Wykaz Projektów
Streszczenie

Metoda badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było zapewnienie producentom dostępu do nowych technologii badawczych poprzez opracowanie metody wyznaczania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych.

Celami pośrednimi były: ustalenie metodyki badań i budowa stanowiska do wyznaczania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych oraz określenie wpływu neutralizowania ładunku elektrostatycznego aerozolu NaCl i jego podwyższonego natężenia przepływu na wynik penetracji dla filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle nowych wymagań norm międzynarodowych.

 

Zadanie 3.Z.11. Stanowisko do wyznaczania penetracji filtrujących elementów sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych: 1 – fotometr płomieniowy, 2 – jednostka sterująca, 3 – sterownik neutralizatora ładunku, 4 – układ kontroli przepływów i generator aerozolu, 5 – komora jonizująca neutralizatora ładunku, 6 – uchwyt do mocowania próbek.

 

W ramach przeprowadzonych prac wykonano następujące działania:

‒      przeprowadzono analizę najnowszych norm międzynarodowych ISO dotyczących sprzętu ochrony układu oddechowego i ich projektów, ze szczególnym uwzględnieniem norm specyfikujących metodykę badań penetracji aerozoli

‒      opracowano założenia do budowy i zbudowano stanowisko do wyznaczania penetracji wobec aerozolu chlorku sodu dla filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego

‒      przeprowadzono badania penetracji dla wytypowanego do badań sprzętu ochrony układu oddechowego, w celu określenia powtarzalności i odtwarzalności badań oraz potwierdzenia zakresu pracy zbudowanego stanowiska

‒      przeprowadzono badania penetracji przy różnych natężeniach przepływu dla materiałów filtracyjnych ładowanych i nieładowanych, najczęściej stosowanych w konstrukcji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego, w celu oceny efektu zastosowania neutralizatora ładunków elektrostatycznych i minimalnej grubości materiału, przy której spełnione są wymagania norm ISO

‒      przeprowadzono badania penetracji wytypowanych półmasek filtrujących o różnych klasach ochronnych, różnych natężeniach przepływu aerozolu testowego w celu wykonania oceny możliwości klasyfikowania komercyjnie dostępnych wyrobów do klas ochrony i ciężkości pracy zgodnych z wymaganiami projektów norm ISO.

W wyniku prowadzonych badań potwierdzono możliwość prowadzenia badań dla filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego. Wykonywane pomiary są powtarzalne i odtwarzalne, co potwierdziły przeprowadzone testy statystyczne Cochrana, Fishera-Snedecora oraz t-studenta. We wszystkich analizowanych przypadkach wzrostowi natężenia przepływu aerozolu NaCl towarzyszył wzrost penetracji cząstek aerozolu przez element filtrujący. Stwierdzono także znaczący wzrost wartości penetracji dla drugiej serii pomiarowej wykonywanej przy włączonym neutralizatorze ładunku elektrostatycznego. Różnice te były średnio na jednakowym poziomie – 30% wartości mierzonej. Wyniki te wskazują na konieczność stosowania neutralizatora ładunku elektrostatycznego cząstek aerozolu w badaniach filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli o stałej fazie rozproszenia.

Ponadto w toku realizacji niniejszego zadania, na podstawie przeprowadzonych badań oraz wcześniejszych doświadczeń, opracowano:

‒      procedurę badawczą Pomiar penetracji cząstek chlorku sodu dla materiałów filtracyjnych, filtrów, półmasek filtrujących i filtropochłaniających oraz filtropochłaniaczy

‒      instrukcję szacowania niepewności pomiarów podczas wyznaczania penetracji metodą NaCl filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego według projektów norm serii ISO

‒      broszurę informacyjną dla producentów użytkowników i laboratoriów sprzętu ochrony układu oddechowego p.t.: SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI – klasyfikacja i badania filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO.

Wyniki pracy upowszechniono w dwóch publikacjach o zasięgu krajowym (w tym w jednym rozdziale monografii) oraz podczas 2 konferencji krajowych i 1 międzynarodowej.

 Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016