Wykaz Projektów
Streszczenie

Analiza nietypowych stosunków pracy w aspekcie spełnienia konstytucyjnej gwarancji bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: dr Barbara Krzyśków

Streszczenie projektu:

Celem zadania było przedstawienie propozycji zmian przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników pracujących w nietypowychformach zatrudnienia na podstawie przeprowadzonych analiz i badań. Przeprowadzono analizę przepisów regulujących nietypowe formy zatrudnienia pod katem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na tej podstawie wytypowano osoby wykonujące pracę w ramach pracy tymczasowej i stażu dla bezrobotnych, do 25 roku życia. Następnie przeprowadzono badania ankietowe 122 pracowników tymczasowych. Badaniami objęto także 420 stażystów. Analiza wyników badań wskazuje na realizację przez pracodawcę użytkownika i organizatora stażu większości obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy zarówno pracownikom tymczasowym, jak i stażystom. Dość istotne zastrzeżenia budzi jednak niedostarczanie tym osobom przysługujących im środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz bezpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów. W wyniku przeprowadzonych analiz przepisów prawa, umowy wzorcowej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem oraz badań ankietowych sformułowano propozycje zmian przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych i stażystów.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010