Wykaz Projektów
Streszczenie

Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy z wykorzystaniem struktur sieciowych koordynowanych przez CIOP-PIB oraz internetowych instrumentów wspomagających współpracę nauki z przemysłem

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było wspieranie przedsiębiorstw w działaniach na rzecz poprawy warunków i podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce, z wykorzystaniem struktur sieciowych koordynowanych przez CIOP-PIB. 

Prowadzono szereg działań (np. organizowano przedsięwzięcia upowszechniające) mających na celu upowszechnianie opracowań powstałych m.in. w wyniku realizacji programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Oprócz organizowania tych przedsięwzięć Instytut utrzymywał stały kontakt z przedsiębiorstwami, zapewniając im wsparcie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. W tym celu prowadzono stałą współpracę z przedstawicielami tzw. struktur sieciowych Instytutu (Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy sieć Regionalnych Ośrodków BHP), zachęcając ich też do zwiększania aktywności oraz organizowania przedsięwzięć upowszechniających.

Ponieważ podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów ds. BHP jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promowanie w nich rozwiązań służących poprawie warunków pracy, wskaźnikiem zaangażowania członków Sieci jest m.in. liczba umów stałych i doraźnych na obsługę firm. W latach realizacji zadania  Sieć Ekspertów miała podpisane umowy stałe i doraźne na obsługę średnio ok. 4,3 tys. firm rocznie, zatrudniających średnio rocznie ok. 174,3 tys. pracowników. W ciągu 3 lat zostało wykonanych ok. 7,7 tys. zleceń na rzecz tych firm. 

W celu utrzymania zakładanej liczebności (ok. 50 osób) Sieci Ekspertów certyfikowanych przez CIOP-PIB i rozszerzania ich działalności, prowadzono nabór kandydatów (zamieszczając ogłoszenie w Internecie i zachęcając podczas targów i konferencji). W wyniku przeprowadzonych działań zgłosiło się 19 kandydatów. W tym czasie przyjęto do Sieci 9 nowych członków, a certyfikatów nie przedłużono na kolejne lata 3 Ekspertom. Pod koniec realizacji zadania Sieć liczy 49 członków (którym zostały wydane certyfikaty na rok 2020).

W ramach programu podnoszenia kwalifikacji członków Sieci zorganizowano dla nich 10 seminariów szkoleniowych / warsztatów (zwykle dwudniowych) w różnych lokalizacjach – Łódź, Poznań, Warszawa, Żywiec (o 4 więcej, niż zakładano na początku zadania). Szkolenia te dotyczyły różnych zagadnień merytorycznych, których znajomość jest przydatna w pracy eksperta ds. bhp.

Jednym z celów działalności Sieci jest organizowanie przedsięwzięć niekomercyjnych. Dlatego członkowie Sieci Ekspertów, często przy wsparciu Instytutu, zorganizowali/współorganizowali łącznie 168 nieodpłatnych przedsięwzięć (konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń) służących promowaniu bezpiecznych zachowań w miejscu pracy, na drodze oraz szkole (w tym zaplanowane 6 seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli MŚP), w których uczestniczyło łącznie ok. 12 tys. osób.

W sprawozdaniach Ekspertów zadeklarowano udzielenie łącznie ok. 22,5 tys. bezpłatnych konsultacji w skali kraju. W wyniku działań członków Sieci w tym okresie:

– zlikwidowano lub ograniczono zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy na ponad 21,7 tys. stanowisk pracy

– zlikwidowano lub ograniczono zagrożenia związane z uciążliwością w pracy na ok. 18,2 tys. stanowisk pracy

– zlikwidowano lub ograniczono zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi na 4,8 tys. stanowisk pracy

– przeprowadzono 52 tys. ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

– wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe na ok. 29,5 tys. stanowisk pracy.

W ramach zadania przygotowano do druku i wydrukowano 3 ulotki Sieci (łączny nakład 1,5 tys. egz.) oraz 3 kolejne poradniki „ABC Pracodawcy” (łączny nakład 1,5 tys. egz.).

Prowadzono stałą rekrutację do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, przyjmując łącznie 27 przedsiębiorstw jako nowych członków Forum. Jednocześnie prowadzona weryfikacja aktywności członków dotychczasowych pozwoliła na wręczenie firmom łącznie 95 wyróżnień kartami Liderów, w tym 25 Kart Zielonych, 15 srebrnych i 55 złotych (karty są odnawiane co 2 lata). Na koniec 2019 r. do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy należały więc 153 firmy i instytucje (zatrudniające łącznie ponad 266 tys. osób), z czego aktualne karty posiada: 27 liderów – Karty Złote, 7 liderów – Karty Srebrne, a 10 liderów – Karty Zielone.

W czasie realizacji zadania zorganizowano 3 doroczne Konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (w Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie).

  Nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy  
  Zadanie 4.G.24. Nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy  

Podczas przedsięwzięć realizowanych przez Instytut upowszechniano informacje nt. sposobów aktywizacji przedsiębiorstw w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dedykowanych narzędzi internetowych, a także dobrych praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach. W ramach realizacji zadania przeprowadzono też badania wykorzystania przez odbiorców platformy wymiany informacji i dobrych praktyk bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dedykowanych narzędzi internetowych (oraz rozpoznawalności Instytutu). 

Wyniki zadania przedstawiono w 3 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym i 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej, 1 seminarium międzynarodowym, 1 konferencji krajowej i 4 seminariach krajowych.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019