1. Szkolenie LEGACY

 

Nazwa firmy:            CEMEX Polska Sp. z o.o.

 

Dziedzina gospodarki/branża: Produkcja materiałów dla budownictwa
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): duże
Strona internetowa: www.cemex.pl

 

Tytuł dobrej praktyki: SZKOLENIE LEGACY

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
               (powód podjęcia tematu)

 

Projekt dwudniowego szkolenia opracowano, jako element wzmacniania świadomości i kultury BHP. Szkolenie objęło wszystkie szczeble kierownictwa jak i zarządzania ludźmi. Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialność spoczywającą na osobach kierujących pracownikami oraz na ryzyka związane z zagrożeniami, które mogą przyczynić się do powstania wypadków przy pracy. Istotnym elementem szkolenia była również poprawa w komunikacji pomiędzy osobą dozoru a pracownikiem. Najważniejszym przesłaniem szkolenia były kwestie związane z zachowaniami pracowników, kadry kierowniczej  i ich wpływem na poziom BHP.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Szkolenie Legacy objęło ponad 300 osób.

 

       3.     Opis podjętych działań:

 

Opracowano projekt składający się z podręcznika trenera oraz podręcznika uczestnika. Szkolenie oparto na przykładach i ćwiczeniach. Czas szkolenia określono na 2 dni robocze. Treść szkolenia obejmowało następujące elementy:

•           Osobiście zarządzaj bezpieczeństwem każdego dnia.

•           Znaj swoje procesy i swoich ludzi.

•           Komunikuj się ze swoimi pracownikami.

•           Bądź odpowiedzialny i czyń swoich pracowników odpowiedzialnymi.

•           Szkól i motywuj swoich pracowników do bezpiecznej pracy.

•           Stosuj dyscyplinę sprawiedliwie i konsekwentnie.

•           Dawaj przykład i dbaj aktywnie.

Szkolenie Legacy nakreśliło zmiany w sposobie zarządzania pracownikami i sposobie spojrzenia osób kierujących pracownikami na BHP.

 

      4.    Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

W wyniku przeprowadzenia szkolenia Legacy opracowano nowe materiały szkoleniowo – informacyjne dla pracowników CEMEX w Polsce. Zmieniono podejście osób kierujących pracownikami do zagrożeń występujących w środowisku pracy. Poziom kultury bezpieczeństwa wzrósł zauważalnie. Szkolenie wpłynęło również na postrzeganie znaczenia bezpiecznych zachowań oraz bezpiecznych metod wykonywania prac.

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

 Ponad 1000 pracowników.

 

       6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

 

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Kontakt:


CEMEX Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Tomasz Skibiński