Polecane publikacje

 

Eurofound opracowuje i publikuje ważne dla poplityki europejskiej analizy i raporty. Poniżej przedstawiono wybrane publikacje:

 

Wybrane publikacje EUROFOUND z 2019 r.

 

How to respond to chronic health problems in the workplace? (pol. Jak reagować na przewlekłe choroby pracowników?)

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2019/how-to-respond-to-chronic-health-problems-in-the-workplace

 

W UE-28 liczba pracowników cierpiących na choroby przewlekłe wciąż wzrasta, co w oczywisty sposób ma wpływ na zdolność do pracy. Chociaż niektórzy pracownicy nie są w stanie kontynuować pracy, wielu chce i byłoby w stanie to zrobić, gdyby miejsce pracy dostosowano do ich potrzeb. W kontekście starzenia się społeczeństwa i malejącej populacji ludzi w wieku produkcyjnym, utrzymanie aktywności zawodowej jest dla decydentów kluczową kwestią. W streszczeniu raportu „How to respond to chronic health problems in the workplace? znajdziemy analizę występowania chorób przewlekłych i ich wpływu na zdolność do pracy, informacje o zakresie, w jakim miejsca pracy dostosowują się do pracowników z chorobami przewlekłymi oraz o tym, jak wpływa to na jakość pracy.

 

Working conditions and workers' health (Warunki pracy a zdrowia pracowników)

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/working-conditions-and-workers-health

Streszczenie dostępne w jęz. polskim https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/working-conditions-and-workers-health#tab-02

Do opracowania raportu wykorzystano dane uzyskane z prowadzonego przez EUROFOUND europejskiego badania warunków pracy. Raport analizuje wzajemne zależności między wymaganiami pracy, które niosą ze sobą zwiększone ryzyko wypalenia zawodowego, a zasobami, które wspierają pracowników w utrzymaniu zaangażowania i lepszego samopoczucia. Dane z badania wskazują, że o ile w miejscach pracy nie wzrasta ryzyko związane z zagrożeniami fizycznymi (ale pozostaje znaczące), to rosną wymagania emocjonalne, co jest znamienne dla narastania zagrożeń psychospołecznych w pracy. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy w UE-28 potwierdzają, że ich stan zdrowia oraz dobrostan są na zadowalającym poziomie. 17% pracowników uskarża się na przewlekłe problemy zdrowotne; niewielu z nich twierdzi, że problemy te negatywnie wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. Na ogół mężczyźni częściej niż kobiety zgłaszają, że stan ich zdrowia i poczucie dobrostanu są na lepszym poziomie, mają również mniej problemów zdrowotnych i cieszą się lepszą jakością snu..

 

Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards? (pol. Praca przez platformy internetowe. Maksymalizacja potencjału przy jednoczesnym zachowaniu standardów)

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2019/platform-work-maximising-the-potential-while-safeguarding-standards

Praca za pośrednictwem platform internetowych pojawiła się na europejskich rynkach pracy około dziesięć lat temu. Mimo niewielkiej jeszcze skali, rośnie i ewoluuje w różne formy. Różne rodzaje pracy przez platformy mają znacząco różny wpływ na zatrudnienie i warunki pracy. Działania decydentów powinny zmierzać do zapewnienie odpowiednich warunków w pracy, przede wszystkim pod względem zabezpieczeń prawnych.

 

 

Wybrane publikacje EUROFOUND w 2018 r.

 

Rynek pracy, warunki pracy, pracownicy

 

Does employment status matter for job quality? (data publikacji: 2018 r.)

https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/does-employment-status-matter-for-job-quality

PL: Czy status zatrudnienia wpływa na jakość pracy? 

Streszczenie w jęz. polskim:

Dwie trzecie siły roboczej w UE pracuje na stałe, w pełnym wymiarze godzin; pozostała jedna trzecia ma niestandardowy status zatrudnienia, co oznacza czasowe lub niepełnoetatowe zatrudnienie lub samozatrudnienie. Biorąc pod uwagę różnorodność stanów zatrudnienia, warto zadać sobie pytanie, czy w przypadku różnych statusów warunki pracy różnią się między sobą. W raporcie wykorzystano dane z europejskiego badania warunków pracy w 2015 r., aby zanalizować związek warunków pracy z różnymi statusami zatrudnienia w 28 państwach członkowskich UE. Stwierdzono, że pracownicy tymczasowi i zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, a także osoby prowadzące działalność na własny rachunek, nie zatrudniające pracowników, są bardziej narażone na gorszą warunki pracy niż stali pracownicy.

Raport zawiera przegląd aktualnej literatury na dany temat, omówienie aktualnych inicjatyw politycznych i dyskusji na szczeblu UE dotyczących regulacji statusu zatrudnienia i mających na celu poprawę jakości niestandardowego zatrudnienia, przedstawienie metodologii analiz empirycznych i konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz podsumowanie wyników analiz. W końcowym rozdziale wyniki wtórnych analiz zostały podsumowane i powiązane z kontekstem politycznym,  m.in. obejmującym ocenę rezultatów projektu przez wybitnych europejskich ekspertów rynku pracy.

