Wykaz Projektów
Streszczenie

Walidacja metodyki psychologicznych badań kierowców w zakresie wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, istotnych dla bezpieczeństwa pracy kierowcy

Kierownik projektu: dr Anna Łuczak

Streszczenie projektu:

Celem zadania była walidacja wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, wchodzących w skład stosowanej w Polsce metodyki psychologicznych badań kierowców. Walidacja objęła swym zakresem określenie trafności wybranych testów pod kątem ich przydatności w diagnozie predyspozycji do prowadzenia pojazdów lub predyspozycji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, okreslenie rzetelności analizowanych testów oraz opracowanie norm testowych. Do walidacji wybrano sześć testów psychologicznych. Trafność opracowanych testów określono metodą szcowania trafności kryterialnej, w której zmienną kryterialną było bezpieczeństwo funkcjonowania człowieka w roli kierowcy, zaś wskaźnikiem tej zmiennej było posiadanie lub nieposiadanie na swoimkoncie sprawstwa wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi lub rannymi. Na podstawie analizy wyników pokazano, że za rzetelne na poziomie zadawalającym mozna uznać następujące znalizowane testy: Test R-W - średni czas reakcji prostej na wszystkie bodźce i średni czas reakcji na bodźce optyczne, Test czasu reakcji złożonej - średni czas reakcji złożonej na wszystkie bodźce oraz Test krzyżowy - czas wykonania testu oraz liczba odebranych bodźców. Natomiast za trafne należy uznać testy: Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test czasu reakcji prostej w zakresie wskaźników - średniego czasu reakcji prostej na wszystkie bodźce, na bodźce optycznei na bodźce akustyczne oraz Test krzyżowy w zakresie wskaźnika - czas wykonania. Dla testów uznanych za trafne i rzetelne na poziomie zadawalającym opracowano normy testowe.Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010