Rzeźnik wędliniarz

RZEŹNIK WĘDLINIARZ


1. Informacje ogólne


   Zadaniem rzeźnika wędliniarza jest przygotowanie mięsa do dalszego przetwórstwa oraz spożycia. Rzeźnik dzieli części mięsa według określonej klasyfikacji.
Ponadto do zadań rzeźnika wędliniarza należą:

  • produkcja wędzonek, wędlin, wyrobów wędliniarskich, tłuszczów topionych
  • przechowywanie surowców
  • konserwowanie mięsa (solenie, peklowanie, wędzenie, chłodzenie, zamrażanie)
  • napełnianie konserw
  • zagospodarowywanie ubocznych produktów uboju (gruczoły, sierść, krew,jelita).

   Rzeźnik wędliniarz posługuje się ostrymi narzędziami, takimi jak pilarki tarczowe i taśmowe do mięsa, noże, tasaki itp. Ponadto używa aparatów do nastrzykiwania i rozdrabniania (kutrów, wilków, młynków koloidalnych), mieszarek, nadziewarek, dozowników, maszyn plasterkujących, dozujących, ważących i foliujących.
  Jeśli jest zatrudniony w ubojniach, często odpowiada również za wstępną obróbkę tusz (mycie, opalanie, usuwanie skóry, wytrzewianie). Podczas takich czynności używa pieców duńskich, palników, maszyn do skórowania i odtłuszczania,szczeciniarek, jeliciarek i skórowaczek). Miejscem jego pracy są zakłady wędliniarskie i ubojnie.
   Stanowisko rzeźnika wędliniarza znajduje się w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu, a praca ma charakter stojąco-chodzący. Wyjątkiem jest stanowisko w gruczolarni, jelitarni bądź przy stołach wykrawających, gdzie praca odbywa się w pozycji siedzącej.
   Do czynników uciążliwych w zawodzie zalicza się zmiany temperatury (wysoka w parzelni, niska w chłodniach), nieprzyjemne zapachy (głównie w jeliciarni), duże nasycenie powietrza parą oraz dym wędzarniczy.
   Praca jest zespołowa, nadzorowana przez przełożonego przydzielającego zadania. Czas wykonywania czynności jest ściśle określony ze względu na specyfikę produktów, odbywa się w systemie zmianowym (także nocą i w święta) i ma charakter rutynowy.
Rzeźnik wędliniarz podczas pracy powinien być zaopatrzony w ochronne ubranie robocze (fartuchy, czepki, rękawice chroniące przed przecięciem).

Praca w tym zawodzie jest zaliczana do prac średnio ciężkich.

 

2. Wymagania

 

  Cechy wymagane w zawodzie rzeźnika wędliniarza to: wytrwałość cierpliwość, odporność na stres, dokładność, odpowiedzialność, spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, umiejętność podporządkowania się, zdolność koncentracji uwagi i podzielność uwagi, zdolność do pracy w szybkim tempie.

   Wymagane ważne cechy fizyczne to sprawność układu ruchu, w tym sprawność kończyn dolnych oraz kończyn górnych, a w szczególności w zakresie rąk i palców.

   Nieodzowny w pracy rzeźnika wędliniarza jest dobry wzrok, a także prawidłowe rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe, koordynacja wzrokowo­ruchowa, sprawność zmysłu równowagi. Równie istotny jest dobrze rozwinięty zmysł węchu, smaku i dotyku.

   Wymagana jest też sprawność podstawowych układów wewnętrznych: krążenia, oddechowego, nerwowego, trawiennego, mięśniowego, kostno-stawowego, a tym samym dobra ogólna sprawność fizyczna.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia dużego stopnia sprawności kończyn dolnych oraz zaburzenia niewielkiego i znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, a w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, zaburzenia zmysłu węchu, smaku, dotyku oraz równowagi.

   W tym zawodzie trudności mogą mieć osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak: znacznie ograniczone pole widzenia, brak widzenia stereoskopowego oraz nieprawidłowe rozróżnianie barw, a także osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

  Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest nosicielstwo chorób zakaźnych, choroby pasożytnicze, choroby skóry rąk, alergia kontaktowa i wziewna na stosowane związki chemiczne.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie rzeźnika wędliniarza osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

  Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie rzeźnika wędliniarza, na wybranych stanowiskach pracy, osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu ruchu w obrębie kończyn dolnych. Warunkiem zatrudnienia jest wówczas właściwa organizacja pracy oraz odpowiednie dostosowanie obiektu, pomieszczenia stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą wykonywać zawód rzeźnika wędliniarza pod warunkiem, że daje się ona skorygować z zastosowaniem szkieł optycznych bądź soczewek kontaktowych. Istnieje możliwość zatrudnienia osób słabowidzących z nieznacznym ograniczeniem zakresu pola widzenia i rozróżniania barw, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwych na światło. Warunkiem zatrudnienia jest właściwe przygotowanie środowiska i stanowiska pracy, a także właściwa organizacja pracy.

  Nie ma możliwości wykonywania pracy na tym stanowisku przez osoby niewidome lub pozbawione zdolności widzenia stereoskopowego.

