Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie narzędzi do bezpomiarowej oceny inhalacyjnego narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze oraz zaleceń do profilaktyki chorób nowotworowych

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pośniak

Wykonawcy: dr Małgorzata Pośniak, prof. dr hab. Sławomir Czerczak, mgr inż. Małgorzata Kupczewska-Dobecka, mgr Agnieszka Jankowska, dr Małgorzata Szewczyńska

Streszczenie projektu:

 

Celem głównym pracy jest opracowanie narzędzi do bezpomiarowej oceny inhalacyjnego narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze/mutagenne i upowszechnienie ich w krajowych przedsiębiorstwach.

W wyniku realizacji pracy naukowo-badawczej wybrano do oceny inhalacyjnego narażenia zawodowego modele predykcyjne ECETOC TRA, MEASE i Stoffenmanager. Dokonano walidacji tych modeli na podstawie wyników pomiarów stężeń arsenu i jego związków, kadmu i jego związków, formaldehydu, benzenu, 4,4`-metylenodianiliny, 2,2`-dichloro-4,4`-etylenodianiliny oraz pyłów drewna twardego i mieszanego. 

Przygotowano wykaz ponad tysiąca substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze i/lub mutagenne rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.  W wykazie tym podano oprócz klasyfikacji i oznakowania, podane są wskaźniki którymi dysponowanie jest konieczne podczas korzystania z modeli predykcyjnych. 

Przeprowadzone badania, a także wcześniejsze prace w tym zakresie, umożliwiły opracowanie algorytmu zdefiniowanych czynności do bezpomiarowej oceny narażenia inhalacyjnego na substancje rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy, którego informatyczna wersja została umieszczona w Bazie wiedzy ChemPył w serwisie internetowym CIOP-PIB w postaci programu on-line dostępnego bezpłatnie dla użytkowników (http://www.ciop.pl/CMR).

 

Aby ułatwić zainteresowanym pracodawcom i pracownikom zarządzającym bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach, w których występują substancje rakotwórcze/mutagenne została opracowana instrukcja do posługiwania się tym algorytmem i modelami ECETOC TRA, MEASE i Stoffenmanager.

Implementacja algorytmu i programu informatycznego do bezpomiarowej oceny inhalacyjnego narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze/mutagenne w zakładach pracy ułatwi, a w wielu przypadkach umożliwi identyfikowanie zagrożeń związanych z występowaniem tych niebezpiecznych dla zdrowia czynników środowiska pracy, przede wszystkim w mikro, małych i średnich zakładach. Wyniki oceny ryzyka zawodowego zawiązanego z narażeniem na rakotwórcze/mutagenne substancje chemiczne i ich mieszaniny uzyskiwane dzięki zastosowaniu opracowanego algorytmu w praktyce dadzą podstawę pracodawcom do podejmowania odpowiednich działań (np. wybór właściwych środków ograniczania ryzyka, indywidualnego wyposażenia ochronnego) w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego, co w efekcie końcowym przyczyni się do zmniejszenia liczby zawodowych chorób nowotworowych i śmiertelności z ich powodu, zmniejszenia kosztów leczenia, a także do wydłużenia aktywności zawodowej pracowników mających kontakt z substancjami rakotwórczymi/mutagennymi w pracy

 Okres realizacji: 17.09.2014 – 25.10.2015