Wykaz Projektów
Streszczenie

Przegląd i analiza bibliometryczna publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowanych przez polskich autorów w wybranych czasopismach obcojęzycznych rejestrowanych w bazach bibliograficznych

Kierownik projektu: mgr Witold Sygocki

Streszczenie projektu:

 

Celem głównym zadania była analiza, rejestrowanie i popularyzacja informacji o publikacjach naukowych polskich autorów z zakresu BHP rejestrowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science Core Collection (WoS CC), Scopus; a także o wskaźnikach bibliometrycznych uzyskiwanych w ww. bazach.

 

W ramach zadania w latach 2014–2016 analizowano czasopisma prenumerowane przez Bibliotekę CIOP-PIB i zawartość baz bibliograficznych pod kątem występowania w nich publikacji z polską afiliacją z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W bazach WoS CC i Scopus wyszukiwano publikacje pracowników polskich instytucji naukowych i badawczych, następnie rejestrowano ich występowanie w ww. bazach w kolejnych latach. Kolejne prace dotyczyły wyszukiwania danych o cytowaniach publikacji z poszczególnych lat 2014/2015/2016, które wyszukano i zarejestrowano, sprawdzano również zmienność cytowań rok do roku. Wskaźniki cytowań informują o zasięgu oddziaływania publikacji. Uzyskane wyniki pracy wskazują, iż szeroko ujmowane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podejmowane w pracach badawczych pracowników instytucji polskich są indeksowane w bazach bibliograficznych WoS CC i Scopus, a informacje o nich są coraz lepiej widoczne w środowisku sieciowym www. Dane te zapisano w plikach w formacie .doc jako rezultat wyszukiwań w wyszukiwarkach (Google Scholar, Google) i serwisach elektronicznych.

W ramach realizacji zadania wyszukiwano informacje o publikacjach i wskaźnikach cytowań publikacji, także tych afiliowanych przez CIOP-PIB. Dodatkowo zgromadzono i przeanalizowano dane o publikacjach, czasopismach, w których publikowali polscy autorzy – w plikach w formacie .doc zebrano dane o indeksowaniu publikacji w bazach i wskaźniki bibliometryczne. Poza sprawdzaniem publikacji z bieżącego roku weryfikowano występowanie informacji o artykułach z zakresu bezpiecznego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy gromadzonych w bazach międzynarodowych od 2003 roku.

Bazy bibliograficzne wykorzystywane do analiz są udostępniane w ramach licencji krajowej w instytutach badawczych na portalu Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN). Podczas realizacji zadania sprawdzano dostępność informacji o artykułach i pełnych tekstach w otwartym dostępie. Utworzono bazy danych, w których zarejestrowano artykuły indeksowane w międzynarodowych bazach bibliograficzno-abstraktowych wraz z informacją o wskaźnikach bibliometrycznych (cytowania, indeks Hirscha, Impact Factor – IF).

W latach 2014–2016 poza wsparciem indywidualnym zorganizowano szkolenia i opracowano wsparcie informacyjne z zakresu użytkowania i funkcjonalności baz udostępnianych przez ThomsonReuters i Elsevier dla pracowników Instytutu i użytkowników biblioteki CIOP-PIB, brano także udział w szkoleniach (webinars) i seminariach tematycznych.

Przykładowe analizy dla publikacji afiliowanych przez CIOP-PIB wykonywane z wykorzystaniem bazy WoS CC pokazują, że w przeciwieństwie do liczby publikacji indeksowanych w tej bazie od 2012 roku nastąpił znaczny przyrost cytowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4.Z.14. Publikacje afiliowane przez CIOP-PIB w latach 2003–2016 (dane z dnia 19 października 2016 r., raport cytowań w WoS CC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4.Z.14. Cytowania publikacji afiliowanych przez CIOP-PIB w latach 2004–2016 (dane z dnia 19 października 2016 r., raport cytowań w WoS CC)

 

Osiągnięte wyniki upowszechniano w 6 publikacjach i w 11 wystąpieniach konferencyjnych krajowych i zagranicznych.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016