Zagrożenia chemiczne i pyłowe

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Celiński M., Gajek A., Gloc M: Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 11-14
 • Jakubiak S.: ISO 21083 − nowa norma międzynarodowa do określania skuteczności filtracji nanocząstek, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 7–11
 • Jankowski T. : Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 10-14
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 19-27
 • Jeżewska A., Woźnica A.: But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 5–18
 • Kondej D.: Wpływ nanorurek węglowych występujących w powietrzu środowiska pracy na układ oddechowy człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 19-23
 • Koradecka D., Skowroń J.: 91. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 26-28
 • Koradecka D., Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2018 r. oraz plan pracy w 2019 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 107−126
 • Koradecka D., Skowroń J.: 93. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 3-5
 • Koradecka D., Skowroń J.: 92. posiedzenie Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 10(577), s. 28
 • Kowalska J.: Heksachlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 1(99), s. 45–60
 • Kowalska J., Jeżewska A.: 3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 113-125
 • Oberbek P.: Bezpieczeństwo stosowania, przetwarzania i produkowania nanomateriałów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 8-10
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek wapnia. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 139-150
 • Surgiewicz J.: Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 101−112
 • Woźnica A.: Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 127-137
 • Jankowski T., Jakubiak S.: Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji – nowe wymagania norm i wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 6(561), s. 16-21
 • Zapór L.: Zagrożenia wynikające ze stosowania nanomateriałów w środkach smarnych i sposoby ich monitorowania, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 18-21
 • Dobrzyńska E.: Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 139-149
 • Jeżewska A.: 2,2’-Oksydietanol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 161–171
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 149–160
 • Kowalska J.: Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 151-165
 • Kulawik-Pióro A., Kurpiewska J., Kułaszka A.: Rheological and sensory properties of hydrophilic skin protection gels based on polyacrylates, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2017
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Substancje konserwujące stosowane w przemyśle kosmetycznym, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 11(554), s. 16-20
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2017
 • Skowroń J., Konieczko K.: Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na CN–. Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 5-62
 • Sobiech P.: Filtry koalescencyjne stosowane w filtracji aerozoli cieczy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 26-27
 • Surgiewicz J.: Wodorek litu . Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 3(93), s. 155-168
 • Szewczyńska M.: Modyfikacja procedury ekstrakcji frakcji torakalnej kwasu siarkowego(VI) z filtrów w metodzie oznaczania tego kwasu w powietrzu na stanowiskach pracy. , Podstawy i Metody Pceny Środowiska Pracy (PIMOŚP), 2017, 2(92), s. 5–19
 • Woźnica A.: Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 127-137
 • Woźnica A.: Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2017, 1(91), s. 115-125
 • Domański W.: Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 14-17
 • Jeżewska A.: Akrylamid. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 5-17
 • Jeżewska A.: 2-Metylo-4,6-dinitrofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 109-122
 • Koradecka D., Skowroń J.: Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w latach 2014-2016., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 4(90), s. 5-39
 • Kowalska J.: N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 19-31
 • Skowroń J.: Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji obowiązków ustawowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 17-35
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2015 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 139-158
 • Skowroń J., Konieczko K.: Związki chromu(VI) – w przeliczeniu na Cr(VI). Dokumentacja proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 15-112
 • Surgiewicz J.: Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 147-162
 • Surgiewicz J.: Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 113-127
 • Surgiewicz J.: Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 147-162
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 163-183
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Krzemińska S.: Cisplatyna. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografi i cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 47-64
 • Woźnica A.: Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 33-45
 • Woźnica A.: Ftalan dibutylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 1(87), s. 79-91
 • Zapór L.: Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 1, s. 18-21
 • Zapór L.: Strategia grupowania nanomateriałów., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 3(89), s. 5-15
 • Dobrzyńska E., Woźnica A.: Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 119-130
 • Jankowska E.: Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 17-36
 • Jeżewska A.: Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 191-202
 • Kaczorowska B.: Metody generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach – przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 5-14
 • Kowalska J., Woźnica A.: Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 125-142
 • Kurpiewska J.: Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 5-11
