Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wybranych przedsięwzięć branżowych krajowych i zagranicznych, w tym targów, konferencji, seminariów

Kierownik projektu: mgr Aneta Kleczkowska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było przeprowadzenie przedsięwzięć polegających na upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zwiększaniu wiedzy pracowników w tym zakresie oraz podnoszeniu świadomości społecznej na temat kultury bezpieczeństwa. Było to realizowane poprzez prowadzenie regularnych i cyklicznych działań z wykorzystaniem takich wybranych przedsięwzięć promocyjnych, jak: targi, wystawy, konferencje, co umożliwiało promowanie wiedzy o właściwych warunkach pracy wśród jak największej grupy odbiorców.

 

Zadanie 4.Z.19. Stoiska CIOP-PIB na Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A + A 2015 w Düsseldorfie oraz Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 w Poznaniu

 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014–2016 objęły następujące działania:

  • upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa pracy i ergonomii podczas 2 edycji krajowych targów branżowych i 4 edycji targów zagranicznych
  • udział w 2 giełdach wynalazków w roku 2014 i 2015
  • uczestnictwo w 6 wystawach krajowych towarzyszących konferencjom i seminariom i 1 przedsięwzięciu plenerowym w formie pikniku edukacyjnego
  • zorganizowanie 9 konferencji i 1 seminariumo tematyce bezpieczeństwa
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych poprzez internet na stronach portalu www.ciop.pl
  • przygotowanie i wydrukowanie materiałów tematycznych (64 rodzaje), w nakładzie min. 100 egz. każdy
  • opracowanie 6 publikacji do zamieszczenia czasopiśmie o zasięgu krajowym.

 

Informacje nt. opracowanych w Instytucie materiałów, rozwiązań organizacyjnych i technicznych upowszechniano podczas targów, wystaw oraz konferencji i seminariów.

Podczas przedsięwzięć targowo-wystawienniczych prezentowano rozwiązania i wyroby opracowane w Instytucie, które zdobyły: 3 nagrody Grand Prix, 7 złotych medali, 2 srebrne, 1 brązowy, 2 medale Prezesa ZG ZOSP RP, 1 dyplom Ministra Nauki oraz 1 Nagrodę National Authority for Scientific Research and Innovation w Rumunii.

Na podstawie liczby uczestników wszystkich przedsięwzięć upowszechniających i promujących organizowanych przez Instytut w latach 2014–2016 szacuje się, że działania zrealizowane w ramach zadania objęły zasięgiem bezpośrednim ok. 15 tys. osób.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016