Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania i opracowanie rozwiązań organizacyjnych zmniejszających ryzyko wypadkowe wynikające z ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym

Kierownik projektu: mgr inż. Antoni Saulewicz

Streszczenie projektu:

Celem podstawowym zadania było opracowanie poradnika dla organizatorów ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym zawierającego zweryfikowane w praktyce wytyczne dotyczące organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych.
Celami szczegółowymi zadania były:
- opracowanie rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających zredukowanie ryzyka wypadkowego występującego podczas ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym,
- określenie skutków jazdy podnośnikowych wózków jezdniowych z różnymi prędkościami , w postaci długości drogi zatrzymania wózka oraz określenie dopuszczalnych prędkości maksymalnych jazdy wózków w różnych warunkach ich użytkowania.
Wykonano badania prędkości wózków w rzeczywistych warunkach ich użytkowania. Opracowano wymagania oraz wytyczne ogólne i szczegółowe dotyczące organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym z uwzględnieniem rozdzielenia ruchu pieszych i ruchu wózków , potencjalnego poziomu ryzyka wypadkowego, organizacji przejść dla pieszych przez drogę dla wózków, skrzyżowań dróg, oznakowania oraz oddzielenia stref pracy osób pieszych od stref ruchu wózków.
Zmodyfikowano również oprogramowanie aplikacyjne w znajdującym się w CIOP-PIB symulatorze podnośnikowym wózka jezdniowego w celu umożliwienia badań wpływu prędkości wózka na długość jego drogi zatrzymania.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Saulewicz A., Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie zachowania bezpiecznego., Logistyka, 4: 651-660, CD., 2012
  2. Saulewicz A., Tomczuk P., Pomiar oraz rejestracja prędkości jazdy podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego w transporcie wewnątrzzakładowym., Mechanik, 7: 877-884, CD., 2012
  3. Saulewicz A., Filipek D., Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją., Mechanik, 7: 877-884, CD, 2013
  4. Saulewicz A., Wyniki badania czasu reakcji kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w sytuacji zagrożenia kolizją,, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 96: 369-377., 2013
  5. Saulewicz A., Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym., CIOP-PIB, Warszawa, 74 s., 2013

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013