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Starzenie komórkowe (senescencja) i jego konsekwencje dla człowieka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 4(523), s. 14-17
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwyc dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2014 r. , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 131-154
 • Skowroń J., Golimowski W.: Produkcja biopaliw – priorytetowy kierunek badań naukowych , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 5-15
 • Sobiech P.: Badanie pylistości nanomateriałów metodą bębna obrotowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 7-15
 • Stobnicka A., Górny R.L.: Exposure to flour dust in the occupational environment, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 3, s. 241-249
 • Surgiewicz J.: Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 143-156
 • Gawęda E.: Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 141-149
 • Gawęda E.: Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 131-140
 • Jankowska J.: Harmonizacja strategii pomiarowych do oceny narażenia na: nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 7-21
 • Jeżewska A.: 3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 83-93
 • Jeżewska A. : 4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 143-153
 • Jeżewska A., Szewczyńska M., Woźnica A.: Narażenie konserwatorów malarstwa na substancje chemiczne występujące w powietrzu środowiska pracy, Medycyna Pracy, 2014, 65(1), s. 33-41
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 57-70
 • Jeżewska A., Woźnica A.: Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 3(81), s. 89-120
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Physicochemical mechanisms of mineral nanoparticles effects on pulmonary gas/liquid interface studied in model systems, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2014, 50(1), s. 55-67
 • Kowalska J., Szewczyńska M., Pośniak M.: Measurements of chlorinated volatile organic compounds emitted from pffice printers and photocopiers, online 18.10.2014 DOI:10.1007/s11356-014-3672-3, Environmental Science and Pollution Research, 2014
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed wodą oraz wodnymi roztworami detergentów, kwasów i zasad , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 151-160
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy w latach 2011-2013, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 161-184
 • Skowroń J.: 75. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6, s. 24-27
 • Woźnica A.: 1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 2(80), s. 145-157
 • Woźnica A., Kowalska J. : Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 129-142
 • Zapór L.: Evaluation of the Toxic Potency of Selected Cadmium Compounds on A549 and CHO-9 Cells, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 573-581
 • Brouwer D.H., Duuren-Struuman B., Berges M., Bard D., Jankowska E., Moehlmann C., Pelzer J., Mark D.: Workplace air measurements and likelihood of exposure to manufactured nano-objects, agglomerates, and aggregates, Journal of Nanoparticle Research, 2013
 • Dobrzyńska E., Buszewski B: Needle trap device for the sampling and determination of chlorinated volatile compounds, Journal of Separation Science, 2013, s. 1-7
 • Domański W.: Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 1, s. 10-14
 • Domański W. : Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 19-21
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na cechy geometryczne warstwy wierzchniej, Mechanik, 2013, 8-9, s. 193-200
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na siły skrawania podczas toczenia, Mechanik, 2013, 8-9, s. 555-562
 • Gajek A.: Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5 , s. 602-605
 • Gajek A., Benczek K., Gałkowska O., Kurpiewska J.: Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 6, s. 870-876
 • Gajek A., Gałkowska O., Benczek K., Kurpiewska J.: Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 11 , s. 2039-2043
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (6), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11(506), s. 24-25
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 173-180
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 181-188
 • Gawęda E.: Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 165-172
 • Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 5-17
 • Jankowska E.: Wpływ wentylacji na usuwanie cząstek pyłu ze strefy oddychania spawacza, Instal, 2013, 4, s. 25-28
 • Jankowska E., Łukaszewska J.: Potencjalne narażenie na nanocząstki srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia klimatyzacji, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 57-67
 • Jankowska E., Sobiech P.: Metody badania pylistości nanomateriałów, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 7-20
 • Jankowski T.: Charakterystyki dynamiczne procesu penetracji cząstek pyłu i mgły olejowej w układzie włókninowy, 2013, 4, s. 321-322
 • Jankowski T.: Wpływ zmian w przepływie powietrza na wydajność dygestoriów chemicznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 323-324
 • Jeżewska A.: Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 127-138
 • Jeżewska A.: Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 69-78
 • Jeżewska A.: Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 155-170
 • Kondej D., Sosnowski T.: Alteration of biophysical activity of pulmonary surfactant by aluminosilicate nanoparticles, Inhalation Toxicilogy, 2013, 25(2), s. 77-83
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Organizacja cząsteczek monowarstwy fosfolipidowego składnika surfaktantu płucnego podczas kompresji w obecności nanocząstek mineralnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 338-339
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Metoda badania wpływu nanocząstek na własności powierzchniowe monowarstwy głównego składnika surfaktantu plucnego (DPPC) w układzie wagi Langmuira-Wilhelm`ego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 143-153
 • Kowalska J.: Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 135-148
 • Kowalska J.: Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 153-163
