Wykaz Projektów
Streszczenie

Rola czynników organizacyjnych w kształtowaniu zachowań i postaw pracowników w różnym wieku wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem projektu było opracowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie kształtowania zachowań i postaw pracowników w różnym wieku wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia. W projekcie postawiono tezę, że czynniki organizacyjne w zależności od wieku i stażu pracowników w różnym stopniu są związane z zachowaniami niebezpiecznymi oraz postawami probezpiecznymi pracowników.

W 1. etapie projektu opracowano metodę badania czynników organizacyjnych i ich związków z zachowaniami niebezpiecznymi oraz postawami probezpiecznymi pracowników w różnym wieku i o różnym stażu, traktując zachowania probezpieczne jako funkcję zdolności i motywacji do bezpiecznego wykonania zadania, a zachowania niebezpieczne jako ich odwrotność, czyli każde zachowanie pracownika i osoby przebywającej na terenie zakładu polegające na nieprzestrzeganiu zasad i przepisów bezpieczeństwa, a także tolerowanie zachowań niebezpiecznych wśród innych osób. Czynniki organizacyjne obejmują natomiast takie elementy, jak: zaangażowanie i współudział, szkolenia, motywacja, informowanie oraz staż pracy, a także godziny pracy, warunki bhp czy formy zatrudnienia składające się na satysfakcję z pracy. W 2. etapie przeprowadzono badania kwestionariuszowe w formie wywiadów bezpośrednich za pośrednictwem ankieterów Głównego Urzędu Statystycznego. W badaniach wzięły udział 1524 osoby. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano model równań strukturalnych dla trzech grup wiekowych, gdzie wszystkie współczynniki, w każdej grupie wiekowej, okazały się istotne statycznie. Pokazuje on, iż dla każdej grupy wiekowej silny jest wpływ czynników organizacyjnych na zachowania bezpieczne (traktowane w projekcie jako odwrotność zachowań niebezpiecznych) oraz reagowanie/postawy pracowników wobec zagrożeń. Te zaś (zachowania i postawy) są istotnie statystycznie, ale niezbyt silnie związane z doświadczeniami wypadkowymi. Wśród najmłodszych pracowników wszystkie współczynniki były na poziomie p < 0,001, tak samo w grupie wiekowej 35-44 lat, oprócz współczynnika pomiędzy postawami wobec BHP a wskaźnikiem niebezpiecznych zdarzeń, który był istotny na poziomie p < 0,005; podobnie było wśród najstarszych pracowników, gdzie współczynnik ten był już istotny na poziomie p < 0,05.

 

Projekt IV.P.04. Współczynniki standaryzowane modelu uwzględniającego podział na podgrupy ze względu na wiek; χ2(85) = 360,5; p < 0,001; CMIN/df = 4,2; NFI = 0,92; CFI = 0,94; RMSEA = 0,046

 

3. etap projektu był poświęcony działaniom popularyzacyjnym. W tym etapie:

-      przeprowadzono dwa seminaria szkoleniowe dla specjalistów i konsultantów ds. bhp oraz przedstawicieli kadry zarządzającej nt. roli czynników organizacyjnych w kształtowaniu zachowania pracowników w różnym wieku; seminaria zostały przeprowadzone m.in. dla przedstawicieli Sieci Ekspertów BHP (39 uczestników) oraz uczestników XIX Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dla przedstawicieli przedsiębiorstw (119 uczestników)

-      przeprowadzono wywiady telefoniczne nt. dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych pracowników z uwzględnieniem wieku; w wyniku przeprowadzonych wywiadów opisano 5 dobrych praktyk, które były wykorzystane w trakcie szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach projektu jako przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa. Stanowiły one również punkt wyjścia do praktycznych porad zawartych w wytycznych opracowanych w ramach 3. etapu

-      opracowano wytyczne do programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych pracowników z uwzględnieniem ich wieku i stażu wraz z listą kontrolną; końcowa wersja wytycznych była przedmiotem dyskusji z przedstawicielami przedsiębiorstw z Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

-      opracowano materiały informacyjne nt. zależności pomiędzy czynnikami organizacyjnymi a postawami probezpiecznymi pracowników w różnym wieku. Zrozumiałość i użyteczność materiałów została oceniona pozytywnie w praktyce podczas seminariów dla przedstawicieli Sieci Ekspertów BHP i Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Wyniki projektu przedstawiono na 5 konferencjach (1 międzynarodowej i 4 krajowych) oraz w 3 publikacjach.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016