Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Operator Procesów Produkcyjnych w Zakładzie Elektrociepłowni
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Do podstawowych czynności należy obsługa urządzeń i aparatów wytwarzających parę wodną, energię elektryczną i wodę procesową na potrzeby pracy instalacji przerabiających ropę naftową. Na stanowisku są wykonywane prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Przez większą część dnia praca w warunkach uciążliwych, często niebezpiecznych lub wymagających dużego wysiłku fizycznego. Praca wykonywana w systemie trzyzmianowym – pięciobrygadowym. Istotą pracy jest sporadyczne podejmowanie działań w warunkach ekstremalnie trudnych i niebezpiecznych.

Praca wymaga podwyższonej sprawności manualnej oraz koordynacji ruchowej związanej z obsługą maszyn i urządzeń wymagających dodatkowych uprawnień. Praca wymaga dużej koncentracji, czasami szybkiej reakcji na bodźce. Występujące na stanowisku pracy media, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: amoniak, chlorowodór, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2013

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

amoniak

14

28

<0,06

<0,8

<0,085

Chlorowodór

5

10

<0,08

<0,7

kwas siarkowy

1

3

<0,1

<0,2

wodorotlenek sodu

0,5

1

<0,1

<0,08

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia na substancje chemiczne dla badanego stanowiska nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów (identyfikacja zagrożeń wybuchowych i toksycznych).

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego.

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.