Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie i rozszerzanie działalności informacyjnej Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS) dla użytkowników w kraju i zagranicą, w ramach współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy

Kierownik projektu: mgr Barbara Szczepanowska

Streszczenie projektu:

W ramach zrealizowanych prac brano udział w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji o bhp, co umożliwiło m.in. upowszechnianie za granicą informacji o polskim piśmiennictwie i osiągnięciach w zakresie bezpieczeństwa pracy. Współpracowano w tym celu z Międzynarodową Organizacją Pracy - z Międzynarodowym Centrum CIS (ILO-CIS) oraz światową siecią Centrów CIS w różnych krajach, tworząc wspólnie, m.in. międzynarodowe bazy danych CISDOC i CISDOC-TEXT, bazę LEGOSH, elektroniczne wydawnictwo "Virtual Bulletin" i inne źródła informacji. Opracowano ok. 520 analiz dokumentacyjnych polskich książek, raportów, artykułów z czasopism, przepisów prawnych i przekazano je wraz z oryginałami dokumentów do Centrum CIS w Genewie. Kontynuowano współpracę z grupą krajowych instytucji w zakresie typowania i pozyskiwania bezpłatnych wydawnictw. Aktualizowano i rozszerzano zawartość polskojęzycznych i anglojęzycznch stron internetowych Krajowego Centrum CIS, zamieszczając informacje o krajowych i zagranicznych wydarzeniach w zakresie bezpieczeństwa pracy.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010