Politolog

POLITOLOG

 

1. Informacje ogólne

 

   Zadaniem politologa jest poznawanie mechanizmów polityki, oraz – na podstawie zdobytej wiedzy – dokonywanie analiz, które pozwolą osobom sprawującym władzę w danym państwie na podejmowanie świadomych decyzji.

   Najczęściej politolog specjalizuje się w konkretnej problematyce, np. elit władzy, roli partii politycznych w demokracji, samorządu terytorialnego, systemów politycznych państw z danego obszaru świata itp. Aby w pełni odkrywać problemy z badanego obszaru, politolog czerpie wiedzę z różnych dziedzin nauki – historii, socjologii, ekonomii, psychologii i filozofii. Ponadto jest zobowiązany do poszerzania swojej wiedzy poprzez bieżące śledzenie prasy codziennej oraz ukazujących się publikacji krajowych i zagranicznych. Dzięki zdobytej wiedzy jest w stanie efektywnie analizować funkcjonowanie państwa.

   Politolog sporządza analizy i notatki będące punktem wyjścia do podejmowania ważnych decyzji przez osobę zlecającą lub do rozmowy podczas spotkania, konferencji itp. Opracowuje je na podstawie własnej wiedzy, ale także wyszukuje informacje w archiwach czy bibliotekach. Analiza zawiera najczęściej charakterystykę problemu, propozycje rozwiązań i prognozy na przyszłość. Ponadto politolog może sugerować zleceniodawcy tematy, które należy podczas spotkania poruszyć lub których powinno się unikać. Zdarza się, że politolog reprezentuje swojego zwierzchnika, a także uczestniczy wraz ze zwierzchnikiem w różnego rodzaju spotkaniach czy wyjazdach służbowych.

Może zajmować się także działalnością naukowo-dydaktyczną, często podejmuje zatrudnienie na wyższych uczelniach. Prowadzi wówczas prace badawcze oraz przekazuje swoją wiedzę studentom. Inny rodzaj zajęcia politologa to działalność publicystyczna.

   Politolog może być zatrudniony przez ministerstwo, różnego rodzaju urzędy, uczelnie wyższe czy wydawnictwa. Najczęściej pracuje w pomieszczeniach biurowych, ale też w bibliotekach, archiwach, salach wykładowych. W zależności od miejsca i charakteru pracy bierze udział w wyjazdach, także zagranicznych.

Zazwyczaj politolog pracuje indywidualnie, częstość kontaktów z innymi osobami oraz konieczność współpracy zależy od charakteru pracy. Gdy do obowiązków należy reprezentowanie zwierzchnika czy też działalność dydaktyczna, kontakty te są częste i nasilone.

   Czas pracy politologa zależy od miejsca i charakteru zatrudnienia. W biurach ministerstwa najczęściej pracuje 8 godzin w ciągu dnia, na stanowisku doradcy może mieć czas pracy nienormowany, zależny od potrzeb zwierzchnika. Czas pracy na uczelni zależy od grafiku wykładów. Ponadto politolog poza godzinami pracy poświęca czas na poszerzanie swej wiedzy. Często bierze udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych, które wymagają dyspozycyjności także w dni wolne od pracy. Może się także zdarzyć konieczność dłuższego przebywania na placówce zagranicznej.

   Politolodzy prowadzący działalność dydaktyczną są narażeni na choroby gardła i krtani, długotrwała praca przy komputerze może powodować schorzenia kręgosłupa i oczu. Czynnikiem uciążliwym może być także praca w archiwach i bibliotekach, gdzie narażeni są na kurz i pył.

 

2. Wymagania

 

   Politolog powinien mieć zdolność logicznego myślenia, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniami a ich rezultatem i aktualną sytuacją, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków. Musi on posiadać umiejętność płynnego wypowiadania się w mowie i piśmie, ciekawie wyrażać swoje myśli i jasno formułować opinie. Wskazana jest zdolność koncentracji uwagi i cierpliwość.

   Przydatną cechą politologa jest podzielność uwagi i łatwość przechodzenia od tematu do tematu. Cenna jest również dobra pamięć. Powinien odznaczać się obiektywizmem i bezstronnością. Politolog wykładowca musi charakteryzować się umiejętnością przekazywania wiedzy i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami.

   Praca z ludźmi bywa konfliktogenna, dlatego przy tego typu zajęciach pomocna jest odporność emocjonalna i samokontrola. Politolog powinien być osobą bardzo samodzielną, umieć zaplanować i zorganizować sobie własne działania.

    Występowanie na różnego rodzaju konferencjach czy reprezentowanie zwierzchnika, a także pełnienie funkcji wykładowcy wymaga zdolności sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

W odniesieniu do prac związanych z kontaktami z innymi ludźmi czy z działalnością dydaktyczną, istotne znaczenie mają wymagania dotyczące słuchu, którego stan musi umożliwiać komunikację werbalną.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Ze względu na stałe i intensywne kontakty z innymi ludźmi czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są wszelkie dysfunkcje ograniczające możliwość swobodnego porozumiewania się, głównie dysfunkcja narządu słuchu niedająca się skorygować aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

