Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
CERAMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Stanowisko obsługi maszyn do odlewania poliuretanu na Oddziale Poliuretanów.
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się wytwarzaniem produktów ceramicznych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Podczas pobierania próbek powietrza pracownik kilkakrotnie przygotowywał mieszaninę z preparatem zawierającym MOCA. Odlewy wykonuje się na zamówienie, średnio 20 dni w roku. Narażenie bezpośrednie na MOCA trwa ok. 30 min. podczas zmiany roboczej. Na stanowisku pracują na zmianę dwaj pracownicy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina (4,4’-metylenobis-(2-chloroanilina), tj. MOCA

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2007

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

-

MOCA

 

 

nw

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wyciąg miejscowy

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.