 

Seminarium pn. "Nowoczesny program na rzecz równowagi między pracą a życiem prywatnym - godzenie pracy  i życia prywatnego", 16.10.2018 r., Bruksela. WEBCAST

https://www.eurofound.europa.eu/events/a-modern-agenda-for-work-life-balance

Streszczenie w jęz. polskim:

Uczestnicy seminarium prowadzili dyskusję na temat dotyczące różnych aspektów: daleko idących korzyści płynących z lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, i znaczenia przyjęcia perspektywy „cyklu życia”. UE ma ważną rolę do odegrania w finansowaniu inicjatyw, opracowywaniu wniosków legislacyjnych i wykorzystywaniu mechanizmów koordynacji, poprawiających możliwość godzenia życia zawodowego z życiem pozazawodowym i utrzymywania między nimi równowagi.

 

Przyszłość pracy, nowe technologie i ich wpływ na pracę i pracowników

 

Digital age. Automation, digitisation and platforms: Implications for work and employment

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/automation-digitisation-and-platforms-implications-for-work-and-employment

PL: Automatyzacja, cyfryzacja i platformy: konsekwencje dla pracy i zatrudnienia (data publikacji: 2018 r.)

Pełny tekst w jęz. polskim:

PDF

 

 

Game changing technologies: Exploring the impact on production processes and work (data publikacji: 2018 r.)

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/game-changing-technologies-in-european-manufacturing

PL: Technologie wpływające na procesy produkcyjne i pracę

Streszczenie w jęz. polskim:

Raport podsumowuje wyniki pięciu analiz przypadków dotyczących prawdopodobnego wpływu technologii na produkcję i zatrudnienie w sektorze wytwórczym w Europie do 2025 r. Technologie te to: zaawansowana robotyka przemysłowa, przemysłowy Internet rzeczy,  produkcja dodatkowa, pojazdy elektryczne, biotechnologia przemysłowa. Przyjęcie nowych możliwości technologicznych nie tylko będzie miało wpływ na proces produkcji, ale także na warunki pracy osób zatrudnionych i na zapotrzebowanie na zatrudnienie na poziomie przedsiębiorstw. W raporcie podkreślono wzrost cyfryzacji, większe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, zwiększenie wartości dodanej na obu końcach cyklu produktowego, jeszcze większe znaczenie bezpieczeństwa danych, ewentualne przywrócenie części produkcji do Europy oraz potrzebę opracowania i przestrzegania standardów branżowych.

 

 

Wybrane publikacje EUROFOUND z 2017 r.

 

Równowaga między pracą a życiem prywatnym i elastyczny czas pracy w Unii Europejskiej
Wydłużenie aktywności zawodowej: czego chcą pracownicy?

 

 

Inne, powiązane tematycznie publikacje EUROFOUND:

Additive manufacturing: A layered revolution

Advanced industrial robotics: Taking human-robot collaboration to the next level

Electric vehicles: Shifting gear or changing direction? 

Industrial biotechnology: Changes in supply chains and skills needs 

Industrial internet of things: Digitisation, value networks and changes in work

 

 

Digital age. Employment and working conditions of selected types of platform work(data publikacji: 2018 r.)

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work

PL: Era cyfrowa. Warunki pracy i pracy wybranych rodzajów pracy platformowej

Streszczenie w jęz. polskim:

Praca platformowa jest formą zatrudnienia, która wykorzystuje platformę internetową, aby dopasować podaż i popyt na płatną siłę roboczą. W Europie praca platformowa nadal dotyczy relatywnie małej liczby wykonujących ją osób, ale szybko się rozwija. Rodzaje pracy oferowane za pośrednictwem platform stale rosną, podobnie jak wyzwania dla istniejących ram prawnych. W raporcie przeanalizowano warunki pracy i zatrudnienia dotyczące trzech najczęstszych rodzajów pracy platformowej w Europie. Dla każdego z tych typów, w oparciu o wywiady z pracownikami platformy, oceniono środowisko fizyczne i społeczne, autonomię, status zatrudnienia i dostęp do ochrony socjalnej, a także zarobki i podatki. W ramach projektu dokonano analizy porównawczej ram prawnych mających zastosowanie do pracy platformowej w 18 państwach członkowskich UE. Zanalizowano status zatrudnienia pracowników, formalne relacje między klientami, pracownikami i platformami oraz organizację i reprezentację pracowników i platform.

 

Zobacz także:

 

Digital Age. Employment and working conditions of selected types of platform work. National context analysis. Poland

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18057en.pdf

PL: Era cyfrowa. Warunki pracy i pracy wybranych rodzajów pracy platformowej w Polsce.

