Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w procesach produkcji mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Celiński

Streszczenie projektu:

Celem projektu było zbadanie zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w procesach produkcji mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono serię badań mających na celu ocenę charakterystyk wybuchowości oraz poziomu elektryzowania się pyłów wybranych surowców stosowanych do produkcji mieszanek paszowych. Ponadto dokonano oceny charakterystyk wybuchu pyłów przygotowanych mieszanek paszowych na bazie przebadanych surowców.

W celu oceny zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz palności substratów stosowanych w produkcji mieszanek paszowych niezbędne było oznaczenie podstawowych parametrów określających zachowanie się tych materiałów w warunkach pożaru, m.in. szybkości wydzielania ciepła, czasu zapłonu, gęstości zadymienia, podatności materiału na wybuch pod wpływem iskry elektrycznej, oraz parametrów wybuchu mieszaniny pyłowo-powietrznej, m.in. maksymalnego ciśnienia wybuchu, indeksu deflagracyjnego, dolnej granicy wybuchowości oraz stopnia elektryzowania się pyłu w kontakcie z blachą ze stali nierdzewnej symulującą warunki podczas transportu. Pomiary wykonano za pomocą kalorymetru stożkowego, 20-litrowej komory sferycznej, aparatu MINOR-2 i stanowiska badawczego z rynną zsypową wykonaną ze stali nierdzewnej.

Wykres zmiany maksymalnego ciśnienia wybuchu w funkcji czasu dla mieszanki nr 2Projekt II.N.17. Wykres zmiany maksymalnego ciśnienia wybuchu w funkcji czasu dla mieszanki nr 2

Analiza parametrów wybuchu pozwoliła zaklasyfikować pyły badanych surowców oraz mieszanek paszowych do klasy wybuchowości ST1 (charakterystyka wybuchu – słaby). Wśród przebadanych związków stwierdzono, że dolna granica wybuchowości 1 z przygotowanych mieszanek jest wyraźnie niższa od dolnej granicy wybuchowości któregokolwiek z badanych substratów.

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowano zalecenia dotyczące profilaktyki przeciwwybuchowej w trakcie magazynowania mieszanek paszowych. Przygotowano również materiały dotyczące parametrów charakteryzujących wybuchowość pyłów mieszanek paszowych i ich komponentów (dolna granica wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, współczynnik KST, graniczne stężenie tlenu, minimalna energia zapłonu) do udostępnienia poprzez portal internetowy CIOP-PIB w serwisie nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Wyniki projektu przedstawiono w 2 publikacjach przygotowanych do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach krajowych.

 

 

 

Charakterystyki zagrożeń pyłową atmosferą wybuchową mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych

Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, Michał Gloc – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

2019 r.

 

 

Materiały informacyjne dotyczące parametrów charakteryzujących wybuchowość pyłów mieszanek paszowych i ich komponentów (dolna granica wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, współczynnik KST, graniczne stężenie tlenu, minimalna energia zapłonu)

Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, Michał Gloc – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

2019 r.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019