Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój kompetencji technicznych i organizacyjnych laboratoriów badawczych i pomiarowych

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

Celem realizacji zadania było doskonalenie systemów zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu, spełniających wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz prowadzenie działań związanych z zapewnieniem kompetencji w zakresie zarządzania oraz kompetencji technicznych laboratoriów. Zakres zrealizowanych prac obejmował: - aktualizację i nadzorowanie dokumentów systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących, - opracowanie nowych wydań ogólnych części dokumentacji systemów zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących Instytutu, spełniających wymagania PN-EN ISO/IEC17025:2005, - weryfikację procedur badawczych i procedur wzorcowania, - opracowanie nowych procedur badawczych w celu rozszrzenia zakresu akredytacji, - opracowanie nowych instrukcji szacowania niepewności pomiarów, - modernizację stanowisk do badań i wzorcowań, - realizowanie działań korygujących i zapobiegawczych, - realizowanie programów kontroli jakości badań i wzorcowań, - przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, - utrzymywanie i rozwój kompetencji pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, - aktualizowanie i publikowanie materiałów informacyjnych dot. działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących, - nadzór i doskonalenie systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją laboratoriów badawczych, - aktualizację dokumentów systemu zarządzania laboratoriów badawczych udostępnionych za pomocą serwisu eJakość, - opracowanie modeli procesów obiegu dokumentów związanych z realizacją wzorcowań w laboratoriach wzorcujących, - wdrożenie procesów elektronicznego obiegu dokumentów związanych z realizacją wzorcowań w Zespole Laboratoriów Wzorcujących.Jednostka: Zespól Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010