Wykaz Projektów
Streszczenie

Dobrowolna certyfikacja kompetencji osób wpływających na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy

Kierownik projektu: mgr Maria Madej

Streszczenie projektu:

W okresie realizacji zadania Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP utrzymywał
i rozwijał system umożliwiający dobrowolną certyfikację kompetencji różnych grup osób wpływających na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy.

Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego jako akredytowanej jednostki certyfikującej osoby są zgodne z wymaganiami normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”. Kompetencje techniczno-organizacyjne do prowadzenia certyfikacji kompetencji osób oraz systemu zarządzania Ośrodka oceniane były corocznie podczas auditów wewnętrznych i zewnętrznych dokonywanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Wyniki ocen potwierdziły utrzymywanie akredytacji nr AC 071 w zakresie certyfikacji kompetencji wykładowców problematyki BHP i specjalistów BHP do 17 maja 2023 r. Ośrodek doskonalił system zarządzania i rozwinął swoją działalność.

W 2017 r. dokonano zmiany nazwy Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania na Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP przez wprowadzenie odpowiednich zmian do Regulaminu Organizacyjnego CIOP-PIB.

Dokonywano aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania Ośrodka w zakresie certyfikacji  osób w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, zrealizowanymi dzięki ustaleniom z przeglądu kierownictwa, oraz podjętymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi w odniesieniu do niezgodności i  spostrzeżeń z auditów oraz zmiany nazwy Ośrodka. Opracowano i wdrożono 3. wydanie dokumentacji systemu zarządzania Ośrodka w zakresie certyfikacji osób. W 2017 r. wprowadzono do systemu zarządzania Ośrodka zaktualizowane procedury (8) i programy (4) certyfikacji kompetencji specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2018 r.  opracowano i wdrożono 4. wydanie Kryteriów certyfikacji kompetencji specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy KOCKP-02 z nowymi wymaganiami 2-etapowego egzaminu pisemnego, któremu poddawany jest wnioskujący o certyfikat w tym zakresie. Zgodnie z ustaleniami najwyższego kierownictwa z grudnia 2018 r. po analizie systemu zarządzania Ośrodka  opracowano 4. wydanie z dnia 15.01.2019 r. dokumentacji systemowej  w zakresie certyfikacji kompetencji osób.

Przeglądy zarządzania w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP za okres 2017 r. 
i 2018 r. przeprowadzone przez najwyższe kierownictwo Instytutu potwierdziły działalność Ośrodka za zgodną ze stosowanym systemem zarządzania i Polityką jakości w zakresie certyfikacji osób oraz jego efektywne działanie i skuteczność.

 W 2018 r. rozszerzono działalność  Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP o nowy zakres – Kryteria certyfikacji kompetencji specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych – i przeprowadzono 48 procesów certyfikacji kompetencji w tym zakresie.

W ramach działalności certyfikacyjnej Ośrodka w latach 2017–2019  oceniono kompetencje 85 osób i przyznano 85 certyfikatów kompetencji oraz nadzorowano łącznie  114 certyfikatów w zakresach akredytowanych i spoza akredytacji.

Zapewniano i utrzymywano kompetencje personelu Ośrodka i personelu współpracującego z Ośrodkiem przez udział w 9 szkoleniach wewnętrznych i 1 zewnętrznym.

W ramach realizacji zadania zorganizowano i zrealizowano 2 posiedzenia Komitetu Technicznego ds. Personelu i Jednostek Edukacyjnych oraz 3 spotkania Rady Zarządzającej, które wspierały merytorycznie i opiniowały działalność Ośrodka w zakresie certyfikacji kompetencji osób.

Corocznie udostępniano zaktualizowane materiały informacyjne w serwisie internetowym CIOP-PIB przeznaczonym dla kandydatów do certyfikacji kompetencji –  „Informator dla osób”. Aktualizowano także dane klientów w portalu internetowym Instytutu dzięki wykazom posiadaczy certyfikatów. W celu promowania działalności Ośrodka w zakresie certyfikacji kompetencji osób  aktualizowano i wydawano ulotki informacyjne w języku polskim i angielskim, które upowszechniano podczas 24 konferencji i spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez CIOP-PIB. Ich uczestnikami byli pracownicy służby BHP, pracodawcy, członkowie Sieci Ekspertów i Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz członkowie Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (w łącznej liczbie ok. 1 tys. szt.).

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym i w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019