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed substancjami organicznymi, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 171-184
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Padlewska K. : Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 13-16
 • Łukaszewska J., Jankowska E. : Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania lakieru samochodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11 (406) , s. 16-19
 • Pośniak M., Szewczyńska M: Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych , Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, s. 542-547
 • Pośniak M., Szewczyńska M. : Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 119-134
 • Skowroń J.: Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 2, s. 181-185
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2012 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 189-204
 • Skowroń J.: 72. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5, s. 18-19
 • Skowroń J.: 74. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12, s. 25-27
 • Skowroń J.: 73. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7, s. 27-29
 • Skowroń J., Czerczak S.: Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2013, 64(4) , s. 541-563
 • Surgiewicz J.: Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 89-99
 • Surgiewicz J.: Oznaczanie frakcji wymiarowych aerozolu w świetle nowych definicji. Cz. 1. Przyrządy do pobierania próbek frakcji wymiarowych aerozolu zawierającego metale i ich związki, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 4(75), s. 5-32
 • Surgiewicz J. : Selektywność absorpcyjnej spektrometrii atomowej w analizie powietrza na stanowiskach pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 24-28
 • Szewczyńska M., Pośniak M.: Pobieranie drobnych frakcji aerozoli do analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza w środowisku pracy, Analityka: Nauka i Praktyka, 2013, 4, s. 42-45
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E.: Ultrafine particles from solid fractions of diesel and biodiesel exhaust fumes, e-Journal of Chemistry, 2013
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Dobrzyńska E., Pyrzyńska K., Baraniecka J.: Polycyclic aromatic hydrocarbons distribution in fine and ultrafine particles emitted from diesel engines, Polish Journal of Environmental Studies , 2013, 22, 2, s. 553-560
 • Woźnica A.: Chromatograficzne oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 79-88
 • Zwolińska M.: Thermal subjective sensations of motorcyclists, DOI:10.1016/j.aap.2012.09.021, Accident Analysis and Prevention, 2013, 50, s. 1211-1220
 • Dobrzyńska E., Szewczyńska M., Pośniak M.: Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysoko-temperaturowej obróbki metali, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1000-1004
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia substancjami chemicznymi podczas prac z klejami rozpuszczalnikowymi, Medycyna Pracy, 2012, 63, 1, s. 31-38
 • Gawęda E.: Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 123-127
 • Gawęda E.: Trichlorek fosforu – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 135-139
 • Gołofit-Szymczak M., Jeżewska A., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L.: Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 711-722
 • Hrynyk R. : Sygnalizacja skuteczności rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 27-29
 • Jankowski T.: Dynamic changes in the filtration efficiency of cooling oil filter media, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 1(90), s. 105-112
 • Jeżewska A., Szewczyńska M.: Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy konserwatora malarstwa, Medycyna Pracy, 2012, 63, 5, s. 547-558
 • Kondej D., Gawęda E.: Metals in dust fractions emitted at mechanical workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 4, s. 453-460
 • Kondej D. Sosnowski T.: Metoda badania wpływu nanocząstek na dynamiczne napięcie powierzchniowe modelowego surfaktantu płucnego w układzie pulsującego pęcherzyka, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 5-11
 • Kowalska J., Gierczak T.: Qualitative and Quantitative Analyses of the Halogenated Volatile Organic Compounds Emitted from the Office Equipment Items, DOI:10.1177/1420326X12458299 , Indoor and Built Environment, 2012
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Substancje działające szkodliwie na rozrodczość - zagrożenia, narażenie, uregulowania prawne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 12 (495) , s. 11-15
 • Pośniak M., Pestka-Pędziwiatr B.: Kwas siarkowy – frakcja torakalna – metoda oznaczania , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 97-104
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2011 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 141-150
 • Starek-Świechowicz B., Miranowicz-Dzierżawska K., Szymczak W., Budziszewska B., Starek A. : Hematological effects of exposure to mixtures of selected ethylene glycol alkyl ethers in rats, Pharmacological Reports, 2012, 64, s. 166-178
 • Surgiewicz J.: Tlenek wapnia – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 129-133
 • Surgiewicz J.: Mangan i jego związki – metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 111-116
 • Surgiewicz J.: Ocena zagrożeń organicznymi związkami metali w przemysłowych procesach produkcji i przetwarzania polichlorku winylu, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 419-429
 • Szewczyńska M., Pośniak M. : Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i sucha organiczna pozostałość cząstek drobnych emitowanych ze spalin biodiesla, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 659-666
 • Zapór L.: Zintegrowane strategie badań toksyczności produktów nanotechnologii, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 33-40
 • Zapór L. : Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój nanotechnologii , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 4-7
 • Zapór L. : Toksyczność nanocząsteczek metali. Wybrane zagadnienia, Przemysł Chemiczny, 2012, 91, 6, s. 1237-1240
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472), s. 18-21
