Biomasażysta

BIOMASAŻYSTA


1. Informacje ogólne


   Zadaniem biomasażysty jest wykonywanie zabiegów z zakresu biomasażu. Zabiegi te są wykonywane w celach biostymulujących, relaksacyjnych, profilaktycznych. Do obowiązków biomasażysty należy:

 • przeprowadzanie szczegółowych wywiadów na temat zdrowia
 • diagnoza zmian w punktach refleksyjnych i aktywnych biologicznie
 • diagnoza zmian świadczących o nieprawidłowej energetycznie pracy organizmu
 • stosowanie i dopasowywanie różnych technik masażu punktowego,powierzchniowego i energetycznego
 • dobór odpowiedniej metody biomasażu, tak aby współdziałała ona z leczeniem konwencjonalnym, przekazywanie klientom informacji o niezaprzestawaniu leczenia konwencjonalnego
 • informowanie klientów o wskazaniach i przeciwwskazaniach związanych zestosowaną techniką
 • niwelowanie poprzez biomasaż skutków stresów i napięć
 • udrażnianie poprzez biomasaż kanałów energetycznych
 • w sytuacjach wyjątkowych konsultacje z lekarzem prowadzącym oraz innymispecjalistami
 • prowadzenie ewidencji klientów
 • przestrzeganie zasad bhp.

   Biomasażysta pracuje zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu, bp. tybetańskiego siatsu, chińskiego punktowego. Może ona także wykonywać zabiegi biomasażu bezdotykowo, na wyższych poziomach energetycznych, np. masaż jedności energetycznej, czakramowy, astralny, masaż biopola.

   Praca biomasażysty ma charakter usługowy. Biomasażysta pracuje w odpowiednio przystosowanym gabinecie, w którym znajduje się stół do masażu. Godziny pracy biomasażysta ustala zazwyczaj indywidualnie z klientem, zwłaszcza jeżeli jest właścicielem gabinetu. Biomasażysta może pracować w dowolne dni tygodnia.

 

2. Wymagania

 

  Wymagane w zawodzie biomasażysty cechy psychiczne to: wytrwałość i cierpliwość, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w warunkach monotonnych (sam indywidualnie wykonuje swoje czynności), zdolność koncentracji uwagi. Masażysta powinien łatwo nawiązywać kontakt z pacjentami, chętnie im pomagać. W zawodzie tym potrzebny jest takt i duża kultura osobista, ponieważ masażysta i pacjent są w bliskim kontakcie fizycznym, trzeba intuicji i wyczucia, by nie naruszyć intymności pacjenta. Ważna jest zdolność empatii, czyli wczuwania się w sytuację i problemy innych ludzi.

    Oczekiwana jest pogłębiona kierunkowa wiedza i umiejętność praktycznego jej stosowania w pracy. Biomasażysta musi mieć rozległą wiedzę na temat budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz wyobraźnię przestrzenną, by w trakcie masażu miał świadomość tego co masuje i ewentualnych skutków masażu.

W zawodzie tym bardzo ważna jest duża sprawność układu kostno­stawowego, układu mięśniowego, narządu równowagi oraz zmysłu dotyku. Niezbędna jest koordynacja ruchowa, szybki refleks oraz precyzja ruchów, zwłaszcza zręczność rąk i palców.

 

3. Czynniki utrudniające zatrudnienie w zawodzie

 

   Czynnikiem utrudniającym pracę w zawodzie są zaburzenia dużego stopnia sprawności kończyn dolnych oraz zaburzenia znacznego stopnia sprawności kończyn górnych, a szczególności w zakresie zręczności palców i rąk. Przeciwwskazaniem są również zaburzenia zmysłu równowagi.

    Ograniczeniem może być także niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna z pacjentami.

Biomasażysta musi spełniać wymogi zdrowotne, które obowiązują każdego pracownika zatrudnionego w służbie zdrowia. Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest nosicielstwo chorób zakaźnych i choroby skóry rąk, w tym alergie kontaktowe.

 

4. Możliwość zatrudnienia w zawodzie osób z niepełnosprawnością

 

4.1. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Zawód mogą wykonywać osoby niewidome i słabowidzące. Osoby niewidome dzięki większej wrażliwości dłoni często przewyższają umiejętnościami osoby zdrowe.

 

4.2. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

  Zawód mogą wykonywać osoby słabosłyszące w przypadku zapewnienia im odpowiednich pomocy technicznych oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem stworzenia możliwości percepcji sygnałów alarmowych. W przypadku osób słabosłyszących, u których będzie wymagana komunikacja werbalna, konieczna jest odpowiednia korekcja słyszenia za pomocą aparatu słuchowego.

   Możliwość zatrudnienia osób głuchych i głuchoniemych jest ograniczona. Osoby te mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy warunkowo po racjonalnym dostosowaniu zakresu zadań, identyfikacji indywidualnych barier i przystosowaniu środowiska oraz stanowiska pracy (technicznym i organizacyjnym).

 

4.3. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

   Osoby z chorobami psychicznymi mogą pracować w zawodzie pod warunkiem, że praca, poza wyjątkowymi sytuacjami (wyjazdy, sytuacje kryzysowe w firmie), nie zaburza rytmu dnia i nocy pracownika i zachowana jest zasada równego traktowania pracowników.

