Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie internetowej bazy wiedzy BioInfo wspomagającej prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne

Kierownik projektu: dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania było opracowanie internetowej bazy wiedzy dotyczącej narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy w różnych sektorach gospodarki narodowej oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Zgromadzone w bazie informacje powinny pomóc użytkownikom w ocenie narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne oraz w wyborze właściwych kierunków działań profilaktycznych. 

W ramach zadania opracowano znak graficzny/logo, szatę graficzną oraz strukturę menu bazy wiedzy BioInfo.

 

Zadanie  2.Z.21. Strona główna bazy wiedzy BioInfo

 

Materiał zawarty w bazie umieszczono w 8 zakładkach: Definicje, Podstawy prawne, Ocena narażenia, Analiza ryzyka, Baza wyników pomiarów, Dodatkowe informacje, Warto wiedzieć oraz Piśmiennictwo. 

W ramach kolejnych etapów zadania zgromadzono i wprowadzono do bazy wiedzy BioInfomateriały dotyczące szkodliwych czynników biologicznych (SCB):

‒    aktualnie obowiązujące przepisy prawne zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej z zakresu narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy

‒    najważniejsze definicje związane ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, zarówno w aspekcie prawnym, praktycznym, jak i naukowo-badawczym

‒    wykaz szkodliwych czynników biologicznych podzielonych na 4 grupy zagrożenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki; w wykazie oprócz nazw łacińskich mikroorganizmów umieszczono zwyczajowe nazwy polskie

‒    informacje niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej oceny narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne: identyfikację SCB, metody pomiarowe, ilościową i jakościową analizę próbek, interpretację wyników badań i przykłady list kontrolnych

‒    jakościowe i ilościowe wyniki pomiarów aerozoli bakteryjnych i grzybowych dla 16 sektorów gospodarki, 35 zakładów oraz 65 rodzajów stanowisk pracy

‒    materiały dotyczące zasad postępowania podczas oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na SCB

‒    przykłady list kontrolnych

‒    przykłady czynników wiodących dla 13 wybranych grup zawodowych

‒    przykłady dobrych praktyk skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa oraz zdrowia w zakładach pracy

‒    filmy instruktażowe: Technika prawidłowego zakładania półmaski filtrującej oraz Technika prawidłowego mycia rąk

‒    dodatkowe źródła informacji z zakresu narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy, w postaci plików pdf zawierających materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń biologicznych

‒    aktualizowane informacje z zakresu medycyny, biologii i epidemiologii w zakładce Warto wiedzieć.

Opracowano również materiały promocyjne wydane w formie ulotki informacyjnej oraz reklamy prasowej. 

W celu weryfikacji materiałów zamieszczonych w BioInfo zorganizowano seminarium dla przedstawicieli pracodawców i pracowników, służb BHP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Wyniki upowszechniono w 2 publikacjach o zasięgu krajowym i 2 o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 3 konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i 2 krajowych.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016