 • Jankowska E.: Nanoobiekty w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 4(70), s. 7-20
 • Jankowska E. : Badanie narażenia spawaczy na cząstki zawarte w dymach spawalniczych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 7-9
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.,: CZYNNIKI SZKODLIWE - Jak chronić skórę dłoni, Przyjaciel przy pracy, 2011, 2, s. 20-23
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Występowanie zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 24-26
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K., Padlewska K. : A Survey of Work-Related Skin Diseases in Different Occupations in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 207–214
 • Miranowicz-Dzierżawska M. : Rozporządzenie CLP - zharmonizowana klasyfikacja oraz oznakowanie chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2 (473) , s. 16-19
 • Makles Z., Domański W.: Zagrożenia chemiczne i biologiczne - sortowanie odpadów komunalnych (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 22-25
 • Domański W., Makles Z.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Domański W., Piotrowski T.: Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące atmosfer wybuchowych w miejscu pracy. Założenia do projektu wzoru „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” Zagrożenia wybuchowe pyłów w obiektach produkcyjnych i magazynowych, (W: Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa), Rosnówek k/Poznania, 1-2 grudnia, 2010
 • Gajek A., Michalik J.S., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Adamczyk A., Sakrajda S., Rybacki W.: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 4 (463), s. 14-18
 • Gawęda E.: Kobalt i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 163-167
 • Gawęda E.: Tlenek magnezu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 221-226
 • Gawęda E. : Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych (3) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471) , s. 25-27
 • Gołofit-Szymczak M., Dobrzyńska E.: O bezpiecznej pracy personelu sprzątającego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 2, s. 6
 • Jankowska E., Pośniak M. : Stężenie i rozkład wymiarowy cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w garażu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 23-27
 • Jeżewska A.: n-Butan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 107-112
 • Jeżewska A., Buszewski B.: Bifenylo-4-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 101-106
 • Jeżewska A., Buszewski B.: 2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 125-130
 • Kondej D., Sosnowski T. R.: Aerosol Generation and Identification for Model Studies of Particle - Lung Interactions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 41-48
 • Kowalska J.: Ortokrzemian tetraetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 193-198
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Chronić skórę rąk, Elastomery, 2010, 6(85), s. 23-28
 • Makles Z., Domański W.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Makles Z., Szewczyńska M.: Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467), s. 38-42
 • Pośniak M. : Zagrożenia chemiczne i pyłowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 18-25
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9(468), s. 9-13
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek potasu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 237-242
 • Surgiewicz J. : Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w procesach produkcji i przetwarzania PVC , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 26-29
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Sulpiryd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 205-212
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: Diprofilina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 131-137
 • Szewczyńska M., Osytek A., Pośniak M., Galwas-Grzeszkiewicz M.: N-Hydroksymocznik - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 155-162
 • Woźnica A.: Propan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 199-204
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E. J: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, Kompozyty 10, 2010, 1, s. 3-10
 • Domański W.: Zagrożenia N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji ciągłej, Kauczuki Naturalne i Syntetyczne. Dodatek nr 6 do Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 5, 2009, 6, s. 9-11
 • Domański W., Makles Z.: Gazy techniczne w pracy laboratoryjnej, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4, s. 19-22
 • Gawęda E.: Tlenek cynku - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 175-180
 • Gawęda E.: Jod - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 153-157
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 20-22
 • Jankowska E., Zatorski W.: Nanoparticles emitted in the process of NanofilR5 blending, (W: (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T011A09)), Karlsruhe, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, (W: The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM), February 1-7 Cancun, Mexico, 2009
 • Jeżewska A.: 1,4-Dioksan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 141-146
 • Jeżewska A.: 1,4-Fenylenodiamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 147-152
 • Kowalska J.: Buta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 105-112
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 79-91
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2009 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 4(62), s. 151-158
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 203-209
 • Skowroń J.: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 69-104
 • Sokołowska M., Wszelaka-Rylik M., Poznański J., Bal W.: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin., JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, s. 1003,1005-1013
 • Surgiewicz J.: Wodorotlenek sodu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 189-194
 • Surgiewicz J.: Chrom i jego związki - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 113-118
