Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Ocena ryzyka zawodowego

 

Przystąpienie przez podwykonawcę do wykonywania robót na placu budowy wiąże się z koniecznością opracowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Kierownik budowy może także weryfikować ocenę ryzyka zawodowego podwykonawców aby odnosiła się ona dokładnie do zakresu prac określonego umową (w tym prac szczególnie niebezpiecznych). Ma być ona aktualna i dopasowana do zidentyfikowanych zagrożeń występujących placu budowy w związku z wykonawstwem określonych prac.

 

Na wszystkich etapach inwestycji budowlanych może występować wiele zagrożeń urazami z którymi związana jest praca podwykonawców. Są to przede wszystkim zagrożenia:

 

  • upadkiem - związane z: pracą na wysokości, montażem i demontażem rusztowań lub innych urządzeń,
  • powodowane ruchem pojazdów kołowych - powstające podczas prac wykonywanych na istniejących drogach lub w następstwie występującego równolegle ruchu kołowego i pieszego a także podczas podróży z pracy i do pracy (w tym także do odległych miejsc pracy wykonywanej na polecenie pracodawców),
  • powodowane pracą maszyn budowlanych – powstające na skutek przewrócenia się maszyn, upadku przedmiotów (np. przenoszonych żurawiem), wadliwego funkcjonowania urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych, przeciążenia maszyn,
  • związane z operacjami ręcznego transportu – powstające przy podnoszeniu i przesuwaniu ciężkich przedmiotów, wykonywaniu powtarzanych czynności manualnych wymagających niewygodnych pozycji ciała,
  • związane z brakiem stateczności konstrukcji budowlanych lub przedmiotów (np.: głębokich wykopów, tunelów, szybów, zapór ziemnych - będącym skutkiem błędów: w projektowaniu (zwłaszcza konstrukcji tymczasowych), w prawidłowym wykonaniu prac zgodnie z projektem, w monitorowaniu prowadzonych prac (w celu zapobiegania nieprzewidzianym okolicznościom).

 

Wg przepisów prawnych [6] dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać:

  • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

- stosowanych maszyn,

- wykonywanych zadań,

- występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

- stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- osób pracujących na tym stanowisku,

  • wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne,
  • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

 

Właściwie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego przez podwykonawców (dla swoich prac) może być również istotnym wkładem w zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy jeśli zostanie wykorzystana przez generalnego wykonawcę. Przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka zawodowego ma również kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa małych firm budowlanych ze względu na ograniczone zatrudnienie. Z tego względu pracownicy mają za zadanie wykonywanie różnych prac, w zależności od zakresu robót zlecanych przez generalnego wykonawcę na placu budowy. Łączone są więc na jednym stanowisku prace, które w dużej firmie mogłyby być przypisane do kilku stanowisk, co powoduje wzrost liczby źródeł (czynników) zagrożeń i poziomu ryzyka zawodowego. Przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego trzeba także zwrócić uwagę na pracowników o najmniejszych kwalifikacjach. Są oni „przerzucani” w zależności od potrzeb w różne miejsca na placu budowy (co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zawodowym).

 

Prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka powinno także przeciwdziałać powstawaniu urazom pleców i innych urazów mięśni i kości pracowników [8]. Aby ułatwić pracownikom prace i zapobiec powstawaniu urazów czasami wystarczającym środkiem jest zastosowanie nie tylko zmechanizowanego sprzętu zastępującego ręczne prace transportowe ale również prostych pomocy technicznych takich jak chwytaków do indywidualnego lub dwuosobowego przenoszenia materiałów budowlanych.

 

___________________

 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z  2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.).

 

[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, ze zm.).