Operator procesorów tekstu

OPERATOR PROCESORÓW TEKSTU


1. Informacje ogólne


   Operator procesorów tekstu przyjmuje oraz nadaje korespondencję i informacje drogą telefoniczną i internetową (poprzez: dalekopis, teleks, telefaks, faks, telefon, e-mail), w ruchu krajowym i międzynarodowym. Nadzoruje sprawność techniczną i eksploatacyjną obsługiwanych urządzeń przekazujących tekst.
Do szczegółowych zadań operatora należy, m.in.:

 • przyjmowanie korespondencji telefaksowej, teleksowej, elektronicznej
 • nadawanie korespondencji
 • sprawdzanie prawidłowości wprowadzonego tekstu lub właściwego ułożenia przesyłanych dokumentów
 • wprowadzanie tekstu nadawanej korespondencji do Internetu lub telefaksu (pisanie i formatowanie tekstu)
 • ustalanie prefiksu międzynarodowego oraz wskaźnika międzymiastowego
 • zestawianie połączenia z innym użytkownikiem sieci międzynarodowej lub krajowej
 • uzyskiwanie potwierdzenia odbioru przekazywanej korespondencji od stacji teleksowej lub telefaksowej na życzenie abonenta (za pośrednictwem służb technicznych)
 • zawiadamianie adresata o nadejściu korespondencji
 • udzielanie drogą teleksową lub telefaksową informacji o numerach teleksów i telefaksów krajowych i międzynarodowych
 • informowanie o aktualnie obowiązujących cennikach za świadczone usługi w sieci krajowej i międzymiastowej
 • rozliczanie pobranej przedpłaty za nadanie zleconej korespondencji oraz prowadzenie ewidencji wpływów
 • sporządzanie wydruków udzielonych informacji
 • ewidencjonowanie nadawanej i odbieranej korespondencji
 • archiwizowanie nadawanej korespondencji
 • pośredniczenie w zestawianiu połączeń w przypadku wystąpienia trudności w urządzeniach abonenta
 • sprawdzanie sprawności technicznej obsługiwanego urządzenia
 • powiadamianie na bieżąco służb technicznych o awariach obsługiwanych urządzeń
 • wykonywanie prac biurowych.

  Praca operatora procesorów tekstu najczęściej jest wykonywana indywidualnie, ale konieczne są częste kontakty z innymi osobami.
  Operator pracuje zwykle w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i odpowiednie oświetlenie, najczęściej osiem godzin dziennie, w stałych dniach, najczęściej powszednich. Praca jest wykonywana w jednym miejscu, nie wymaga wyjazdów.


2. Wymagania


  Operator procesorów tekstu powinien być osobą spostrzegawczą i posiadającą umiejętność pracy w dynamicznym tempie. Wskazane jest, aby umiał błyskawicznie podejmować decyzje. Konieczne są zdolność koncentracji, podzielność uwagi oraz umiejętności przechodzenia z jednej czynności do drugiej i logicznego myślenia.
Wskazane są uzdolnienia techniczne. Ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów oraz współdziałania.
  W zawodzie operatora niezbędne są: prawidłowe rozróżnianie małych szczegółów pracy wzrokowej oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawny narząd słuchu, a także zręczność dłoni i palców. Przydatne są prawidłowe rozróżnianie barw,
widzenie stereoskopowe i pole widzenia o prawidłowym zakresie.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   W zawodzie operatora procesorów tekstu trudności mogą mieć osoby ze znacznym upośledzeniem ostrości widzenia, której nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi oraz z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także osoby z dysfunkcją znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, w szczególności zręczności palców i rąk.

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku operatora procesorów tekstu osób z niewielką dysfunkcją kończyn górnych, w tym jednoręcznych, mogących wykonywać precyzyjne czynności, po identyfikacji indywidualnych barier i racjonalnym dostosowaniu technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy.

  Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, mają możliwość wykonywania zawodu na wybranych stanowiskach, pod warunkiem zadbania o odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy. Wymagane jest wówczas takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby zadania mogły być wykonywane w pozycji siedzącej.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Istnieje możliwość zatrudnienia w zawodzie operatora procesorów tekstu osób słabowidzących o ograniczonym zakresie pola widzenia, z zaburzeniami rozróżniania barw, z brakiem widzenia stereoskopowego, z zaburzeniami widzenia o zmroku lub nadwrażliwych na światło oraz z ograniczoną ostrością widzenia, jeśli jest ona skorygowana przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe lub są stosowane inne pomoce optyczne zapewniające dobre rozróżnianie szczegółów. Należy także odpowiednio przystosować środowisko i stanowisko pracy oraz zapewnić odpowiednią organizację pracy.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące, pod warunkiem że przy stosowaniu aparatu słuchowego mogą prowadzić komunikację werbalną z klientami i współpracownikami. Konieczne jest także odpowiednie przystosowanie środowiska pracy.

