Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena występowania dolegliwosci układu mięśniowo-szkieletowego w zależności od wykonywanej pracy i wieku pracownika

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie związku pomiędzy częstością i intensywnością występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a rodzajem wykonywanej pracy oraz wiekiem pracownika. Zaplanowano badania podłużne, w odstępie 12 miesięcy. Opracowano wytyczne i materiały szkoleniowe dla pracowników i specjalistów BHP na temat wpływu warunków pracy i organizacji pracy na występowanie dolegliwości ukladu mięśniowo-szkieletowego. Dokończono powtórne badania ankietowe pracowników oraz przeprowadzono analizę statystyczną wyników badań. W badaniu pierwszym wzięło uudział 814 osób, w badaniu drugim - 804 osoby, co stanowi 98,8% osób z pierwszego badania. W obu badaniach większość stanowiły kobiety (ok. 77%). Do oceny związku pomiędzy oddziaływaniem czynników fizycznych, organizacyjnych i indywidualnych a częstością występowania i intensywnością dolegliwości w różnych częściach ciała zbudowano 2 modele analizy regresji logistycznej i liniowej, z programu Statistica 9.0.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010