Lekarz stomatolog

LEKARZ STOMATOLOG

 

1. Informacje ogólne

 

   Zadaniem lekarza stomatologa jest opieka stomatologiczna obejmująca profilaktykę, leczenie oraz rehabilitację.

Działalność profilaktyczna ma na celu niedopuszczenie do powstania choroby, działalność rehabilitacyjna – przywrócenie czynności narządu żucia, jeśli wskutek choroby lub leczenia czynność ta została upośledzona.

We współczesnej stomatologii wyróżnia się specjalności:

 • stomatologię dziecięcą – profilaktykę, wykrywanie wad oraz leczenie narządu żucia u dzieci i młodzieży
 • stomatologię zachowawczą – leczenie chorób zębówi ozębnej
 • • paradontologię – leczenie chorób przyzębia, dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej
 • • ortodoncję (ortopedię szczękową) – leczenie wrodzonych i nabytych wad zębowo-szczękowo-twarzowych i zapobieganie ich skutkom
 • protetykę stomatologiczną – rehabilitację narządu żucia, tzn. uzupełnianie i odbudowę brakującego uzębienia za pomocą różnego typu protez
 • chirurgię stomatologiczną – leczenie ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych zębów i jamy ustnej
 • profilaktykę – zapobieganie najczęściej występującym chorobom będące domeną wszystkich powyższych specjalności
 • radiologię stomatologiczną – uzupełnienie diagnostyki stomatologicznej pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi, np. zdjęcia pantomograficzne.  

Do szczegółowych zadań lekarza stomatologa, niezależnie od jego specjalności, należy:

 • badanie stomatologiczne pacjenta
 • pobieranie materiału biologicznego do badań specjalistycznych
 • kierowanie na badania dodatkowe
 • interpretacja i ocena dodatkowych badań pomocniczych
 • znieczulanie miejscowe, przewodowe i ogólne
 • sprawowanie opieki i kontroli nad pacjentem po zabiegach stomatologicznych
 • przeprowadzanie konsultacji dla innych specjalności medycznych
 • uczestnictwo w działaniach dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób zębów i jamy ustnej
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej
 • stałe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy
 • • nawiązywanie kontaktu z pacjentem, przełamywanie jego lęku i niepokoju
 • związanego z planowanym leczeniem. Ponadto, w zależności od miejsca i charakteru pracy, lekarz stomatolog:
 • pełni dyżury specjalistyczne
 • prowadzi badania epidemiologiczne związane z chorobami narządu żucia
 • kieruje przychodnią stomatologiczną • organizuje pracę na oddziale, w poradni, w klinice, czy przychodni
 • prowadzi badania naukowe, publikuje ich wyniki, prowadzi działalność dydaktyczną. Lekarz stomatolog pracuje najczęściej w gabinecie stomatologicznym. Do jego

 

wyposażenia należy unit dentystyczny (w jego skład wchodzą: narzędzia, ssaki, ślinociągi, strzykawko-dmuchawka, spluwaczka, sprężarka i lampa bezcieniowa), fotel dentystyczny, asystor (stolik), na którym znajdują się potrzebne podczas zabiegu materiały, środki znieczulające i narzędzia podręczne, regulowane krzesło stomatologiczne, sterylizator, umywalka, aparat do zdejmowania kamienia nazębnego, mieszalniki do wypełniaczy, szafki do przechowywania narzędzi i materiałów.

Lekarz stomatolog może pracować w szpitalu, przychodni, czy poradni lub mieć własny gabinet. W zależności od miejsca i charakteru pracy pracuje od kilku do kilkunastu (dyżury w szpitalu) godzin dziennie, zarówno w dzień, jak i w godzinach nocnych, także w dni ustawowo wolne od pracy.

   W pracy lekarza stomatologa dominują czynności wzrokowo-dotykowe i manipulacyjne. Czynnikami uciążliwymi są narażenie na długotrwałą pracę w niewygodnej pozycji, hałas i wibracje wydobywające się z narzędzi dentystycznych oraz ryzyko zakażenia różnorodnymi chorobami. Konieczne jest używanie rękawiczek gumowych oraz maseczki ochronnej.

 

2. Wymagania

 

  W pracy lekarza stomatologa konieczne są cierpliwość, empatia, odporność emocjonalna i umiejętność postępowania z ludźmi.

   Praca ta wymaga dużej dokładności i precyzji. Wskazane są zdolności plastyczne i techniczne oraz sprawność manualna.

  Lekarz stomatolog powinien być osobą spostrzegawczą. Ze względu na charakter zawodu konieczne są umiejętność koncentracji, podzielność uwagi i wytrwałość. Ważna jest łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej.

