Współpraca międzynarodowa

 

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatniej dekady, a zwłaszcza od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie współpraca ta stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w działalności europejskich platform technologicznych, współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady, z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

 

 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez CIOP-PIB należą:

  • Ageing@Work: Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy), H2020, 2019-2021

  • Back-UP: Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain (Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa), H2020, 2018-2020

  • InGRID-2: Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu ), H2020, 2017-2021

  • Active Ageing: Initiating activities for implementation of the Autonomous Framework Agreement on Active Ageing and Inter-Generational Approach (Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego), 2019-2020

 

Główne kierunki współpracy międzynarodowej Instytutu:

Współpraca międzynarodowa Instytutu  jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, działalności w ramach europejskich platform technologicznych, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Instytut  realizuje zadania związane głównie z:

  • programowaniem, koordynacją i realizacją współpracy naukowej z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
  • udziałem w przygotowywaniu i administrowaniu projektami międzynarodowymi realizowanymi przez Instytut,
  • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
  • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.