Szczególne rodzaje pracy
PROBLEMY ZAWODOWE PRACOWNIKÓW STARSZYCH

 

Zarządzanie wiekiem i jego elementy

 

„Zarządzanie wiekiem”, definiowane jako element zarządzania zasobami ludzkimi lub też – element zarządzania szerzej pojętą różnorodnością (zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, religię). Polega ono na realizacji działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników
w różnym wieku.

 

Zarządzanie wiekiem może się przyczyniać m.in.: do wzrostu wydajności pracy przedsiębiorstwa, spadku kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, wzrostu
i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymania (bądź poprawy) wizerunku firmy, a także lepszego  dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów (oni też się starzeją). W niektórych przypadkach zarządzanie wiekiem stosowane jest po to, by ograniczyć dodatkowe koszty pracy, spowodowane np. większą absencją chorobową. Działaniami mogącymi obniżać koszty są np.: promocja i ochrona zdrowia oraz poprawa ergonomii stanowisk pracy.

 

Wśród najważniejszych obszarów zarządzania wiekiem wymienia się[1]:

  • Rekrutacja
  • Kształcenie ustawiczne
  • Rozwój kariery zawodowej
  • Elastyczny czas pracy
  • Ochrona i promocja zdrowia oraz organizacja stanowiska pracy
  • Przeniesienia miedzy stanowiskami
  • Kończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę


[1] G. Naegele, A. Walker A guide to good practice in age management. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006. W: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/137/en/1/ef05137en.pdf