 • Woźnica A.: Dichlorometan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 1(59), s. 135-140
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium), VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • Zapór L., Gołofit-Szymczak M.: Zagrożenia biologiczne w placówkach gastronomicznych, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, 2, s. 6-9
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych -ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Bogdan A., Charkowska A. : Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - kontrola stanu higienicznego (1) , 2008, 7-8 (442-443) , s. 36-40
 • Borysiewicz M.J., Michalik J.S.: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych, (W: Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie), (Pod red.: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej), Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca, 2008
 • Brzozowski Z., Zatorski W.: Możliwości zastosowania izocyjanianów i poliuretanów jako zamienników żywic formaldehydowych, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Domański W.: Metyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 41-48
 • Domański W.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 65-72
 • Domański W.: Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 55, s. 5-11
 • Gawęda E.: Znowelizowane metody oznaczania substancji chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445), s. 13-15
 • Gawęda E., Puchalska H.: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej., Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, 10, s. 8
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 9(444), s. 10-13
 • Pośniak M., Makles Z. : Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 22-25
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats., Arch. Toxicol, 2008, 82(2), s. 125-136
 • Zapór L.: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium.), Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Fizyko-chemiczne aspekty palności poliuretanów, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kolbrecki A.: New developments in chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93, s. 2071-2076
 • Dobrzyńska E.: Hydrazyna - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 63-68
 • Galwas M., Pośniak M.: Kryteria oceny narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 2(52), s. 5-16
 • Gawęda E.: Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 18-21
 • Gawęda E.: Metale i metaloidy oraz ich związki - rozszerzona metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 69-78
 • Gołofit-Szymczak M., Zapór L.: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426), s. 26-28
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E..: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10(433), s. 15-17
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the process of developing new polymers, EuroNaOSH, Finland, 2007
 • Jeżewska A.: 4-Metylopent-3-en-2-on - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 79-84
 • Jeżewska A.: Cyjanamid - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 51-56
 • Jeżewska A.: 2-Toliloanina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 91-96
 • Jeżewska A.: 3-Amino-1,2,4-triazol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 45-49
 • Jeżewska A.: Disulfid allilowo-propylowy - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 57-62
 • Kowalska J.: Morfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 85-90
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells., Toxicology Letters, 2007, s. 172,212
 • Makhniashvili I., Kowalska J.: Lotne związki organiczne - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 141-147
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Miranowicz-Dzierżawska K.: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększające bezpieczeństwo chemiczne., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 3(53), s. 5-16
 • Pośniak M., Galwas M. : Ocena narażenia dermalnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 14-17
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 155-162
 • Skowroń J.: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 4(54), s. 5-43
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro., Acta Toxicologica, 2007, 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats., Toxicology Letters, 2007, s. 172,125
 • Zapór L.: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2007, 1(51), s. 57-95
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New developments in chemical modification of fire safe rigid polyurethanes foams, (W: The 7th International Conference Advanced Polymers Via Macromolecular Engineering, APME 2007), Miami, December 15-20, 2007
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: Ogniobezpieczne poliuretany (referat plenarny na zaproszenie), (W: Konferencja: Nowe kierunki rozwoju poliuretanów), Rydzyna, 2006
 • Gawęda E., Kondej D.: Occupational Risk Assessment at Workplaces in Manufacturing Processes of Building Fittings and Metal Accessories., Proceedings of 4th International Conference on Occupational Risk Prevention ORP, Sevilla, 2006
 • Skowroń J.: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 1(47), s. 205-210
 • Zapór L.: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2006, 4(50), s. 23-45
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: New achievements in the chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, (W: International Conference: Innovative materials and technologies for surface transport "INMAT 2005". Gdańsk, 7-8.11.2005, s. 201-206), Gdańsk, 2005
 • Domański W.: Materiały szkoleniowe "Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas transportu drogowego pojazdami - Transport materiałów niebezpiecznych", CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 20-23
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. ISBN 83-7373-067-2., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów paliwowych na zanieczyszczenie powietrza, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2005, Vol. 39 nr 2, s. 69-74
 • Gawęda E.: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 26
