Monter izolacji budowlanych

 MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

 

1. Informacje ogólne

 

  Monter izolacji budowlanych wykonuje zadania związane z zapewnieniem właściwych warunków późniejszej eksploatacji obiektu. Przede wszystkim, wykonuje prace związane z zabezpieczeniem elementów budowlanych (stalowych, betonowych lub ceglanych) przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych lub chemicznych. Ponadto, położone przez montera warstwy izolacji termicznej lub akustycznej zapewniają odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach lub budynkach oraz zabezpieczają przed nadmiernym hałasem. Podczas izolowania obiektów monter musi zapewnić: izolację przeciwwodną chroniącą ściany fundamentowe przed parciem hydrostatycznym wody, izolacje podłóg w piwnicach i suterenach, w tym także izolację przeciwwodną i cieplną, izolację tarasów (paroizolację, izolację cieplną i przeciwwilgociową), izolację cieplną ścian zewnętrznych, izolację antykorozyjną konstrukcji stalowych, izolację akustyczną.

   Przed rozpoczęciem robót podstawowych i montażowych monter wykonuje malowanie podkładowe konstrukcji stalowych, izoluje ściany fundamentowe i ścianki zabezpieczające, stropy, podłogi, dachy. Na zakończenie prac wykonuje zewnętrzne izolacje cieplne ścian osłonowych. Z chwilą postawienia ścian wykonuje izolacje pionowe i poziome (ze styropianu, wełny mineralnej, folii kubełkowej, lepiku asfaltowego, smoły, papy asfaltowej itp.). Ocieplanie ścian najczęściej odbywa się na wysokości, z wykorzystaniem rusztowań i podnośników, i polega na wykonaniu takich czynności, jak: mechaniczne wiercenie otworów w ścianie, wstrzeliwanie kołków stalowych, montaż elementów nośnych i mocowanie do nich płyt ze styropianu, wełny mineralnej itp. Monter może również mocować elementy osłonowe. Przy wykonywaniu izolacji cieplnej wewnątrz budynku wykonuje roboty ciesielskie stolarskie, takie jak przygotowanie i zmontowanie ścianek i rusztów drewnianych stanowiących szkielet przegrody termicznej.

   Monter pracuje zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jest narażony na zmienną temperaturę, intensywne sztuczne oświetlenie, pracę na wysokości, z użyciem materiałów łatwopalnych oraz toksycznych, rozpuszczalników, farb i lakierów. Najczęściej jest zatrudniony w firmach budowlanych.

   Zazwyczaj monter pracuje zespołowo, wchodzi w skład brygady. Zwykle jego harmonogram pracy jest uzależniony od rodzaju zlecenia, zaplanowanych prac, projektu oraz od warunków atmosferycznych i względów technologicznych. Najczęściej monter pracuje 8 godzin dziennie, przy czym praca może się odbywać w systemie zmianowym, a także w weekendy – w zależności od miejsca zatrudnienia, charakteru wykonywanych prac i terminów narzuconych przez zleceniodawcę. W zależności od rodzaju zleceń przyjmowanych przez firmę może zachodzić konieczność wyjazdów pracownika poza miejsce zamieszkania.

Czynnikiem uciążliwym w pracy montera jest konieczność wykonywania czynności w wymuszonej, niefizjologicznej pozycji ciała.

 

2. Wymagania

 

   Praca montera wymaga szczególnej odpowiedzialności i dokładności, umiejętności koncentracji uwagi, cierpliwości i wytrwałości, łatwości przechodzenia od jednej czynności do drugiej, samodzielności, ale także umiejętności współdziałania w zespole i podporządkowania się osobie kierującej brygadą.

   Przydatna jest umiejętność obsługi narzędzi i maszyn oraz wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych.

W tym zawodzie jest wymagana sprawność kończyn górnych, w szczególności zręczność rąk i palców, a także sprawność kończyn dolnych. Pożądana jest ogólna dobra sprawność fizyczna, a więc prawidłowe funkcjonowanie podstawowych układów: krążenia, oddechowego, nerwowego, trawiennego, mięśniowego i kostno-stawowego. Bardzo ważną cechą jest wytrzymałość na długotrwały wysiłek – praca w ciągłym ruchu, często w pozycji wymuszonej.

   Spośród cech sensomotorycznych istotne znaczenie ma dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa i refleks – ze względu wzmożoną obecność różnorodnych maszyn pracujących w najbliższym otoczeniu. Niezbędne są: widzenie stereoskopowe, prawidłowa ostrość wzroku, dobre widzenie po zmroku oraz brak nadwrażliwości na światło. Przydatne jest prawidłowe rozróżnianie barw i pole widzenia mieszczące się w prawidłowym zakresie. Ważny jest również dobry słuch z powodu konieczności szybkiej reakcji na pracujące maszyny budowlane. Monter pracujący na wysokościach nie może mieć lęku wysokości ani zaburzeń równowagi.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie montera izolacji budowlanych są zaburzenia niewielkiego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności palców i rąk, a także dysfunkcja znacznego stopnia kończyn dolnych.

   W zawodzie montera nie mogą pracować osoby niewidome oraz osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak: znacznie ograniczone pole widzenia, brak widzenia stereoskopowego oraz nadwrażliwość na światło i zaburzenia widzenia po zmroku. Trudności mogą mieć osoby z wszelkimi innymi dysfunkcjami narządu wzroku niedającymi się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzeniami niewielkiego i dużego stopnia w zakresie widzenia stereoskopowego, zaburzeniami niewielkiego i dużego stopnia w zakresie rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów. Ponadto trudności mogą mieć osoby z dysfunkcją narządu słuchu znacznego stopnia, zaburzeniami zmysłu równowagi oraz zmysłu dotyku, a także z chorobami powodującymi zaburzenia świadomości.

   Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie jest lęk wysokości i padaczka. W zawodzie nie powinny pracować osoby z alergią kontaktową i wziewną na farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, lepiki asfaltowe i smołowe, pyły cementu oraz osoby z chorobami skóry rąk.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Możliwość wykonywania zawodu, na wybranych stanowiskach pracy, mają osoby widzące obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, z ograniczeniami w rozróżnianiu barw, bez nadwrażliwości na światło,

o prawidłowym widzeniu po zmroku i z dysfunkcjami narządu wzroku dającymi się korygować szkłami optycznymi (lub soczewkami kontaktowymi), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej organizacji zadań na stanowisku.

   Niewskazane jest, aby osoby noszące okulary były zatrudnione na znacznych wysokościach – ze względu na możliwość strącenia okularów.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Na wybranych stanowiskach pracę mogą wykonywać osoby słabosłyszące, pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych i przystosowania środowiska i stanowiska pracy.

Niewskazane jest zatrudnianie ich na dużych budowach, gdzie wykorzystywane są maszyny budowlane o zróżnicowanej intensywności pracy i natężeniu hałasu, co może uniemożliwić identyfikację odgłosów i oszacowanie ryzyka niebezpieczeństwa.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

  Jest możliwe zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Mogą one uzyskać odpowiednie kwalifikacje w specjalnych szkołach zawodowych lub w wyniku szkolenia w zakładzie. Osoby te powinny być uczone konkretnych zadań praktycznych.

   Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej powinny pracować w zespole, wykonując na początku proste, nieskomplikowane czynności pod nadzorem. W miarę nabywania doświadczenia można im powierzać zadania trudniejsze i bardziej złożone.

   Osoby z tego typu niepełnosprawnością potrzebują wsparcia w nauczeniu się wykonywania konkretnych czynności zawodowych. Pracę mogą wykonywać pod stałym nadzorem i na polecenie osoby trzeciej. Najbardziej efektywną formą adaptacji zawodowej tych osób jest bieżące wsparcie trenera pracy.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

    Osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe (na wysokości tylko soczewki kontaktowe). Wymagane jest też dobre doświetlenie miejsca pracy poprzez oprawy oświetlenia miejscowego, których położenie i kierunek świecenia można w prosty sposób zmieniać, tak aby zapewniając wysoki poziom natężenia oświetlenia, jednocześnie eliminować potencjalne olśnienie.

    Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym miejsce pracy, w sytuacjach utrudnionego lub braku dostępu światła dziennego lub wykonywania pracy o zmierzchu.

Niewskazane jest zatrudnienie przy wykonywaniu prac bardzo precyzyjnych, które wymagają długotrwałej, wytężonej pracy narządu wzroku.

Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

    Osoby słabosłyszące, zatrudnione na wybranych stanowiskach pracy, głównie na małych budowach, powinny stosować aparaty słuchowe, umożliwiające prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej. Jeśli jest to konieczne, należy dobrać ochronniki słuchu, dostosowując je do aparatu słuchowego.

  Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną wizyjną lub wibracyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika. Zaleca się, tam gdzie to możliwe, ograniczenie hałasu (np. zastosowanie ekranów, przegród akustycznych).

 

5.3. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

    Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

    W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

    W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

    Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery intelektualnej

   W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną stanowisko pracy nie wymaga specjalistycznego dostosowywania pod względem architektonicznym ani ergonomicznym, poza stosowaniem ogólnych zasad odnoszących się do wszystkich pracowników. Jeśli niepełnosprawność intelektualna jest sprzężona z niepełnosprawnością sensoryczną, należy zastosować zasady dostosowywania stanowiska pracy określone dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

    Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (wybrane osoby, po akceptacji lekarza i psychologa) mogą być zatrudnione w tym zawodzie pod warunkiem, że dobór zadań i czynności zawodowych będzie odpowiadał potencjałowi intelektualnemu. Mogą wykonywać czynności proste, powtarzalne, zadania bardziej odtwórcze niż twórcze, zlecone przez przełożonego.

   Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ze względu na swoje ograniczenia, szczególnie w zakresie poznawczym, potrzebują przede wszystkim dostosowania tempa pracy do indywidualnych możliwości oraz jasno zdefiniowanego zakresu obowiązków. Kolejną istotną kwestią jest wyłonienie osoby z zespołu pracowniczego, odpowiedzialnej za przekazywanie poleceń osobie z niepełnosprawnością intelektualną (zasadą jest, że każdorazowo czyni to ta sama osoba, aby nie dezinformować pracownika).

    Zatrudnione osoby mogą potrzebować długotrwałego przystosowania do wykonywania określonych zadań. Zakres prac musi być jednorodny i powtarzalny, a praca nadzorowana i kontrolowana możliwie często, zwłaszcza w początkowym okresie. Mogą też potrzebować pomocy w kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach społecznych (np. punktualne przychodzenie do pracy, nieopuszczanie samowolnie stanowiska pracy).

Wymagane w pracy czynności robocze i miejsca, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością intelektualną (np. toalety, bufet, ważne działy, takie jak kadry, magazyny itp.), powinny być oznaczone prostymi piktogramami ułatwiającymi zrozumienie oraz identyfikację miejsc.

   W rozmowie z pracownikiem z niepełnosprawnością intelektualną należy używać prostych słów, nieskomplikowanych wyrażeń, a tłumacząc różnego rodzaju kwestie należy posługiwać się przykładami zaczerpniętymi z dnia codziennego. Nie należy używać zwrotów anglojęzycznych, a zamiast liczb czy danych procentowych należy używać słów „mało” czy też „wiele”. Przekazywane informacje powinny być zwięzłe, nieprzeładowane, a zdania – krótkie.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.