Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja interaktywnych aplikacji internetowych oraz lokalnych wspomagających działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: inż. Małgorzata Piętka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było informatyczne wsparcie przedsiębiorstw (zwłaszcza mikro, małych i średnich) w działaniach na rzecz poprawy stanu bhp na stanowiskach pracy przez udostępnienie pracodawcom opracowanych w Instytucie narzędzi wspomagających ww. działania.

W ramach zrealizowanych prac kontynuowano rozwój oraz aktualizację interaktywnych aplikacji udostępnionych nieodpłatnie w portalu Instytutu, specjalizowanych podserwisów informacyjnych udostępnianych w ramach serwisu BHP dla mikroprzedsiębiorstw (dostępnego pod adresem http://www.mikrofirmabhp.pl) oraz aplikacji komputerowej (MIKRO-BHP) przeznaczonej do instalacji lokalnej, dedykowanej mikro- i małym przedsiębiorstwom.

Na bieżąco aktualizowano zawartość serwisu internetowego BHP dla mikroprzedsiębiorstw dedykowanego mikro- i małym przedsiębiorstwom w części prezentującej zestawienia przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie w dziedzinie bhp dla wybranych sekcji gospodarki (m.in. budownictwo, przetwórstwo drewna, mechanika pojazdowa, przemysł spożywczy – piekarstwo i cukiernictwo, transport samochodowy, rolnictwo indywidualne, obróbka skrawaniem metali, obróbka plastyczna metali), zgodnie ze zmieniającym się stanem prawnym w kolejnych latach realizacji zadania (2017, 2018, 2019).

W okresie realizacji zadania na bieżąco zapewniano zgodność treści prezentowanych i wykorzystywanych w lokalnym instrumentarium komputerowym (programie MIKRO-BHP), a także w aplikacjach internetowych (takich jak: IRYS, SINDBAD oraz DOKUMENTACJA POWYPADKOWA on-line) ze zmieniającym się stanem prawnym w zakresie bhp przez:

- wprowadzenie niezbędnych zmian w danych opisujących czynniki oraz w zasadach pomiaru i oceny ryzyka dla tych czynników
- aktualizację listy czynników chemicznych oraz pyłów
- opracowanie nowego formularza edycyjnego oraz wydruku dla protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku
- aktualizację wykazu wymagań oświetleniowych dla obszarów wnętrza, zadań i działalności dla czynnika uciążliwego: oświetlenie.

  Formularz interaktywnej aplikacji do oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem  metody RiskScore pn. Ocena ryzyka zagrożeń występujących na stanowisku pracy  
  Zadanie 4.G.12. Formularz interaktywnej aplikacji do oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody RiskScore pn. Ocena ryzyka zagrożeń występujących na stanowisku pracy  

Zaktualizowano informacje na temat środków ochrony indywidualnej, które otrzymały certyfikat zgodności wydany przez CIOP-PIB w latach 2017–2019 zarówno w bazie SINDBAD, jak
i w informatorze (informator SOI) dołączanym do programu MIKRO-BHP.

Opracowano 3 kolejne wersje programu MIKRO-BHP: 1.10 (2017 r.), 1.11 (2018 r.), 1.12 (2019 r.). Na stronie internetowej Instytutu zamieszczano również kolejne wersje demonstracyjne programu gotowe do pobrania i instalacji na komputerze użytkownika.

Wszystkie zaktualizowane, zgodne ze stanem prawnym aplikacje internetowe wspomagające prowadzenie działań w zakresie bhp były udostępniane na bieżąco w portalu Instytutu do nieodpłatnego wykorzystania przez użytkowników.

Opracowano i udostępniono w portalu Instytutu finalną wersję aplikacji „Risk Score” przeznaczoną do oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem jakościowej metody Risk Score. Po przeprowadzeniu procesu oceny ryzyka na stanowisku pracy użytkownik aplikacji może wygenerować plik z podsumowaniem zatytułowanym Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, zapisany w formacie „pdf”. Aplikacja „Risk Score” stanowi uzupełnienie pozostałych aplikacji przeznaczonych do oceny ryzyka zawodowego udostępnionych w portalu Instytutu.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019