Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Kierownik projektu: mgr Mirosława Świderska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania 1.Z.04 było wsparcie prowadzonej przez CIOP-PIB działalności normalizacyjnej w zakresie metod badania kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

W latach 2014–2016 w CIOP-PIB prowadzono prace normalizacyjne w komitetach technicznych (dalej KT) nr 21 i 157 z merytorycznymi sekretariatami działającymi w Instytucie, a także w KT nr 158, 159, 276 i 305, których sekretariaty mieszczą się w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. W KT nr 21 opracowano 59 projektów norm (w tym zatwierdzono 26 PN), w KT nr 157 – 20 projektów norm (w tym 11 PN zatwierdzono), w KT nr 158 – 36 projektów norm (w tym zatwierdzono 20 PN), w KT nr 159 – 20 projektów będących wdrożeniem norm EN (w tym zatwierdzono 16 PN) oraz 46 projektów norm własnych (w tym zatwierdzono 26 PN). W komitetach nr 276 i 305 nie opracowywano Polskich Norm.

Ponadto wykonywano podstawowe zadania sekretariatów KT nr 21 i 157: prace techniczne związane z realizacją zadań komitetów w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentów krajowych, europejskich i międzynarodowych oraz projektów Polskich Norm oraz kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia prac komitetów.

Eksperci z CIOP-PIB czynnie uczestniczyli w pracach 12 KT Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), opiniując w ramach ankiety 78 projektów norm europejskich. Ponadto uczestniczyli w opiniowaniu 57 projektów norm ISO.

Zbiór norm niezbędny do prowadzenia prac w Instytucie uzupełniono o 1065 egzemplarzy norm polskich (PN), 1 raport techniczny CEN, 12 norm ISO oraz 1 normę amerykańską.Jednostka: Stanowisko ds.Normalizacji

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016