Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zagrożeń chemicznych w zakładach obuwniczych i kaletniczych oraz opracowanie zaleceń dla profilaktyki

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Domański

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania wykonano identyfikację substancji chemicznych występujących na stanowiskach pracy w zakładach przemysłu obuwniczego, w tym lotnych składników emitowanych z klejów stosowanych do produkcji obuwia. Do identyfikacji substancji chemicznych w próbkach powietrza pobranych na stanowiskach pracy zastosowano technikę kapilarnej chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią mas. Natomiast do identyfikacji lotnych składników klejów zastosowano technikę mikroekstrakcjiz fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z kapilarną chromatografią gazową i spektrometrem masowym. Równolegle opracowano projekt metody jednoczesnego oznaczania w próbce powietrza najczęściej występujących w środowisku pracy branży obuwniczej związków, to jest: cykloheksanu, etylobenzenu, n-heksanu, metylocykloheksanu, toluenu oraz benzenu, który jest zwiazkiem rakotwórczym. Opracowano także listę kontrolną do oceny ryzyka zawodowego, którego źródłem są substancje chemiczne obecne na stanowiskach pracy w zakładach obuwniczych i kaletniczych. Lista kontrolna i metoda oceny narażenia na substancje chemiczne zostały zweryfikowane w praktyce podczas szacowania ryzyka zawodowego w pięciu zakladach objętych badaniami.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010