Geolog

GEOLOG


1. Informacje ogólne


   Geolog zajmuje się badaniem budowy Ziemi, historią jej powstania i procesami zachodzącymi na jej powierzchni i w jej wnętrzu, mającymi wpływ na zmiany i przeobrażenia. W tym zawodzie wyróżnia się dwie specjalizacje, a w ich obrębie bardziej szczegółowe dziedziny. Są to:

  •  geolog teoretyk, zajmujący się tak zwaną geologią podstawową, w której skład

wchodzą:
– geologia dynamiczna (badanie procesów kształtujących powierzchnię Ziemi)
– geologia historyczna (badanie historii rozwoju Ziemi)
– geologia regionalna (badanie budowy geologicznej konkretnych obszarów Ziemi)
– geologia strukturalna (badanie struktur tektonicznych)
– sedymentologia (badanie powstawania skał osadowych)
– stratygrafia (badanie wieku i kolejności zdarzeń historycznych Ziemi)
– geochemia (badanie historii naturalnej Ziemi z chemicznego punktu widzenia)
– mineralogia (badanie budowy minerałów i ich występowania w przyrodzie)
– petrografia (badanie budowy i składu skał)

  •  geolog praktyk, zajmujący się geologią stosowaną, w której skład wchodzą:

– geologia złóż (badanie złóż surowców mineralnych)
– geologia inżynierska (badanie środowiska geologicznego na potrzeby planowania przestrzennego)
– geologia środowiskowa (badanie wpływów zmian geologicznych na środowisko naturalne)
– hydrogeologia (badanie wód podziemnych)
– geologia gospodarcza (badanie zasobów naturalnych i możliwości ich wykorzystania przez człowieka).


   Geolog może pracować w pomieszczeniach biurowych lub laboratoriach, np. w przedsiębiorstwach zajmujących się odnajdywaniem surowców mineralnych czy w firmach hydrogeologicznych, instytucjach ochrony środowiska, urzędach
państwowych. Może zajmować się badaniami naukowymi bądź terenowymi lub łączyć te dwa zadania. Praca w terenie może oznaczać również pracę pod ziemią, nie tylko na jej powierzchni. Geolog jest zatem narażony na wiele niedogodności i czynników uciążliwych, takich jak: kwestie pogodowe, trudne warunki związane z ukształtowaniem terenu, ciśnienie atmosferyczne, brak dostatecznej ilości światła czy powietrza, a także niebezpieczne powierzchnie (strome, śliskie), po których musi się poruszać.
Geolog często pracuje w zespołach badawczych złożonych z różnych specjalistów, np. z zakresu chemii czy fizyki. Wykonując zawód w biurze bądź laboratorium, zwykle pracuje w stałych godzinach (6-9 godzin), tylko w dzień powszedni, jednozmianowo. Prace terenowe są zazwyczaj wykonywane w zmiennych godzinach, wymagają więcej dyspozycyjności, czasem odbywają się
również w nocy.

 

2. Wymagania

 

   Geolog powinien charakteryzować się wytrwałością i cierpliwością, a także umiejętnością pracy w warunkach monotonnych (jest to szczególnie ważne podczas prac terenowych, gdzie często dana czynność zajmuje wiele godzin). Geolog ze względu na zespołowy charakter pracy powinien mieć umiejętność współdziałania oraz postępowania z ludźmi. Jeśli jest głównym organizatorem pracy innych, wymagane są od niego również umiejętności kierownicze i duża samodzielność w podejmowaniu decyzji.

   Niezbędna jest ogólna ciekawość świata, która powinna być motorem działania geologa i chęci poznawania, odkrywania tego, co jeszcze nieodkryte. Niewątpliwie przydatne są szerokie zainteresowania nie tylko naukowe, ale także, w przypadku pełnienia funkcji kierowniczych, menedżerskie. Geolog powinien mieć dużą wyobraźnię, potrafić myśleć twórczo, odtwarzając na podstawie wyników prowadzonych przez siebie badań dawne wydarzenia z dziejów Ziemi. Powinna go cechować łatwość rozumowania logicznego i dostrzegania związków przyczynowo­skutkowych.