 • Gawęda E.: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego, Przemysł Chemiczny, 2005, 84(1), s. 9-13
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3 (404), s. 29-31
 • Makles Z.: Nanomateriały- nowe możliwości, nowe zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2(403), s. 2
 • Puchalska H., Kołodyńska U.: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1 (402), s. 26
 • Skowroń J.: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 22
 • Zapór L.: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1(402), s. 24
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 2 , Reporter Chemiczny, 2005, 6, s. 12-13
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 1, Reporter Chemiczny, 2005, 5, s. 17-19
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: New achievements in the chemical modification of rigid polyurethane foams, (W: 6th International Symposium on Advanced Polymers Via Macromolecu Lar Engineering. Istambuł, 15-19.08. 2005), Istanbul, Turkey, 2005
 • Benczek K.: Czynniki chemiczne w środowisku pracy, (W: Seminarium BHP PTPiREE), Szklarska Poręba, 24-27 maj, 2004
 • Benczek K., Gliński M.: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie), Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, 2004
 • Domański W.: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 16-20
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom, (W: III Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym"), BMP sp. z o.o.,Z.A. Puławy S.A., Puławy - Kazimierz Dolny 7-8 czerwca, 2004
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biocydy w środowisku pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 11(400), s. 26-28
 • Gawęda E.: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich, Medycyna Pracy, 2004, 55 (4), s. 307-312
 • Gawęda E.: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk), Brak, Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • Gawęda E.: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 4(393), s. 18
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 7). Ruchome stanowiska pracy, Rynek Instalacyjny, 2004, 5
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 4). Przykłady ograniczenia emisji pyłów, Rynek Instalacyjnynr, 2004, 1/2, s. 69-76
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 6). Spawanie łukowe i technologie pokrewne - przykłady zastosowań, Rynek Instalacyjny, 2004, 4, s. 75-81
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 975
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 913
 • Jankowska E., Pośniak M.: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, s. 123
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1145
 • Jeżewska A.: 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 53-60
 • Jeżewska A.: 2-Etyloheksan-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 61-66
 • Jeżewska A.: 2-Ethylhexanol - determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Jeżewska A.: 2-Chlorobuta-1,3-dien - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 39-46
 • Kondej D., Jankowska E.: Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10(339), s. 16
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1123
 • Kowalska J.: Disiarczek dimetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 47-52
 • Kowalska J.: Dimethyl disulfide - gas chromatographic determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kozieł E.: Benzotiazol- metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2004, 4(42), s. 19-24
 • Kozieł E., Domański W., Pośniak M.: Occupational Exposure to Sulfur and Nitrogen Organic Compounds in Polish Rubber industry, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety Professionals Georgia World Congress Center), Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Kozieł E., Makhniashvili I.: Chromatographic method of determination of benzothiazole in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja., Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83(11), s. 538-539
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83/11, s. 1-2
 • Makhniashvili I., Pośniak M., Szewczyńska M.: Chemical Hazards in Polish Iron Foundries, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center), Brak, Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Makles Z.: Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1(390), s. 15
 • Makles Z., Galwas-Zakrzewska M.: Ozon bezpieczeństwo ludzi i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 25
 • Michalik J.S.: Development of tools supporting the implementation of the Seveso II Directive requirements in Poland, (W: Proceedings of the 11-th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries - Loss Prevention 2004 - Full Texts), PetroChemEng, Praha, 31 maja - 3 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Zagrożenia chemiczne i radiologiczne w Polsce - ich ocena, prognozowanie, metody przeciwdziałania, (W: XXIII Konferencja Naukowa "Ratownictwo chemiczne i materiały niebezpieczne - bezpieczeństwo i zagrożenia"), Fundacja Ekologiczna Zielonych "Ratujmy Świat", Łódż, 29 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Implementacja Dyrektywy Seveso II w Polsce. Dostosowanie polskich przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym do aktualnych regulacji UE - zakres niezbędnych zmian, (W: Materiały Seminarium Projekt PHARE PL 0105.04.01 "Control of Seveso II Accidents - Technical Assistance, Poland"), Brak, Częstochowa, 14 oraz 21 czerwca, 2004
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany 7 przepisów Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 8
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Pośniak M., Koradecka D.: Assessment of Occupational Risk Posed by Chemical Compounds, Coal Industry Publishing House, 2004, s. 532
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 21
 • Szewczyńska M., Ekiert E., Trojanowicz M., Gościńska M.: HPLC determination of select phenols and amines in environmental samples using enzymatic biosensors and amperometric detection, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski), Brak, Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • Zatorski W.: Chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: European Aerozol Conference), Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004), Brak, Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004)), Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004), Brak, Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004) 4-9 lipiec 2004), Paryż, Francja, 2004