 

5. Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością

 

5.1. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

   Osoby słabowidzące, których upośledzenie wzroku daje się korygować za pomocą szkieł korekcyjnych (okulary, szkła kontaktowe), powinny stosować te środki. Pomocne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy. Dotyczy to zarówno dostosowania oświetlenia do rodzaju dysfunkcji narządu wzroku – doświetlenie lub ograniczenie oświetlenia (w przypadku nadwrażliwości na światło), jak i ograniczania olśnienia bezpośredniego. Istotne jest również stosowanie kontrastowych barw i jaskrawości elementów wyposażenia stanowiska w stosunku do tła, na którym te elementy się znajdują. Dla osób słabowidzących ważne jest także zapewnienie indywidualnego oświetlenia miejscowego oraz eliminacja potencjalnych źródeł olśnienia odbiciowego (odblasków na połyskliwych powierzchniach) pochodzących od opraw oświetleniowych lub okien poprzez stosowanie na stanowisku i w jego otoczeniu powierzchni matowych.

    Zatrudnienie osoby niewidomej wymaga wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy, zainstalowania poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych, stałej lokalizacji elementów środowiska i stanowiska pracy, zróżnicowania faktury podłóg, ograniczenia lub eliminacji hałasu i tła dźwiękowego.

 

5.2. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

 

Osoby słabosłyszące

    Osoby słabosłyszące powinny korygować słuch aparatem słuchowym (zwłaszcza w częstotliwościach pasma mowy) w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną, co jest szczególnie ważne w przypadku osób kontaktujących się z pacjentami.

Istotne jest ograniczenie hałasu tła oraz pogłosu w pomieszczeniu pracy, powodujące poprawę warunków percepcji dźwięku i komunikacji werbalnej.

   Zaleca się rozszerzenie sygnalizacji ostrzegawczej o sygnalizację świetlną lub wizyjną uzupełniającą dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.), sygnalizację wibracyjną lub opartą na przewodnictwie kostnym, informującą o ewentualnym niebezpieczeństwie.

Zaleca się, aby w miarę możliwości urządzenia teleinformatyczne, takie jak telefon czy komputer, były dostosowane do aparatów słuchowych (np. mogą być wyposażone w systemy pętli indukcyjnej lub FM). Urządzenia komunikacyjne mogą być również wyposażone w sygnalizację wizyjną, drganiową lub opartą na przewodnictwie kostnym.

Pomocny w pracy jest wewnętrzny system komunikacji z osobami słyszącymi.

 

Osoby głuche i głuchonieme

   Istnieje możliwość zatrudnienia osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością. Wymaga to właściwej organizacji pracy, ewentualnie współpracy tłumacza języka migowego oraz wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacji z osobami słyszącymi w zespole pracowniczym. Osoby głuche, zwłaszcza głuchonieme, powinny pracować na wybranych stanowiskach, gdzie nie ma konieczności kontaktowania się z osobami z zewnątrz.

    W komunikowaniu się z zespołem współpracowników pomagają znaki bądź symbole ułatwiające szybkie porozumiewanie. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy poprzez zainstalowanie np. sygnalizacji świetlnej, wizyjnej lub wibracyjnej informującej o ewentualnym niebezpieczeństwie w miejscach potencjalnego przebywania pracownika (pomieszczenie pracy, toaleta, pokój socjalny itp.) lub o stanie wykorzystywanych urządzeń.

Zaleca się, aby osobie z tego rodzaju dysfunkcją był przydzielony opiekun na wypadek ewakuacji.

 

5.3. Osoby z dysfunkcją sfery psychicznej

    Osoby podejmujące pracę powinny być w przyjazny sposób zapoznawane ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Powinny także otrzymać jasne i niedwuznaczne informacje oraz instrukcje odnośnie do podejmowanych zadań.

   W firmie zatrudniającej pracownika z tą niepełnosprawnością należy wprowadzić przyjazny tryb informowania o jego problemach zdrowotnych czy społecznych, najlepiej, gdy wie o nich osoba pełniąca rolę „osoby zaufania”. Można wypracować także obyczaj, że członkowie zespołu pracowniczego interesują się sytuacją społeczną i zdrowotną pracownika, i biorą ją pod uwagę we współpracy. Mogą się przy tym uczyć podmiotowego traktowania pracownika niepełnosprawnego

– pozyskiwać wiedzę o jego sytuacji, przede wszystkim od niego samego lub – za jego wiedzą i aprobatą – z innych źródeł.

   W sytuacji kłopotów z psychiczną i społeczną stroną swojej pracy pracownik mógłby korzystać ze wsparcia asystenta zawodowego/trenera pracy. Trener pracy może wywodzić się spośród współpracowników lub być specjalnie w tej roli zatrudniony w firmie. Może też wspierać pracownika z ramienia upoważnionej do tego organizacji. Możliwości wsparcia trenera pracy byłyby jednak ograniczone tylko do sfery emocji i relacji z innymi, nie dotycząc kompetencji zawodowych, i powinny obejmować tylko pewien niedługi okres/okresy czasu pracy. Na co dzień pracownik powinien jednak pracować samodzielnie – zgodnie z samodzielnym charakterem stanowiska pracy.

    Ponadto, zatrudniona osoba powinna mieć możliwość elastycznego czasu pracy i zakresu obowiązków, co oznacza, że w wyjątkowej sytuacji (związanej z chorobą czy niepełnosprawnością danej osoby) zakres obowiązków na tym stanowisku zostanie zmodyfikowany w sposób możliwy do zaakceptowania przez pracodawcę. Powinna istnieć także możliwość okresowego zastąpienia pracownika przez inną osobę.

 

Uwaga. Każdy przypadek zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości tej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.