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (takimi jak wyjazdy czy sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem i z zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy nie cierpią one na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na ich stan zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach, pod warunkiem że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a praca nie jest źródłem potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

  Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Osoby z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą potrzebować pomocy technicznych (takich jak ortezy, protezy) ułatwiających lub umożliwiających im pracę, w tym obsługę komputera. Obecny stan technologiczny sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, z dużymi klawiszami lub dotykowej) oraz myszki.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych należy, jeżeli jest to możliwe, tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby praca mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Osoby poruszające się o kulach mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i położenia blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń i narzędzi w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb, czyli zapewnić jego regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki.

   Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich potrzebują likwidacji barier architektonicznych w miejscu pracy i w drodze do zakładu pracy. Ciągi komunikacyjne powinny być wystarczająco szerokie, pozbawione elementów wolnostojących i progów. Drzwi do pomieszczeń i wind powinny mieć odpowiednią szerokość. W miejscu pracy istnieje potrzeba powiększenia przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy. Należy dostosować wysokość położenia blatu biurka i przestrzeń pod blatem do indywidualnych potrzeb pracownika, a także zapewnić swobodny dostęp do użytkowanych urządzeń i narzędzi. Materiały powinny być umieszczone w zasięgu rąk, na odpowiedniej wysokości, bez konieczności manewrowania wózkiem. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dużej sprawności i koordynacji wzrokowo­ruchowej.

Ograniczenie niektórych obowiązków zawodowych jest możliwe dzięki pracy zespołowej.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe zapewniające ostrość widzenia pozwalającą na rozróżnianie szczegółów pracy wzrokowej. Osoby te mogą także wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, lunety, monookulary). Pomocne będzie również specjalne oprogramowanie (np. edytory tekstu powiększające litery i grafikę).

   W przypadku osób słabowidzących, których ostrość widzenia nie może być całkowicie skorygowana szkłami korekcyjnymi, możliwe jest zastosowanie dodatkowego oprzyrządowania powiększającego lub specjalistycznego oprogramowania komputerowego powiększającego szczegóły pracy wzrokowej.

Osoby z zaburzeniami widzenia po zmroku powinny mieć pomieszczenie i stanowisko pracy odpowiednio doświetlone światłem elektrycznym.

  Osoby nadwrażliwe na światło powinny mieć stanowisko pracy odpowiednio oświetlone, tak aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie i odbiciowe, a stosowane oprawy powinny mieć możliwie najmniejszą jaskrawość.

Na stanowisku tym można zatrudnić również osoby z dysfunkcjami narządu wzroku, takimi jak brak widzenia stereoskopowego, dysfunkcje w rozróżnianiu barw i ograniczone pole widzenia, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania zakresu obowiązków do rodzaju dysfunkcji.

  W przypadku zatrudnienia osób słabowidzących o średnim stopniu upośledzenia widzenia, zaleca się wprowadzenie kontrastowej kolorystyki: urządzeń, ścian względem podłogi, blatu roboczego względem podłogi i ścian, siedziska krzesła względem podłogi. Należy wyeliminować potencjalne źródła olśnienia (zastosować matowanie powierzchni) oraz wprowadzić dublowanie sygnalizacji optycznej dźwiękiem.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Osoby te powinny stosować aparaty słuchowe korygujące słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym swobodne, werbalne komunikowanie się z innymi ludźmi, czyli mieć słuch wydolny socjalnie.

W celu poprawy warunków: percepcji dźwięku oraz komunikacji werbalnej zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy.

   Zaleca się również rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (takich jak pomieszczenie przeznaczone do pracy, toaleta, pokój socjalny) lub sygnalizację wibracyjną, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon czy komputer, były, w miarę możliwości, dostosowane do aparatów słuchowych (np. wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub systemy FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub wykorzystującą przewodnictwo kostne.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

  Pracownik podejmujący pracę w tym zawodzie powinien być w przyjazny sposób zapoznawany ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinien także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje dotyczące podejmowanych zadań.

   W firmie należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować obyczaj interesowania się przez członków zespołu pracowniczego sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika i brania go pod uwagę we współpracy. Współpracownicy mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością: pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

  W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik może korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego lub trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być zatrudniony specjalnie na to stanowisko. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy są jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie obejmują zaś kompetencji zawodowych. Wsparcie powinno trwać tylko pewien, niedługi czas. Na co dzień pracownik powinien pracować samodzielnie, zgodnie z charakterem stanowiska pracy.

  Zatrudniona osoba powinna mieć możliwość korzystania z elastycznych: czasu pracy i zakresu obowiązków. Zatem w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków może być zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem i z zespołem Aspergera powinny pracować w małym zespole, w cichym miejscu, bez narażania ich na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Niezalecane jest zatrudnienie w tzw. „open space”. Osoby te powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Niezbędne są: dobra organizacja pracy, wysoka przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie może prowadzić do przeciążenia i stresu. Nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami, w tym z klientami. W niektórych przypadkach potrzebny może być trener pracy lub mentor, by osoba z autyzmem/ zespołem Aspergera mogła dopytać o różne rzeczy.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, nie wywołująca stresów i napięć, które mogłyby przyczyniać się do napadów.

  Wykonująca ten zawód osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

   Współpracownicy powinni być poinformowani o tym, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.