Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BUDOWNICTWO
Przedsiębiorstwo budowlane – budowa dróg
Stanowisko przy rozsiewaczu
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład  reprezentuje średnie przedsiębiorstwo budowy dróg

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik zatrudniony przy obsłudze rozsiewacza. Asfalt rozkładany był na drogach przez 7 godz.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na WWA

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne

[mg/m3

Wskaźnik narażenia

[µg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDS

Acenaftalen + Fluoren

0,002

0,53

0,43

Fenantren

0,024

Antracen

0,016

Fluoranten

0,04

Piren

0,03

Benzo(a)antracen

0,03

Chryzen

0,03

Benzo(b)fluoranten

0,066

Benzo(k)fluoranten

0,064

Benzo(a)piren

0,034

Dibenzo(a,h)antracen

0,076

Benzo(g,h,i)perylen

0,048

Indeno(1,2,3-cd)piren

0,02

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.