Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i stały rozwój ogólnopolskiego portalu informacyjnego upowsze-chniającego najnowszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było upowszechnianie w Internecie najnowszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, higieny i ergonomii oraz zasad prewencji wypadkowej w ogólnie dostępnym, stale aktualizowanym portalu internetowym Instytutu (pod głównymi, certyfikowanymi adresami https://www.ciop.pl – wersja desktopowa oraz https://m.ciop.pl – wersja mobilna).

W ramach realizacji zadania rozbudowano funkcjonalność oprogramowania prezentacyjnego portalu i znacząco zwiększono jego zasoby.

Na bazie oprogramowania narzędziowego portalu CIOP-PIB opracowano, udostępniono (pod adresem https://m.ciop.pl) i rozpropagowano w Internecie odrębną wersję mobilną portalu, zawierającą repliki najważniejszych serwisów portalu CIOP-PIB, dostosowaną do wykorzystania na urządzeniach mobilnych (np. smartfonach). Obecnie liczy ona ponad 5500 stron i jest rozwijana równolegle z wersją desktopową. Zastosowano również nowe, bardziej efektywne formy techniczne, graficzne i multimedialne w celu unowocześnienia interfejsu desktopowej wersji portalu, m.in. przez udostępnienie ponad 54 „lekkich” i funkcjonalnych stron nawigacyjnych prowadzących do kilkuset serwisów i innych zasobów portalu.

Rozszerzono również znacząco i zaktualizowano zasoby portalu CIOP-PIB, dostępne obecnie równolegle w 2 wersjach technologicznych: desktopowej i mobilnej.

W dziale pt. Działalność Naukowa rozbudowano zasoby dotyczące projektów realizowanych
w Instytucie oraz publikacji wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych, wydanych w latach 2017–2019, a także informacje nt. rozwoju kadry naukowo-badawczej w 2017 i 2018 r. Udostępniono m.in. streszczenia i informacje o wynikach 157 projektów zrealizowanych w ramach III etapu programu wieloletniego, a także 32 innych projektów, publikując równocześnie ponad 100 materiałów informacyjnych dotyczących różnych zagadnień z zakresu bhp i ergonomii, opracowanych w ramach III i IV etapu programu wieloletniego.

Rozszerzono zakres tematyki prezentowanej w dziale portalu BHP Info o 18 nowych serwisów tematycznych dotyczących aktualnych zagadnień z zakresu problemów demograficznych lub zdrowotnych w środowisku pracy, związanych z obszarem bhp, nowych typów zagrożeń zawodowych związanych z rozwojem technologii, a także ergonomii na wybranych stanowiskach pracy, wypadkowości oraz problematyki bhp w zawodach szczególnie niebezpiecznych.

  Strona nawigacyjna serwisu pn. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym udostępniona w portalu CIOP-PIB  
  Zadanie 4.G.11. Strona nawigacyjna serwisu pn. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym udostępniona w portalu CIOP-PIB  

Rozbudowano i zaktualizowano serwis dotyczący Przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w zakresie instrumentarium wspomagającego ujęcie w procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom nadtlenków organicznych, aerozoli łatwopalnych oraz substancji piroforycznych zgodnie z Rozporządzeniem CLP.

Rozszerzono o 416 pozycji specjalistyczny serwis prawny, prowadzony w ramach portalu Instytutu, udostępniający informacje nt. aktów prawnych, obowiązujących w zakresie bhp i ergonomii. Udostępniono także 100 specjalistycznych komentarzy do przepisów, które weszły w życie w latach 2017–2019 oraz 119 odpowiedzi na pytania prawne. Serwis obejmuje obecnie informacje nt. 2074 aktów prawnych.

Aktualizowano serwis europejskiej kampanii pn. Bezpieczni na starcie – zdrowi na mecie
w 2017 r. oraz opracowano, udostępniono i aktualizowano nowe serwisy: europejskiej kampanii pn. Substancje niebezpieczne pod kontrolą (2018–2019) oraz 3 kampanii społecznych pn. Bezpiecznie od początku (2017), Praca odmładza (2018) i Moda na bezpieczeństwo (2019).

Opracowano i udostępniono: nowy serwis Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS, stronę nt. uznawania przez CIOP-PIB kwalifikacji nabytych w państwach UE do wykonywania zawodów w dziedzinie bhp, pilotażową wersję serwisu prezentującego specjalistyczną aparaturę badawczą Instytutu, dedykowaną stronę oferty Instytutu w zakresie Badań biegłości, nowy serwis Biblioteki CIOP-PIB w wersji desktopowej i mobilnej, stronę dotyczącą obchodów
100-lecia polskiej polityki społecznej w języku polskim i angielskim, serwis komunikatów Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych
i Uciążliwych w Środowisku Pracy, stronę Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, serwisy 2 międzynarodowych konferencji organizowanych przez CIOP-PIB pn. „NoiseControl’2019” i pn. OSH InnoTech’2019 oraz dedykowane strony ponad 10 edycji różnych konkursów związanych z BHP, zorganizowanych w Instytucie.

Prowadzono serwis trzech roczników (2017–2019) miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka oraz kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy w językach polskim
i angielskim, oraz rozbudowano o 43 nowe pozycje serwis oferty wydawnictw zwartych Instytutu wydanych w latach 2017–2019. Aktualizowano serwis BIP Instytutu.

W części angielskojęzycznej portalu Instytutu udostępniono serwis informacyjny nt. IV etapu programu wieloletniego, rozszerzono dział News oraz dział Competitions

Rozwój struktury portalu, a także rozbudowa podaży treści informacyjnych objęła łącznie ponad 1080 stron serwisów oraz materiałów do nieodpłatnego pobrania. Efektem tych działań oraz prac promujących portal jest utrzymanie znacznej liczby jego odwiedzin (łącznie w domenach www.ciop.pl, m.ciop.pl, archiwum.ciop.pl, kultbezp.ciop.pl  oraz nop.ciop.pl), która wynosiła
ok. 11,3 mln w okresie od 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2019 r. (ok. 45,9 mln pobranych stron).

Portal CIOP-PIB jest obecnie jednym z największych źródeł kompetentnej wiedzy z zakresu BHP w polskiej przestrzeni internetowej, porównywalnym z największymi tego typu przedsięwzięciami w Europie (zgodnie z danymi alexa.com z 2019 r.). Plasuje się średnio w roku na 5 pozycji w Europie (w grudniu 2019 r. – na 4 pozycji) oraz 12–24 pozycji na świecie pod względem oglądalności w kategorii portali z zakresu bhp. Jest on również najczęściej odwiedzanym w Polsce portalem z zakresu bhp (zgodnie z danymi dostępnymi na stronie alexa.com).

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019