Wykaz Projektów
Streszczenie

Przygotowanie i ewaluacja programu szkoleń z zakresu psychospołecznych, fizjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa w transporcie drogowym

Kierownik projektu: mgr Andrzej Najmiec

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie programu szkoleń pilotażowych dotyczących psychospołecznych, fizjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

W wyniku realizacji zadania:

 

  • opracowano podstawy metodologiczne programu szkoleń obejmującego psychospołeczne, fizjologiczne oraz organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie drogowym
  • dokonano analizy istniejących zagadnień uwzględnianych w szkoleniach pracowników transportu drogowego oraz braków w tym zakresie
  • wybrano metody służące do samodzielnej oceny predyspozycji warunkujących sprawność i funkcjonowanie w stresie poszczególnych uczestników szkoleń
  • opracowano i zweryfikowano pakiet materiałów szkoleniowych (materiał źródłowy dla osób prowadzących szkolenia oraz prezentacje)
  • zorganizowano i przeprowadzono 7 szkoleń pilotażowych, w których uczestniczyło  211 pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego (kierowców, dyspozytorów, przedstawicieli działu pracowniczego oraz specjalistów ds. bhp).

 

Zadanie 4.Z.01. Schemat działań i wyniki ewaluacji programu szkoleń

 

Oceny skuteczności szkoleń dokonano przez porównanie wyników osiąganych przez uczestników przed szkoleniami i 3 miesiące po ich przeprowadzeniu. Dokonano porównania wyników w skali zachowań oraz postaw aspołecznych i agresywnych, w skali zachowań empatycznych i postaw prospołecznych na drodze oraz oceny samopoczucia psychicznego. Stwierdzono następujące istotne statystycznie różnice:

  • w pięciu grupach szkoleniowych zmniejszył się wynik w zakresie zachowań agresywnych i postaw aspołecznych
  • w sześciu grupach szkoleniowych zwiększył się wynik w zakresie zachowań empatycznych i postaw prospołecznych
  • w jednej grupie szkoleniowej poprawiło się samopoczucie psychiczne uczestników.

 

Można zatem przyjąć, że ocena efektywności szkoleń potwierdza założone zmiany w postawach ich uczestników. Przydatność praktyczna szkoleń zastała potwierdzona przez ok. 90% uczestników.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 3 konferencjach krajowych.

 Jednostka: Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016