Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie metod oceny oraz ksztaltowanie kultury bezpieczeństwa na poziomie indywidualnym i organizacyjnym w transporcie drogowym

Kierownik projektu: mgr Andrzej Najmiec

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie i wdrożenie programu kształtowania kultury bezpieczeństwa w firmach transportu drogowego. Jako miejsce pilotażowego programu wybrano przedsiębiorstwa charakteryzujące się odmienną specyfiką transportu drogowego (przewóz osób i towarów), wielkością przedsiębiorstwa, organizacją i zagrożeniami wynikajacymi ze specyfiki pracy. Plan wdrożenia programu kształtowania kultury bezpieczeństwa oparto na zweryfikowanej wcześniej metodyce wdrażanianej wprzedsiębiorstwach produkcyjnych. W ramach zadania zrealizowano: - przeprowadzenie oceny począkowej kultury bezpieczeństwa i psychospołecznych warunków pracy w przedsiębiorstwie i opracowano plan interwencji - edukację pracowników - realizację działań korygujących służących podnoszeniu poziomu kultury bezpieczeństwa w wytypowanych obszarach - weryfikację zrealizowanych działań. Do oceny wytypowanych zmiennych zastosowano metody ujęte w następujących kwestionariuszach: - Kwestionariusz KBZ - Kwestionariusz ARD - Kwestionariusz KBD - Kwestionariusz Psychospołeczne Warunki Pracy. Opracowano materiały edukacyjne, których treść i forma były wykorzystane i zweryfikowane w ramach szkoleń praktycznych przeprowadzonych w kolejnych etapach pracy. W ramach działań interwencji zorganizowano i przeprowadzono interakcyjne szkolenia kierowców, kadry kierowniczej i administracyjnej, pracowników zaplecza technicznego. Szkolenia kierowców obejmowały następujący zakres tematyczny: - kultura bezpieczeństwa - psychologia kierowcy - stres i sposoby radzenia ze stresem - komunikacja społeczna i asertywność.Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010