Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
CERAMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Stanowisko do żywicowania stempli
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się wytwarzaniem produktów ceramicznych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Podczas pobierania próbek powietrza pracownik kilkakrotnie przygotowywał mieszaninę klejowo-żywiczną (praca pod wyciągiem) i rozprowadzał ją na stemplach.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina (4,4’-metylenobis-(2-chloroanilina), tj. MOCA

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2007

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

-

MOCA

 

 

0,0043

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Substancja rakotwórcza (kat. 2)

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wyciąg miejscowy

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.