 

 

Cyfryzacja a partycypacja pracowników: jakie są opinie związków zawodowych, pracowników na poziomie przedsiębiorstwa i pracowników wykonujących pracę za pośrednictwem platform cyfrowych w Europie

https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Voss%20Report%20PL1.pdf

 

 

 

Digital age. Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/automation-digitisation-and-platforms-implications-for-work-and-employment

PL: Era cyfrowa. Automatyzacja, cyfryzacja i platformy: konsekwencje dla pracy i zatrudnienia

Streszczenie:

Początek rewolucji cyfrowej zaowocował postępem technologicznym, który nieustannie ewoluuje. Kluczowym elementem jest pytanie o wpływ tych zmian na świat pracy i zatrudnienia. W raporcie dokonano przeglądu historii rewolucji cyfrowej, umieszczając ją w kontekście innych znaczących postępów technologicznych i badając, w jaki sposób zmiany technologiczne wchodzą w interakcje ze zmianami w instytucjach. Raport analizuje również trzy podstawowe kierunki zmian: automatyzację pracy, włączanie technologii cyfrowej do procesów oraz koordynację transakcji gospodarczych za pośrednictwem sieci cyfrowych znanych jako "platformy".

Pełny tekst w jęz. polskim (tłumaczenie CIOP-PIB):

Plik pdf z raportem  

 

What’s happening with Sunday work in Europe?

Streszczenie:

Państwa członkowskie UE wprowadziły przepisy regulujące godziny otwarcia sklepów i firm w niedziele. Istnieją jednak również państwa członkowskie, w których nowe przepisy ograniczają godziny otwarcia. Zgodnie z europejskim badaniem warunków pracy, odsetek pracowników zgłaszających wolne niedziele wzrósł w latach 2010-2015, wspierając pomysł, że niedzielny handel staje się coraz bardziej powszechny.

Pełny tekst w jęz. angielskim:

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-law-and-regulation/whats-happening-with-sunday-work-in-europe

 

 

Exploring self-employment in the European Union (pol. Analiza samozatrudnienia w Unii Europejskiej)

Streszczenie:

W szybko zmieniającym się świecie pracy tradycyjna dychotomia pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek jest niewystarczająca do uchwycenia dużego zróżnicowania samozatrudnionych pracowników we współczesnej Europie. W sprawozdaniu ujęto pięć kategorii osób prowadzących działalność na własny rachunek, odzwierciedlających szerokie postawy, poziomy dochodów, wskaźniki zdrowia i dobrostanu wśród tej zróżnicowanej grupy. Na podstawie danych z szóstego europejskiego badania warunków pracy (EWCS) oraz badania siły roboczej w Unii Europejskiej (EU-LFS) analiza wykazała, że większość samozatrudnionych pracowników cieszy się wysokim poziomem jakości pracy. Istnieją jednak obawy związane z tzw. zależnymi ekonomicznie pracownikami; o ile są oni klasyfikowani jako osoby prowadzące działalność na własny rachunek, brakuje im zarówno autonomii związanej zazwyczaj z samozatrudnieniem, jak i ochrony socjalnej, jaką zapewnia stałe zatrudnienie. Podejście w zakresie polityki państw członkowskich UE-28 do tego „tymczasowego” statusu zatrudnienia zostało szczegółowo opisane, co ma znaczenie dla decydentów, w szczególności w związku z niedawną prezentacją europejskiego filaru praw socjalnych.

Całość streszczenia w jęz. polskim: https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/executive-summary/2017/exploring-self-employment-in-the-european-union-executive-summary

Pełny tekst w jęz. angielskim:

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/exploring-self-employment-in-the-european-union

 

 

Working time patterns for sustainable work

Streszczenie:

Biorąc pod uwagę nieustannie ewoluujący charakter pracy, jej istotę, warunki jej wykonywania i zmiany na samym rynku pracy, nie dziwi fakt, iż czas pracy jest regularnie powracającym tematem badań. Raport stanowi przegląd najnowszych zmian w zakresie czasu pracy i jego organizacji w UE, wskazując na najważniejsze tendencje i różnice w poszczególnych państwach członkowskich. Na podstawie szczegółowej analizy danych pochodzących z szóstego europejskiego badania warunków pracy przeprowadzonego w 2015 r., z perspektywy płci i z perspektywy uwzględniającej cały cykl życia zbadano również związki pomiędzy, z jednej strony, modelami czasu pracy, równowagą między pracą a życiem prywatnym i preferencjami w zakresie czasu pracy, a zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników, z drugiej strony. Ponadto przedmiotem badania jest wpływ dominujących w państwach członkowskich UE warunków pracy i modeli czasu pracy na trwałość zatrudnienia w perspektywie długoterminowej.

Całość streszczenia w jęz. polskim: https://www.eurofound.europa.eu/pl/publications/executive-summary/2017/working-time-patterns-for-sustainable-work-executive-summary)

Pełny tekst w jęz. angielskim:https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-time-patterns-for-sustainable-work