   Osoby z niewielkimi dysfunkcjami narządu wzroku mogą wykonywać pracę rzeźnika wędliniarza pod warunkiem korzystania z pomocy optycznych zapewniających dobrą ostrość widzenia, umożliwiającą odpowiednie wykonywanie czynności zawodowych. Zatrudnienie jest możliwe również po dostosowaniu stanowiska i stanowiska pracy.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, podczas których praca musi być wykonywana w hałasie) pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

   W przypadku osób słabosłyszących, jeśli w pracy będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwości zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych są ograniczone. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca − poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie) − nie zaburza ich rytmu dnia i nocy i jest zachowana zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   Szansę na zatrudnienie w zawodzie mają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Takie osoby mogą uzyskać odpowiednie kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub w wyniku szkolenia w zakładzie, gdzie powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych.

  Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia mogą podejmować zadania trudniejsze i bardziej złożone.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą potrzebowały wsparcia w nauczeniu się wykonywania konkretnych czynności zawodowych. Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy. Osoby z tym stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać umiejętności niezbędne do wykonywania czynności podczas szkolenia praktycznego w zakładzie pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na ograniczoną mobilność osób z taką dysfunkcją jest wymagana odpowiednia organizacja pracy oraz ograniczenie zakresu zadań, aby większość z nich można było wykonywać w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców. Istnieje możliwość zatrudnienia na wybranych stanowiskach pracy − w gruczolarni, jelitarni bądź przy stołach wykrawających, gdzie praca odbywa się w pozycji siedzącej. Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych może być potrzebne zainstalowanie uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się podczas stania, wysokich stołków umożliwiających wykonywanie niektórych czynności w pozycji siedzącej. Ułatwieniem mogą być poręcze wzdłuż dróg komunikacyjnych.

   Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów do indywidualnych potrzeb. Jeżeli pracownik korzysta z siedziska, należy pamiętać o przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zapewniając np. regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zatrudnione osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny używać szkieł korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

  Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć stanowisko pracy odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a jaskrawość stosowanych opraw powinna być możliwie najmniejsza.

   Na tym stanowisku można zatrudnić również osoby z takimi dysfunkcjami narządu wzroku, jak nieznaczne nieprawidłowości w rozróżnianiu barw i nieznacznie ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju upośledzenia widzenia oraz odpowiedniej organizacji pracy.

Pomocne jest częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby z taką dysfunkcją powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym im swobodne, werbalne komunikowanie się (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole.

   Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz warunków komunikacji werbalnej.

   Wskazane jest również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), o sygnalizację wibracyjną lub z wykorzystaniem przewodnictwa kostnego, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były − w miarę możliwości − dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub wykorzystującą przewodnictwo kostne.

Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej osoby, u których występuje m.in. odbiorcze trwałe podwyższenie progu słyszenia (również, gdy dotyczy to tylko jednego ucha), nie mogą wykonywać czynności związanych z pracą w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

  Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Osoby głuche, zwłaszcza głuchonieme, powinny pracować na wybranych stanowiskach (absolutnie wyeliminowana jest praca w hałasie), w zespołach, w których nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz.

  W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie się w trakcie pracy. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

Polecane jest zatrudnienie takich osób przy wykonywaniu prac samodzielnych, we współpracy z małym zespołem.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych. Najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością − pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą − z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia przez trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, a więc nie dotyczyłyby kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi odcinek/odcinki czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z jej chorobą czy niepełnosprawnością) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinno być też możliwe okresowe zastąpienie pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowisko pracy nie wymaga specjalistycznego dostosowywania pod względem architektonicznym oraz ergonomicznym, poza spełnieniem ogólnych zasad odnoszących się do wszystkich pracowników. Kiedy niepełnosprawność intelektualna jest sprzężona z niepełnosprawnością sensoryczną, należy posługiwać się zasadami dostosowywania stanowiska pracy określonymi dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wybrane osoby, po akceptacji lekarza i psychologa) mogą być zatrudnione w tym zawodzie pod warunkiem, że dobór zadań i czynności zawodowych będzie odpowiadał ich potencjałowi intelektualnemu. Mogą wykonywać czynności proste, powtarzalne, zadania bardziej odtwórcze niż twórcze, zlecone przez przełożonego.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ze względu na swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie poznawczym, będą potrzebowały przede wszystkim dostosowania tempa pracy do ich indywidualnych możliwości oraz jasno zdefiniowanego zakresu obowiązków. Kolejną istotną kwestią jest wyłonienie z zespołu pracowniczego osoby odpowiedzialnej za przekazywanie poleceń pracownikowi z niepełnosprawnością intelektualną (zasadą jest, że każdorazowo czyni to ta sama osoba, aby nie dezinformować pracownika).

   Zatrudnione osoby mogą potrzebować długotrwałego przystosowania do wykonywania określonych zadań. Zakres prac musi być jednorodny i powtarzalny, a praca nadzorowana i kontrolowana możliwie często, zwłaszcza w początkowym okresie. Może też być im potrzebna pomoc w kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. punktualne przychodzenie do pracy, nieopuszczanie samowolne stanowiska pracy).

   Wymagane w pracy czynności robocze i miejsca, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (np. toalety, bufet, ważne działy, takie jak kadry, magazyny itp.), powinny być oznaczone prostymi, zrozumiałymi piktogramami, ułatwiającymi identyfikację tych miejsc.

   W rozmowie z pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną należy używać prostych słów, nieskomplikowanych wyrażeń, a tłumacząc różnego rodzaju kwestie, należy posługiwać się przykładami zaczerpniętymi z dnia codziennego. Nie należy używać zwrotów anglojęzycznych, a zamiast liczb używać słów „mało” czy też „wiele”. Przekazywane informacje powinny być zwięzłe, nieprzeładowane, a zdania krótkie.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.