   Niezbędne w pracy lekarza stomatologa są wysoka sprawność narządu wzroku (bardzo dobra ostrość widzenia, prawidłowe rozróżnianie barw, widzenie stereoskopowe), słuchu i węchu, sprawność kończyn górnych, w tym zręczność rąki palców, oraz prawidłowe czucie, a także wysoka ogólna sprawność fizyczna. Przydatne są prawidłowy zakres pola widzenia i brak nadwrażliwości na światło.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Do czynników utrudniających pracę w zawodzie należą zaburzenia, nawet niewielkiego stopnia, sprawności kończyn górnych, szczególnie w zakresie zręczności palców i rąk, atakże znacznego stopnia dysfunkcja kończyn dolnych.

   Utrudnienie stanowią wady i dysfunkcje narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo­ruchowej.

  Ograniczeniem może być także dysfunkcja narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z pacjentami.

   Do poważnych ograniczeń należą zaburzenia zmysłu węchu, dotyku oraz równowagi.

   Przeciwwskazanie bezwzględne stanowią nosicielstwo chorób zakaźnych, choroby pasożytnicze, choroby skóry rąk oraz alergia kontaktowa i wziewna na wykorzystywane materiały dentystyczne.

   W związku z charakterem pracy, której częścią są kontakty interpersonalne, ograniczenie mogą także stanowić znaczące wady wymowy.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie lekarza stomatologa niezbędna jest sprawność kończyn górnych, a w szczególności zręczność dłoni i palców. Możliwe jest zatrudnienie w tym zawodzie osób z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, która nie wyklucza stania i chodzenia. Warunkiem jest identyfikacja indywidualnych barier i racjonalne dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska pracy oraz stanowiska pracy. Wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska (np. praca dydaktyczna) bądź takie ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy, aby większość zadań mogła być wykonywana w pozycji siedzącej.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwość wykonywania zawodu lekarza stomatologa mają osoby widzące obuocznie, o prawidłowym lub nieznacznie ograniczonym zakresie pola widzenia, prawidłowo rozróżniające barwy oraz osoby z nieznaczną dysfunkcją narządu wzroku, jeśli skorygowana jest przez odpowiednie szkła optyczne lub soczewki kontaktowe. Osoby z zaburzeniami widzenia o zmroku, pod warunkiem właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, również mają możliwość wykonywania zawodu.

   W przypadku występowania wymienionych dysfunkcji, zaleca się pracę na stanowiskach, gdzie doskonała ostrość widzenia nie jest cechą wymaganą, np. działalność profilaktyczną, ortodoncję.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. stworzenia możliwości komunikacji werbalnej z pacjentem.

 

4.4. Osoby z epilepsją

  Osoby cierpiące na padaczkę mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, jeśli napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby te mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń dla pacjenta i lekarza w sytuacji emisji choroby.

W przypadku tej choroby decyzja o podjęciu zatrudnienia powinna być indywidualnie rozpatrywana. Osobom dotkniętym epilepsją poleca się pracę o charakterze naukowym, organizacyjnym lub profilaktycznym.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   Osobom z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych należy, w miarę możliwości, tak zorganizować pracę oraz ograniczyć zakres zadań, aby część z nich mogła być wykonywana w pozycji siedzącej lub w szczególnych przypadkach w pozycji stojącej z podparciem bioder i pleców.

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych nie potrzebują specjalnego przystosowania stanowiska pracy.   Osoby poruszające się o kulach mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie się w czasie stania.

   Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie wielkości stanowiska pracy i wysokości siedziska do indywidualnych potrzeb oraz umieszczenie wykorzystywanych urządzeń w zasięgu rąk pracownika. Siedzisko powinno mieć regulowaną wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokadę kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby z niewielką dysfunkcją narządu wzroku, którą można skorygować szkłami optycznymi, powinny stosować szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe zapewniające ostrość widzenia, pozwalającą na rozróżnianie nawet drobnych szczegółów. Osoby te mogą wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupę powiększającą, lunety, monookulary).

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Osoby z dysfunkcją narządu słuchu powinny używać aparatu słuchowego korygującego słuch (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną (słuch wydolny socjalnie), co jest szczególnie ważne w przypadku osób kontaktujących się z pacjentami.

Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz komunikacji werbalnej.

 

5.4. Osoby z epilepsją

   Osoby cierpiące na padaczkę, które otrzymały akceptację zatrudnienia od lekarza specjalisty, powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespole, pod nadzorem. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady oraz być bezpieczna, np. dzięki zapewnieniu ograniczenia użycia urządzeń zasilanych prądem i emitujących drgania.

   Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoja chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani o tym, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.