Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Działania przed przystąpieniem do prac budowlanych

 

W momencie przystępowania do przetargu na wykonywanie robót budowlanych podwykonawcy powinni mieć świadomość wymagań bhp stawianych przez generalnego wykonawcę. Takie wymagania mogą być przekazywane podwykonawcom wraz z zapytaniem ofertowym. Coraz częściej są one także załącznikiem do podpisywanej umowy z generalnym wykonawcą [2]. Zawiera on wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas przygotowania i realizacji określonego zakresu prac. W dokumencie tym zawarte są również prawa i obowiązki podwykonawców oraz opisane konsekwencje wynikające z nie przestrzegania tych pisemnych ustaleń. W związku z tym umowa inwestycyjna powinna być szczegółowo przeanalizowana pod kątem zobowiązań w zakresie bhp. Należy także wykorzystać czas ustaleń z pracownikami generalnego podwykonawcy na wyjaśnienia niejasnych kwestii dotyczących ponoszenia kosztów bhp. Te kwestie mogą dotyczyć np.: wyposażenia roboczego, odzieży ochronnej i szkoleń ale także technicznych środków ochronnych.

Trzeba również być przygotowanym na pytania generalnych wykonawców o dane BHP pracowników i firmy podwykonawców (instrukcje BHP, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia ze szkoleń, oraz wypadki z udziałem pracowników firmy itd.) i w związku z tym na posiadanie odpowiednich dokumentów [3]. W niektórych firmach weryfikacja ww. danych może być także realizowana poprzez odpowiednie systemy identyfikacyjne pracowników podwykonawców na budowie. Mogą to być np. indywidualne przepustki wydawane każdej osobie rozpoczynającej pracę na budowie. Warunkiem jej wydania może być weryfikacja aktualności szkoleń, badań lekarskich, uprawnień i kwalifikacji.

 

Podwykonawcy rozpoczynający pracę u generalnego wykonawcy powinni także wykorzystać właściwie informacje uzyskane na wstępnym szkoleniu (informacyjnym) dla wszystkich osób wchodzących na plac budowy oraz kolejnych cyklicznych szkoleniach. Szkolenia te są bardzo ważne z punktu widzenia bhp ponieważ uświadamiają pracownikom istnienie zagrożeń o wysokim ryzyku zawodowym oraz dają wiedzę na temat odpowiedniego reagowania w nagłych sytuacjach. Szczególne znaczenie ma szkolenie pracowników „zwiększonego ryzyka” tj. pochodzących ze środowisk imigranckich oraz grup obejmujących młodzież, pracowników tymczasowych i samozatrudniających się oraz osoby stawiające pierwsze kroki w branży budowlanej. Natomiast w ramach swojej działalności podwykonawcy zatrudniający często pracowników różnych specjalności powinni opracować informacje na temat bezpieczeństwa, które będą miały zastosowanie do prawie wszystkich prowadzonych prac. Wszyscy nowi pracownicy powinni być zapoznawani z tymi informacjami w ramach szkolenia wstępnego. Informacje tego typu powinny być także przekazywane pracownikom podczas regularnie organizowanych spotkań informacyjno – instruktażowych.

 

W przypadku mikroinwestycji (tj. inwestycje realizowane przez tylko jednego wykonawcę i trwające nie dłużej niż kilka dni) – inwestorzy zatrudniają wykonawców, o których wiedzą na podstawie poprzednich doświadczeń, że posiadają oni kompetencje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie zaplanowanych prac. Zachowanie bezpieczeństwa może w tym przypadku zapewnić uzgodnienie z inwestorem niektórych prostych zasady współpracy.

 

_________________

 

[2]http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/doc/79/Za%C5%82%C4%85cznik%20do%20Umowy%20-20wspolne%20wymagania%20BHP%20Porozumienia.pdf.

 

[3] Red. A. Szczygielska. Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp  – przykłady dobrych praktyk. CIOP-PIB. Warszawa, 2012 r. http://archiwum.ciop.pl/52207