produkcji filmowej, teatry, studia telewizyjne, także biblioteki (szukanie materiałów źródłowych), dom (opracowywanie projektów).
  Godziny pracy scenografa są uzależnione od zlecenia. Zdarza się, że musi on pracować więcej niż 8 godzin dziennie, także w weekendy lub w nocy. Scenograf pracuje samodzielnie, ale może też pełnić funkcję przełożonego pracowników technicznych.
   Jego praca charakteryzuje się różnym natężeniem kontaktów z ludźmi.
Powinien mieć umiejętność komunikacji, odporność na stres, umiejętność współdziałania z grupą ludzi i koordynowania ich pracy.
Praca w tym zawodzie jest zaliczana do prac średnio ciężkich.

 

2. Wymagania

 

   Scenograf to przede wszystkim osoba z uzdolnieniami artystycznymi, dużą wyobraźnią i ze zdolnością do twórczego myślenia. Osoba, która wykonuje ten zawód, musi być niezwykle spostrzegawcza i mieć umiejętność szybkiego dostrzegania szczegółów, które później mogą się okazać inspiracją w pracy. Scenograf powinien być osobą ekspresyjną, potrafiącą przekazać własne emocje w tworzonej pracy, a jednocześnie bardzo cierpliwą, wytrwałą i dokładną w jej wykonywaniu. Niezbędną cechą jest zdolność koncentracji uwagi i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

  Jego praca jest uzależniona od innych ludzi – reżysera, reżysera światła, rekwizytora, krawca, stolarza, kierownika technicznego, dlatego niezmiernie istotna jest umiejętność współpracy.

Przydatne są również zainteresowania techniczne.

  Wymagane cechy fizyczne i zdrowotne w tym zawodzie to sprawność manualna (z wyjątkiem stosowania techniki komputerowej) oraz dobry wzrok, a w wielu przypadkach niezbędny jest również prawidłowy zmysł dotyku.

  W odniesieniu do cech sensomotorycznych ważne jest rozróżnianie barw i ich odcieni, percepcja kształtów, widzenie stereoskopowe i prawidłowe pole widzenia.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzenia: rozróżniania barw i ich odcieni, widzenia stereoskopowego, prawidłowego pola widzenia, percepcji kształtów oraz zmysłu dotyku, a także zaburzenia zmysłu równowagi.

   Ograniczeniem w wykonywaniu zawodu są zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, a także dysfunkcja znacznego stopnia kończyn dolnych ze względu na ograniczenie możliwości dotarcia do wielu miejsc będących obiektem zlecenia.

   Kolejnym ograniczeniem jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z pracownikami technicznymi, reżyserem i podwykonawcami.

   Praca ta nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie.

  Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej nie zaleca się wykonywania zawodu m.in. osobom charakteryzującym się odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) na stanowiskach, na których pracę wykonuje się w hałasie (parametry hałasu osiągają wartości NDN ­najwyższego dopuszczalnego natężenia).

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Jest możliwe zatrudnienie w zawodzie osoby z nieznaczną dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręcznej, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu na wybranych stanowiskach pracy, zwłaszcza gdy pracują w zespole, pod warunkiem zadbania o odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy.

Osoby poruszające się na wózkach mogą napotkać problemy w pracy w terenie ze względu na bariery architektoniczne.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Na stanowisku scenografa może zostać zatrudniona osoba z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, pod warunkiem stosowania odpowiednich szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych, które zapewnią jej ostrość widzenia. Niezbędne jest rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia oraz percepcja kształtów.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, podczas których praca jest wykonywana w hałasie), w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

  W przypadku osób słabosłyszących, jeśli jest wymagana komunikacja werbalna, konieczna będzie odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

  Możliwości zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie) są ograniczone. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chorujące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Wymaga to racjonalnego ograniczenia zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały dozór i ewentualna szybka pomoc. Natomiast stanowisko pracy nie powinno stwarzać potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

  W przypadku osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych może być konieczne ograniczenie lub eliminacja zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowanie indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę, w tym np. specjalnej klawiatury komputerowej. Dla osób z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym biurową − komputerową.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność praca może być wykonywana na wybranych stanowiskach (z ograniczeniem prac w terenie) i wymaga właściwej organizacji, aby niektóre lub wszystkie zadania można było wykonywać w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Taka możliwość pojawia się wtedy, kiedy scenograf pracuje w zespole i współpracownicy dzielą między siebie zadania do wykonania.

   W biurze, w zależności od stopnia dysfunkcji, osoba z niepełnosprawnością może potrzebować wielorakich udogodnień związanych z dostosowaniem stanowiska i dbałością o bezpieczeństwo. Dostosowania może wymagać biurko, siedzisko, sprzęty, z których taki pracownik korzysta. Ze względu na osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, może być potrzebne zainstalowanie uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością, w tym zapewnić regulację wysokości, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Poruszanie się na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie i pozbawione progów, drzwi do pomieszczeń i wind odpowiedniej szerokości. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowania jego wielkości do indywidualnych potrzeb i zapewnienia dostępności wykorzystywanych urządzeń i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe w celu korekcji ostrości widzenia.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym im swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole, kontaktujących się podwykonawcami.

   Zaleca się, jeśli jest to możliwe, ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego.

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha), nie mogą wykonywać czynności związanych z koniecznością wykonywania pracy w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób posługujących się językiem polskim w piśmie)

   Możliwości zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością są niewielkie. Osoba głucha lub głuchoniema powinna pracować na wybranych stanowiskach, tam gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny, itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją przydzielono opiekuna na wypadek ewakuacji.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można także wypracować obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, a ich praca powinna być nadzorowana. Wykonywana praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

  Osoba z epilepsją wykonująca ten zawód powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób w razie wystąpienia napadu mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.