   W tym zawodzie niezbędne jest widzenie stereoskopowe, prawidłowe pole widzenia, widzenie po zmroku, prawidłowe rozpoznawanie barw i rozróżnianie małych szczegółów w badanym materiale. Ponadto niezbędny jest dobry zmysł równowagi i koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność rąk i palców. Ze względu na fakt, iż zawód często wiąże się z pracą w terenie, geolog powinien odznaczać się ogólną dobrą sprawnością fizyczną oraz wytrzymałością na długotrwały wysiłek, jak również dobrze tolerować różne warunki atmosferyczne.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynniki utrudniające pracę w zawodzie geologa są uzależnione od specjalizacji i stanowiska, jakie zajmuje dany pracownik (praktyk, teoretyk).

   Ograniczeniem na wielu stanowiskach pracy są znaczne dysfunkcje narządu ruchu, zarówno kończyn dolnych, ograniczające możliwość swobodnego poruszania się, jak i kończyn górnych, w szczególności rąk i palców, przy pracach wymagających precyzji. W przypadku pracy wykonywanej w biurach, instytutach naukowych czy na stanowisku wykładowcy na wyższych uczelniach przeciwwskazań takich nie ma i zawód ten mogą wykonywać osoby ze znacznymi dysfunkcjami kończyn dolnych, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.

   Ograniczeniem w pracy geologa mogą być na wielu stanowiskach pracy padaczka i choroby prowadzące do zaburzeń świadomości.

    W zawodzie geologa trudności mogą mieć osoby z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku, które nie mogą być skorygowane szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, a także osoby cierpiące na zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia dotyczące rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz percepcji kształtów, ograniczenia pola widzenia i nieprawidłowego widzenia po zmroku.

   Utrudnieniem w tym zawodzie jest niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna. Praca ta (szczególnie o charakterze naukowym) nie może być również wykonywana przez osoby, które nie posługują się językiem polskim w piśmie (osoby głuchonieme).

   Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osobom z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) nie zaleca się wykonywania czynności w hałasie (gdy parametry hałasu osiągają wartości NDN

– najwyższe dopuszczalne natężenie), np. podczas prac ziemnych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu górniczego.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

   W zawodzie geologa, wykonującego swoje obowiązki w biurze bądź na uczelni, mogą pracować osoby z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych, nawet w stopniu znacznym, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, pod warunkiem odpowiedniego dostosowania obiektu, pomieszczenia i stanowiska pracy.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

  Możliwe jest wykonywanie zawodu przez osoby, których wady wzroku dają się korygować szkłami optycznymi bądź soczewkami kontaktowymi i nie utrudniają widzenia nawet małych szczegółów badanego materiału oraz rozpoznawania barw. Geolog bez problemu musi funkcjonować w terenie, w tym również pod ziemią, z czym związane jest dobre widzenie po zmroku i prawidłowe pole widzenia. Jego dysfunkcja nie może stwarzać niebezpieczeństwa dla niego ani osób z nim współpracujących.

 

4.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

   Możliwe jest wykonywanie zawodu przez osoby słabosłyszące (z wyłączeniem czynności, podczas których praca musi być wykonywana w hałasie), pod warunkiem zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych. Tam gdzie jest wymagana komunikacja werbalna, osoby słabosłyszące muszą odpowiednio korygować słuch za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych (dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie) jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo, po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

   Osoby z autyzmem / zespołem Aspergera mogą wykonywać zawód, jeśli obowiązki służbowe nie wymagają zarządzania zespołem ludzi. Konieczne jest jednak zbadanie, czy nie cierpią one na schorzenia układu trawiennego lub immunologicznego, by szkodliwe warunki pracy nie wpływały negatywnie na stan ich zdrowia. Osoby z nadwrażliwością słuchową lub dotykową powinny unikać tego zawodu.