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Synthesis of PUR-PIR foams with bromine and red phosphorus flame retardants, (W: III Polish-Ukrainian Conference nt.Polymers of Special Applications, Politechnika Radomska), Radom 15-18 czerwca, 2004
 • Domański W.: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4(381), s. 20-22
 • Domański W.: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography, Chemia Analityczna, 2003, 48, s. s. 203-209
 • Domański W.: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór craft, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 27
 • Galwas-Zakrzewska M.: Biopaliwa a ochrona środowiska, (W: Seminarium pt. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku – zapobieganie zagrożeniom), Brak, Płock 18-19 listopada, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8(384-385), s. 40
 • Galwas-Zakrzewska M., Makles Z.: Wpływ biokomponentów na skład salin silnikowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 11(388), s. 10-13
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic membrane reactor, (W: Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering), Brak, Granada, Spain, 21-25 September, 2003
 • Galwas-Zakrzewska M., Pohorecki R.: Enzymatic hydrolysis of tannins, (W: Proceedings of the South African Chemical Engineering Congress), Brak, Sun City, South Africa, 3-5 September, 2003
 • Gliński M.: Skuteczność urządzeń wentylacji miejscowej wywiewnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6 (383), s. 25-28
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniu pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 17
 • Jankowska E., Kondej D.: Mass and number dust concentrations at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, I, s. 393-394
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T.: Particle size distribution and aerosol concentration at office workplaces, Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, I, s. 391-392
 • Jankowska E., Kondej D., Pośniak M.: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Medycyna Pracy, 2003, 54(5), s. 437-444
 • Jankowska E., Pośniak M.: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2(379), s. 5
 • Jeżewska A.: 1-Chloro-1-nitropropan - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 25-30
 • Jeżewska A.: Akrylaldehyd - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 7-12
 • Jeżewska A.: 2-Izopropoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 99-104
 • Jeżewska A.: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 185-190
 • Kowalska J.: 2-Fenoksyetanol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2003, 4(38), s. 65-70
 • Makhniashvili I.: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 17-20
 • Makles Z., Pośniak M.: Substancje emitowane z palących się świec, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 28
 • Pośniak M.: Spaliny silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia zawodowego, Medycyna Pracy, 2003, 54 (4), s. 389-393
 • Pośniak M. , Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational exposure to carcinogenic compounds during Diesel combustion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 17-26
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Diesel, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2003, 1(9), s. 69-73
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - narażenie na substancje chemiczne w zajezdniach autobusowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2003, XXXVI (1), s. 75-80
 • Skowroń J.: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 3(380), s. 31
 • Szewczyńska M., Wcisło M., Trojanowicz M., Saar J., Compagnone D.: HPLC determination of selected amines with enzymatic biosensor for amperometric detection, Chemii Analitycznej, 2003, 48, s. 591
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: New achievements in fire-safe polyurethane foams, Designed Monomers & Polymers, 2002, 2-3, s. 183-193
 • Domański W.: N-Nitrozodietyloamina i N-nitrozodimetylo-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4/34, s. 115
 • Domański W.: Sampling and Determination of Volatile N-Nitrosamines in Workplace Air, Chemia Analityczna, 2002, 6(47)
 • Gawęda E.: Substancje o szybkim działaniu - ocena ryzyka zawodowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1 (366), s. 23
 • Gliński M.: Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, (W: Materiały Konferencyjne), PW, Warszawa, 2002
 • Gliński M.: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa, Medycyna Pracy, 2002, 1(53), s. 89
 • Gliński M.: Metody określania skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej, (W: Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym"), Brak, Zakopane-Krościenko, 2002
 • Gliński M.: Dust Emission and Efficiency of Local Exhaust Ventilation During Cast Iron Grinding, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2002, 1(8), s. 97-105
 • Gliński M.: Zapobieganie niewłaściwym parametrom mikroklimatu - rozwiązania techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377)
 • Jankowska E.: Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 3(368), s. 10-13
 • Jankowska E., Jankowski T.: Investigation of air flow distribution in working room, SIGURNOST, 2002, 44, s. 1-13
 • Jeżewska A.: Octan 2-metoksy-1-metyloetylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 127
 • Jeżewska A.: Naftalen - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 109
 • Jeżewska A.: Octan izobutylu - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4(34), s. 121
 • Kurpiewska J., Benczek K. : Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377), s. 21-24
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Ochrona skóry rąk, Inspektor Pracy, 2002, 7-8, s. 13-16
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2(367), s. 16-19
