Stanowiska pracy
OCHRONA RADIOLOGICZNA W RENTGENODIAGNOSTYCE

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]  Corazza V., Daimler R., Ernst A., Federspiel K., Herbst V., Langbein K., Martin H.P, Weiss H. Podręczna encyklopedia zdrowia. Zysk i S-ka, Poznań 2002

[2]  Gostkowska B., Lebecka J. Ochrona radiologiczna [w:] D. Koradecka (red.) Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, tom 1. CIOP Warszawa 1997

[3]  Pachocki K. Promieniowanie jonizujące - działanie promieniowania jonizującego na organizm ludzki. Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy, http:// www.ciop.pl [dostęp: 11.05.2016]

[4]  Szumiel I. Dlaczego komórki różnią się promieniowrażliwością? [w:] „Postępy Techniki Jądrowej", z. 4. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, Warszawa 2007

[5]  Rączkowski B. BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012

[6]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 Nr 180 poz. 1325

[7]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz.U. 2013, poz.1015 z późn. zm.

[8]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz.U. 2005 Nr 20, poz. 168

[9]  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Dz.U. 2014, poz.1512 z późn. zm.

[10]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1860