Wykaz Projektów
Streszczenie

Organizowanie badań biegłości w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Kierownik projektu: mgr Karolina Burza

Streszczenie projektu:

Celem zadania było utrzymanie systemu zarządzania organizatora badań biegłości zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), doskonalenie kompetencji technicznych i organizacyjnych akredytowanych laboratoriów badawczych w obszarze dotyczącym organizowania programów badań biegłości w zakresie badań środków ochrony indywidualnej oraz uzyskanie certyfikatu akredytacji PCA. W ramach realizacji celu prowadzono prace obejmujące:

-      aktualizację dokumentacji systemu zarządzania organizatora badań biegłości

-      ocenę kompetencji organizatora badań biegłości przez PCA

-      realizację programu badań biegłości w zakresie pomiaru hałasu na stanowiskach pracy

-      opracowanie materiałów informacyjnych

-      doskonalenie kompetencji personelu organizatora badań biegłości.

Przyjęta koncepcja zakłada, że dokumentacja organizatora badań biegłości w zakresie obejmującym system zarządzania stanowi wspólną część z dokumentacją funkcjonującą w laboratoriach badawczych i wzorcujących Instytutu, posiadających wdrożony system zarządzania zgodny w wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W ramach realizacji zadania zaktualizowano część wspólną dokumentacji stanowiącą 14 procedur organizacyjnych oraz opracowano osobne wydanie Księgi Jakości. Ponadto dokonano aktualizacji procedur organizacyjnych dokumentujących w sposób szczegółowy zasady postępowania organizatora badań biegłości, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17043:2011, oraz opracowano program badań biegłości w zakresie pomiaru hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności), którego zapisy spełniają wymagania PN-EN ISO/IEC 17043, dokumentów PCA oraz systemu zarządzania organizatora badań biegłości. Całość dokumentacji została udostępniona pracownikom za pośrednictwem Portalu Korporacyjnego Instytutu (Intranetu). Wykorzystanie Intranetu do zarządzania dokumentacją systemu zarządzania sprawia, że personel organizatora badań biegłości ma dostęp do dokumentacji, która jest nadzorowana, przeglądana i aktualna.

W związku z brakiem możliwości uzyskania jednorodności obiektów badań biegłości oraz jednoznacznego określenia wartości przypisanych w programach badań biegłości realizowanych
w Pracowni Odzieży Ochronnej oraz Pracowni Ochron Rąk i Nóg, a tym samym koniecznością wyboru nowego obszaru do realizacji badań biegłości przez CIOP-PIB, przerwano proces akredytacji w 2018 r. W dniu 29.10.2019 roku został przekazany do PCA wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie organizowania badań biegłości w nowym obszarze obejmującym pomiar hałasu na stanowiskach pracy. Termin oceny na miejscu został ustalony na 28–29.01.2020 r.

Dokument PCA DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości. Wymagania szczegółowe nakłada na organizatora badań biegłości obowiązek realizacji każdego programu badań biegłości, który jest zgłaszany do akredytacji. W związku z tym Pracownia Zwalczania Hałasu zrealizowała w dniach 30.09.– 04.10.2019 r. 1 rundę programu badania biegłości w zakresie pomiaru hałasu.

W celu upowszechnienia działań związanych z realizacją badań biegłości oraz w celu pozyskania potencjalnych uczestników badań biegłości została opracowana oferta, którą zamieszczono na stronie internetowej CIOP-PIB.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące szkolenia zewnętrzne: 

-    „Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm ISO 17043, ISO 5725 oraz ISO 13528:2015 – przegląd i charakterystyka z przykładami stosowania”

-     „Projektowanie badań biegłości i analiza danych od uczestników – aspekty statystyczne”

-     „Statystyczne metody analizy danych w PT/ILC wg norm PN-EN ISO/IEC 17043, PN-ISO 5725 oraz ISO 13528. Przegląd, charakterystyka i przykłady stosowania”

 Jednostka: Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019