Wykaz Projektów
Streszczenie

Materiały wspomagające stosowanie procedur przeciwdziałania poważnym awariom uwzględniających zmiany przepisów UE oraz materiały wspomagające zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnych awarii w zakładach zagrażających poważną awarią przemysłową.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Gajek

Streszczenie projektu:

W ramach zadania przygotowano rozszerzoną wersję kryteriów kwalifikacyjnych opublikowanego projektu Dyrektywy Seveso III, uzupełnioną o informacje o klasach zagrożeń wraz z kodami kategorii oraz zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia, wprowadzonymi rozporządzeniami CLP. Tak przygotowane materiały posłużyły do wykonania analizy faktycznych zmian kryteriów kwalifikacyjnych projektu Dyrektywy Seveso III w odniesieniu do kryteriów Dyrektywy Seveso II, a także przygotowania, zgodnej z nową klasyfikacją CLP i projektem nowej Dyrektywy Seveso III, bazy substancji sevesowskich. Baza została przygotowana jako materiał umożliwiający i ułatwiający zastosowanie w Polsce nowych wymagań, które zostaną wprowadzone w wyniku zmian Dyrektywy Seveso, i zamieszczona w serwisie nt. przeciwdziałania poważnym awariom.
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (dyrektywy Seveso III) ze zmiennymi kryteriami kwalifikacyjnymi konieczna była modyfikacja bazy i dostosowanie jej do nowych wymagań, zmienionych w porównaniu z projektem.
W ramach zadania przygotowano monografię dotyczącą realizacji procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, obejmującą wymagania przepisów polskich - ustawa "Prawo ochrony środowiska" oraz unijnych - Dyrektywa Seveso II oraz Dyrektywa Seveso III.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Gajek A., Michalik J.S., Nowa Dyrektywa Seveso III. Zmienione kryteria kwalifikacyjne., Przemysł Chemiczny, 90,12: 2036-2044., 2011
  2. Gajek A., Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym,, Przemysł Chemiczny, 92, 5: 602-605., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013