Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BADANIE MAS BITUMICZNYCH
Wytwórnia mas bitumicznych - laboratorium
Laborant
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład wykonuje analizy mas z mieszanek mineralno – asfaltowych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Wykonywanie ekstrakcji mieszanki mineralno asfaltowej w analizatorze asfaltu w systemie zamkniętym (ekstraktorze); przesiewanie mieszanki na sitach po ekstrakcji; praca w części biurowej przy komputerze

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Tetrachloroeten

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Tetrachloroeten

85

170

30,16

<2,75

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe (narażenie inhalacyjne)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.