6. System obserwacji zachowań niebezpiecznych

 

Nazwa firmy: Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach

 

Dziedzina gospodarki/branża: Produkcja źródeł światła w 3 kategoriach: energooszczędne żarówki halogenowe, żarówki ogólnego zastosowania, żarówki samochodowe, jak również dystrybucja i sprzedaż
Wielkość przedsiębiorstwa: duże (liczba etatów to ponad 950 pracowników – w ujęciu z pracownikami tymczasowymi 1200 osób)
Strona internetowa: www.philips.pl

 

Tytuł dobrej praktyki: SYSTEM OBSERWACJI ZACHOWAŃ NIEBEZPIECZNYCH W ORGANIZACJI BBS
                                  – BEHAVIOUR BASED SAFETY SYSTEM

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

Statystyka wypadków przy pracy wskazuje na przyczyny leżące po stronie ludzkich zachowań tzw. human error. W naszym zestawieniu przyczyn wypadków przy pracy w latach 2008 – 2011 ponad 70% to przyczyny wskazujące na niebezpieczne zachowania pracownika. Badania statystyczne prowadzone w skali globalnej prowadzone m.in. przez Heinricha pokazują pewną proporcję między wydarzeniami wypadkowymi nie kończącymi się urazem tzw. zdarzenia potencjalnie wypadkowe w stosunku do urazów lekkich i ciężkich.

Analiza wykazała, że na każdych 330 zdarzeń, przypada przeciętnie 1 wypadek ciężki, 29 wypadków lekkich oraz 300 zdarzeń potencjalnie wypadkowych, tzn. nie powodujących żadnych obrażeń fizycznych lub strat materialnych. Zapobiegając zdarzeniom niebezpiecznym możemy zapobiec zdarzeniom powodującym urazy, czyli wypadkom.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Zespół wdrażający składał się z osób programu Zero Wypadków,  kierowników poszczególnych wydziałów, mistrzów i liderów. W projekcie  uczestniczą również dwie konsultantki reprezentujące środowisko naukowe z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Łącznie ponad 40 osób.

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

a)      Przygotowanie projektu obejmowało wiele działań organizacyjnych.
Jednym z pierwszych zadań było przygotowanie kart obserwacji. Zespół analizował instrukcje stanowiskowe oraz przyczyny wypadków przy pracy. Grupa projektowa zorganizowała na każdym wydziale spotkanie z jego przedstawicielami celem poznania zdarzeń potencjalnie wypadkowych na danym obszarze. Po takim wstępie rozpoczynały się prace nad kartą obserwacji dedykowaną dla wydziału. Efektem tych spotkań i analiz procedur wydziałowych była karta obserwacji dedykowana dla stanowiska pracy. Dla zakładu w Pabianicach przygotowanych zostało 19 różnych kart obserwacji.

b)      Po zakończeniu tworzenia kart, rozpoczął się proces rekrutacji obserwatorów do projektu. Wskazani przez przełożonych pracownicy przeszli rozmowę kwalifikacyjną z grupą projektową, a następnie szkolenie. Pozytywnie rekrutację przeszło 60 obserwatorów. Do grona obserwatorów dołączył również zespół wdrażający projekt. Łącznie 67 obserwatorów.

c)       Na szkoleniu obserwatorzy zostali zapoznani z zasadami realizacji obserwacji, uwarunkowaniem zachowań niebezpiecznych, profesjonalną rozmową z pracownikiem oraz sposobem rejestrowania obserwacji. Szkolenie zakończone było egzaminem. Krótko po zakończeniu szkoleń dla obserwatorów odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Kwalifikowanego Obserwatora.  Dyplomy wręczany był przez najwyższe kierownictwo zakładu.

d)      Kolejnym etapem projektu była już realizacja samych obserwacji. Każdy obserwator ma wykonać 3 obserwacje w miesiącu. Celem każdej obserwacji wykonanej przez obserwatora jest wyeliminowanie ryzykownych zachowań i jednocześnie promowanie zachowań bezpiecznych. Obserwacja polega na zweryfikowaniu zachowań na stanowisku wylosowanego pracownika a następnie na rozmowie o bezpieczeństwie i reakcji na jego niebezpiecznego zachowania. Każda obserwacja jest zapisywana w rejestrze obserwacji. Rejestr ten nie zawiera danych pracowników a informacje w nim zawarte służą celom statystycznym. W kolejnych latach projekt będzie się rozwijał. Założeniami głównymi jest co roczne powiększanie liczby obserwatorów tak aby identyfikować coraz więcej zachowań niebezpiecznych.

e)      Efekty obserwacji komunikowane są raz w miesiącu dla wszystkich pracowników organizacji.

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

Cały projekt BBS przyczynił się do podniesienia kultury bezpieczeństwa pracy. Philips Lighting co roku mierzy poziom kultury bezpieczeństwa ankietą przygotowaną przez koncern. Dzięki wdrożeniu programu BBS poziom kultury bezpieczeństwa.

Pracownicy zwracają uwagę na zachowania niebezpieczne swoje i swoich kolegów. Poprzez codzienne obserwacje zwiększyła się świadomość samych obserwatorów, powiększyła się liczba pracowników bezpośrednio zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa.  Program BBS wspiera nasze dążenia do wyznaczonego celu zero wypadków usprawnia komunikację w zakresie bezpieczeństwa w całej organizacji i  wpływa na zmianę postaw pracowniczych.

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

Wszyscy pracownicy fabryki poprzez wzrost świadomości oraz eliminację zachowań.

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

 

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Wnioski/uwagi:

 

Program BBS podlega ciągłemu doskonaleniu zgodnie z metodą PDCA.

 

      8.     Kontakt:

 

Philips Lighting Poland S.A. Oddział w Pabianicach
Adres: ul. Partyzancka 66/72 95-200 Pabianice
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Elżbieta Kutyba