Utrudnieniem mogą być schorzenia strun głosowych, niska ekspresja werbalna i wady wymowy.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osoby z dysfunkcją zarówno kończyn górnych, jak i kończyn dolnych mają duże możliwości wykonywania zawodu, mogą one bowiem realizować pracę w pozycji siedzącej, a czynności manipulacyjne w tym zawodzie nie są zbyt skomplikowane (praca z wykorzystaniem komputera). Stąd też mogą je wykonywać osoby z niewielką i znaczną dysfunkcją kończyn górnych, jednoręczne, a także osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Warunkiem jest odpowiednie dostosowanie obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby zadania mogły być wykonywane w pozycji siedzącej.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące, których dysfunkcja narządu wzroku może być skorygowana dzięki zastosowaniu odpowiednich szkieł optycznych lub soczewek kontaktowych, mogą wykonywać ten zawód. Dostępne udogodnienia techniczne pozwalają na zatrudnienie w zawodzie politologa także osób niewidzących, pod warunkiem właściwego przygotowania obiektu, środowiska i stanowiska pracy.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słaboosłyszące, pod warunkiem, że po zastosowaniu aparatu słuchowego są w stanie prowadzić komunikację werbalną oraz pod warunkiem przystosowania środowiska i stanowiska pracy. Osoby głuche i głuchonieme (potrafiące posługiwać się językiem polskim w piśmie) mogą zajmować się pracą publicystyczną.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz że przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

  Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych usprawniających pracę biurową czy obsługę urządzeń. Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym obsługę komputera. Obecny stan technologiczny dotyczący dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, dużymi klawiszami czy dotykowej) czy myszy z dużymi trackballami.

   Polecana jest praca organizacyjna, prowadzenie wykładów lub spotkań bądź publicystyczna w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Dla osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, jeżeli jest to możliwe, należy tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców

   Osoby poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Inna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi pracy w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki).

   Poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, bez elementów wolno stojących i pozbawione progów, również drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. Konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowania wielkości stanowiska pracy i wysokości blatu biurka oraz odpowiedniej przestrzeni pod blatem do indywidualnych potrzeb, a także zapewnienia dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i materiałów w zasięgu rąk, na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe w sytuacji pracy zespołowej. Polecana jest praca naukowa lub publicystyczna w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Wskazane jest zapewnienie odpowiednich szkieł optycznych korygujących wadę wzroku (soczewek kontaktowych, szkieł korekcyjnych). Pomocne może być także odpowiednie oświetlenie miejsca i stanowiska pracy, zastosowanie dodatkowych powiększających przyrządów optycznych (lupy, lunety, monookulary), przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka i eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowe powierzchnie). Istotne jest wprowadzenie kontrastowej kolorystyki wyposażenia względem wnętrza pomieszczenia oraz dublowanie sygnalizacji optycznej dźwiękiem.

   Dla osób pracujących na komputerze pomocne jest specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę).

  Współczesne ułatwienia techniczne pozwalają na zatrudnienie w tym zawodzie, na wybranych stanowiskach pracy, także osoby niewidzącej – jest to możliwe dzięki zastosowaniu np. syntezatora mowy w komputerze, zastąpienia sygnałów graficznych akustycznymi, skanera, monitora dotykowego, klawiatury brajlowskiej, drukarki brajlowskiej, notatnika brajlowskiego lub dźwiękowego, oprogramowania umożliwiającego wydawanie poleceń głosem czy zastąpieniu oznaczeń graficznych sygnałami dźwiękowymi. Wskazane jest takie zmodyfikowanie lub ograniczenie wykonywanych czynności, aby nie wymagały sprawności narządu wzroku.

Pomocna jest stała lokalizacja przedmiotów i urządzeń, wyznaczenie wewnętrznych dróg komunikacyjnych i zainstalowanie poręczy wzdłuż tych dróg, zróżnicowana faktura podłogi. Należy eliminować szkodliwe źródła hałasu. Zatrudnienie osoby niewidomej, na wybranych stanowiskach pracy, wymaga wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy. Nieodzowna jest współpraca z osobami sprawnymi.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny stosować aparaty słuchowe korygujące słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z innymi ludźmi. Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

   Zaleca się rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

  Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie)

   Istnieje możliwość zatrudnienia, na wybranych stanowiskach pracy, osób z tego rodzaju niepełnosprawnością, zwłaszcza gdy potrafią odczytywać mowę z ust i ich mowa jest wyraźna, mimo ograniczeń w sytuacjach konieczności częstego kontaktowania się z ludźmi.

   Osoby głuche lub głuchonieme powinny pracować samodzielnie lub w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz. Możliwe jest uzyskanie warunków sprzyjających zatrudnieniu osób głuchych i głuchoniemych, gdy praca wykonywana jest przez zespół specjalistów, którzy dzielą się zadaniami. Zatrudnienie osób głuchych lub głuchoniemych wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Komunikowanie się z zespołem ułatwiają znaki bądź symbole służące szybkiemu porozumiewaniu w trakcie pracy.

    Niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń. Napisy, tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny być umieszczane w miejscach, w których mogą wystąpić sytuacje szczególnie niebezpieczne dla pracowników, czyli wewnętrznych drogach komunikacyjnych, przy schodach, przy drzwiach wyjściowych itp. Szczególnie odnosi się to do uzupełnienia wszelkiego rodzaju ostrzeżeń dźwiękowych wyraźnymi i łatwo zauważalnymi informacjami wizualnymi lub sygnałami wibracyjnymi.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju niepełnosprawnością był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji (w przypadku osoby głuchoniemej – ze znajomością podstaw języka migowego).

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Pracownicy podejmujący pracę powinni być w przyjazny sposób zapoznawani ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinni także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę

o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą

– z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie zaś do kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.5. Osoby z epilepsją

  Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach pracy, w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady.

   Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.