 

4.5. Osoby z epilepsją

  Osoby cierpiące na epilepsję mogą wykonywać zawód po akceptacji lekarza specjalisty, pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie, są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu oraz że przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej.

   Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w razie emisji choroby.

   Polecana jest praca spokojna w zespole. Osoby z epilepsją nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu ani przy nich pracować. Polecana jest praca w biurze, instytucie (na stanowisku geologa teoretyka), przy opracowywaniu ekspertyz.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu

 

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych

   Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn górnych mogą potrzebować ograniczenia lub eliminacji zadań wymagających dużej sprawności rąk i palców oraz zastosowania indywidualnych pomocy technicznych, które usprawniają pracę biurową czy obsługę urządzeń. Osobom z dysfunkcją jednej kończyny górnej mogą być potrzebne pomoce techniczne (ortezy, protezy), ułatwiające lub umożliwiające im pracę, w tym obsługę pulpitu lub komputera. Obecny stan technologiczny dotyczący dostosowywania sprzętu komputerowego do potrzeb osób ze znacznymi dysfunkcjami kończyn górnych pozwala na korzystanie z niego osobom z porażeniami i przykurczami. Dostosowanie może dotyczyć obsługi specjalnej klawiatury komputerowej (z nakładką ograniczającą, dużymi klawiszami czy dotykowej) oraz myszki. Na wybranych stanowiskach można zastosować specjalne przyrządy i uchwyty ograniczające angażowanie i wysiłek mięśni kończyn górnych oraz eliminujące angażowanie jednej ręki (przypadki braku sprawności lub amputacja jednej z kończyn). Wykonywane czynności mogą też wymagać adaptacji kształtu części chwytowych narzędzi.

Praca może wymagać częściowego lub całkowitego wyeliminowania zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych

   Ze względu na możliwość wykonywania niektórych zadań w pomieszczeniach biurowych istnieje możliwość pracy na tym stanowisku osób z dysfunkcjami kończyn dolnych nawet w znacznym stopniu, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zawsze jednak osoba taka będzie potrzebowała indywidualnie dobranego sprzętu dostosowującego środowisko pracy do jej możliwości i ograniczeń. Z uwagi na ograniczoną mobilność, osoby z tego typu dysfunkcją mogą pracować na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem właściwej organizacji pracy, tak aby niektóre lub wszystkie zadania mogły być wykonywane w pozycji siedzącej lub stojącej z podparciem bioder i pleców.

  Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się o kulach, mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania. Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i wysokości położenia blatów biurka do indywidualnych potrzeb oraz umieszczanie wykorzystywanych urządzeń i materiałów w zasięgu rąk pracownika. Również siedzisko należy przystosować do indywidualnych potrzeb pracownika (regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie, regulowane i odchylane podłokietniki).

   Poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy. Potrzebne są odpowiedniej szerokości wewnętrzne, wolne, drogi komunikacyjne, odpowiedniej szerokości drzwi do pomieszczeń i wind oraz likwidacja barier architektonicznych w drodze do zakładu pracy.

   W miejscu pracy jest potrzebne powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowanie wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnienie dostępności wykorzystywanych urządzeń, szaf, regałów i materiałów. Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

   Osoby z tego typu dysfunkcjami mogą pracować w pomieszczeniach biurowych, laboratoriach, z wyłączeniem zadań terenowych.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Możliwe jest zatrudnienie osób z wadami i dysfunkcjami narządu wzroku dającymi się skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

   Przystosowanie miejsca i stanowiska pracy dla osób słabowidzących wykonujących prace terenowe jest utrudnione lub niemożliwe ze względu na charakter zadań, należy więc ograniczyć obowiązki osoby z dysfunkcją narządu wzroku, eliminując zadania wykonywane w trudnych warunkach i miejscach, w tym pod ziemią. W określonych sytuacjach należy częściowo lub całkowicie wyeliminować zadania i czynności robocze wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