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1(366), s. 11-16
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur, Rynek Chemiczny, 2002
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S., Gajek A.: Przewidywanie powstawania w trakcie awarii niebezpiecznych substancji chemicznych, nieobecnych w warunkach normalnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11(376), s. 15
 • Michalik J.S., Gajek A.: Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 10(375), s. 14
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Narażenie zawodowe kierowców wózków widłowych na spaliny silników Diesla, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2002, 2(XXXV), s. 187-193
 • Trojanowicz M., Drzewicz P., Szewczyńska M., [i inni]: Radiolytic degradation and toxicity changes in g-irradiated solution of 2,4-dichlorophenol, Rad. Phys. Chem., 2002, 65, s. 357
 • Trojanowicz M., Szewczyńska M., Wcisło M.: Electrochemical Flow Measurements. Recent Advances, Electroanalysis, 2002, 15 (5-6), s. 1
 • Benczek K., Kurpiewska J., Wojtuński J.: Stanowisko do badania aparatów do pomiarów zanieczyszczeń chemicznych powietrza, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2001, 2
 • Brzozowski A.: Pyły, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Badanie palności tworzyw sztucznych, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 10
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 8
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów cz.2 Sposoby zmniejszania palności tworzyw sztucznych, Plastics Reviev, 2001, 9
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w garbarniach, CIOP, Warszawa, 2001
 • Domański W.: Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym, Elastomery, 2001, 1
 • Domański W., Makles Z: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 20-23
 • Gliński M.: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Jankowska E.: Metody badania wysoko skutecznych metariałów filtracyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. 11-14
 • Jankowska E.: Badanie filtrów powietrza metodą zliczania cząstek, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowska E., Jankowski T.: Kompleksowa metoda badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Jankowska E., Jankowski T.: Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9(362), s. 15-19
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w wybranych pomieszczeniach pracy, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2001
 • Jeżewska A.: Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 48-53
 • Kijeńska D., Zatorski W.: Królowa izolacji, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 5
 • Kwarecki K., Zużewicz Z.: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 6
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R.C.: Performance of textile fibre filter material measured with monodisperse and standard aerosols, Powder Technology, 2001, 118, s. 149-159
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Ochrona skóry rąk przed substancjami szkodliwymi, Przegląd Lekarski, 2001, supl. 5
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Wodoodporne kremy ochronne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8, s. 28-30
 • Miazek-Kula M.: N-Etylomorfolina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 42-47
 • Miazek-Kula M.: N-Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 24-28
 • Miazek-Kula M.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 105-110
 • Miazek-Kula M.: Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 4(30), s. 104-109
 • Michalik J.S.: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10 (363), s. 2
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi. Nowe przepisy polskie., (W: "Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym"), (Pod red.: Politechnika Łódzka), Łódź, 23 - 24 października, 2001
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T., Gajek A.: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej., CIOP, Warszawa, 2001
 • Pietrzak L.: Ocena szkodliwości procesów technologicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001
 • Pośniak M.: Air sampling and gas-chromatographic determination of chlorodinitrobenzene isomers in the working environment, Acta Chromatographica, 2001, 11, s. 232-243
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Occupational exposure to harmful chemical substances while processing phenol-formaldehyde resins, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2001, 7, s. 263-276
 • Pośniak M., Kozieł E., Jeżewska A.: Wytyczne do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielajace się w procesie przestwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kowalska J.: Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych - pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla w środowisku pracy - pomiar i ocena narażenia na substancje chemiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Kowalska J.: Spaliny silników Diesla - zagrożenie dla zdrowia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 11-15
 • Pośniak M., Puchalska H., Skowroń J., [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., (red. opracownia): Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1889 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Szewczyńska M., Pośniak M., Jeżewska A.: Ocena zagrożenia dioksynami środowiska naturalnego oraz metody ich oznaczania w spalinach i powietrzu atmosferycznym, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2001, 4(XXXIV), s. 267-275
 • Szlagowska G., Derugo A.: Wzorcowanie pompek indywidualnych do pobierania próbek powietrza, LAB - Laboratoria - Aparatura - Badania, 2001, 1
 • Zatorski W., Brzozowski Z.: Tworzywa spienione, Plastics Review, 2001, 2(24), s. 69-73
 • Jankowska E., Reponem T., Willeke K., Grinshpun S. A., Choi K. J.: Collection of fungal spores on air filters and spore reentrainment from filters into air, Journal of Aerosol Science, 2000, 8(31), s. 969-978
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R. C.: Penetration of monodisperse and polydisperse aerosols throught textile fibre filters, Journal of Aerosol Science, 2000, 31, s. 206-207