W przypadku wykonywania pracy stacjonarnej, np. w biurze, laboratorium czy na uczelni, osoby słabowidzące mogą wykorzystywać oprzyrządowanie powiększające (np. lupy powiększające, lunety, monookulary). Wymagane jest też dobre przygotowanie stanowiska pracy – doświetlenie miejsca i stanowiska pracy, przygotowanie kontrastowego (ciemnego) tła biurka, eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia (matowanie powierzchni). Pomocna jest stała lokalizacja elementów środowiska i stanowiska pracy. W pracy na komputerze można wykorzystywać specjalne edytory tekstu powiększające litery i grafikę. Dodatkową opcją wspomagającą pracę osoby słabowidzącej jest wprowadzenie dźwięku towarzyszącego wykonywaniu poszczególnych czynności na komputerze.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

   Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w zespole, kontaktujących się klientami lub prowadzących działalność dydaktyczną, a także umożliwia pracę w terenie. Zaleca się ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy w celu poprawy warunków percepcji dźwięku oraz poprawy warunków komunikacji werbalnej.

Wskazane jest rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną, uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub opartą na przewodnictwie kostnym, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

   Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon, komputer itp., były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

Zgodnie z zasadami profilaktyki medycznej, osoby z odbiorczym trwałym podwyższeniem progu słyszenia (również gdy dotyczy tylko jednego ucha) nie mogą wykonywać czynności w hałasie.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

(dotyczy tylko osób potrafiących posługiwać się językiem polskim w piśmie)

   Istnieje możliwość zatrudnienia osób z tego rodzaju niepełnosprawnością. Osoby głuche lub głuchonieme powinny pracować na wybranych stanowiskach, w zespołach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami spoza zespołu. Zatrudnienie takiej osoby wymaga właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają również znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie w trakcie pracy. Ponadto niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej, informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

   Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

   Niemożliwa jest praca wykładowcy czy dydaktyczna w szkołach bądź na wyższej uczelni.

 

5.4. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby podejmujące pracę w tym zawodzie powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich „osoba zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika z niepełnosprawnością – pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego, lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

   Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

   Osoby z autyzmem / zespołem Aspergera powinny pracować w małym zespole ludzi, w miejscu cichym, bez narażenia na liczne bodźce sensoryczne, uciążliwy ruch i hałas. Niezalecane jest zatrudnienie w systemie tzw. „open space”. Powinny mieć dokładnie określone obowiązki i zależności służbowe. Wymagana jest dobra organizacja pracy, wysoka przewidywalność zdarzeń, precyzyjne i klarowne przekazywanie poleceń. Praca nie powinna prowadzić do przeciążenia i stresu, nie powinna polegać na zarządzaniu pracą innych osób ani wymagać licznych kontaktów z różnymi osobami/klientami. W niektórych przypadkach lub po podjęciu pracy potrzebny może być trener pracy lub mentor, by osoba z zespołem Aspergera mogła dopytać o różne rzeczy.

 

5.5. Osoby z epilepsją

   Osoby chore na padaczkę, które uzyskały akceptację lekarza specjalisty, powinny pracować w zespole, a praca powinna być nadzorowana. Praca powinna być spokojna, niewywołująca stresów i napięć, które mogłyby prowokować napady. Osoby te nie mogą obsługiwać maszyn będących w ruchu ani pracować przy nich, nie mogą też pracować na wysokości.

Osoba z epilepsją powinna dobrze znać swoją chorobę i umieć szybko rozpoznawać aurę poprzedzającą napad.

Współpracownicy powinni być poinformowani, w jaki sposób, w razie wystąpienia napadu, mogą prawidłowo udzielić pomocy.

Polecana jest praca biurowa, z wyłączeniem zadań terenowych, co jest możliwe przy pracy w zespole i podziale obowiązków.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.